Aktuelt

 • 8 mai markeringen i Monsberga

  10. mai 2024

  Frigjørings- og veterandagen ble også i år markert med et eget arrangement i Monsberga friluftsområde. Arrangører var foruten oss selv Stjørdal kommune, Stjørdal og omegn forsvarsforening, Monsbergas venner, HV ungdomsavdeling 221 Værnes og Lions club Stjørdal Varnes.

  Ole Myrbekk ønsket de fremmøtte, i et antall av omlag 170, velkommen og fortalte om kveldens program. Skatval hornmusikklag var leid inn og første musikkstykke de spilte var Gammel jegermarsj.

  HVs ungdomsavdeling 221 Værnes kom så marsjerende opp bakken med flaggborg. De stilte flaggvakt ved talerstolen.

  Hovedtaler var ordfører Eli Arnstad som ønsket alle til lykke med dagen. Hun gikk inn på, med bakteppet om fortsatt krig på europeisk jord i Ukrania, en usikker sikkerhetssituasjon. Vi må ikke ta friheten vi i dag har for gitt. Vi blir minnet med betydningen om å arbeide for fred og frihet. Kommunen har oppgaver å gjøre i forsvarssammenheng. Med de beslutninger som er tatt med medlemskap for Sverige og Finland i NATO og opptrapping av vårt eget forsvar, har Stjørdal og Værnes fått en fremtredende plass. Vi har flere tiårs erfaring med mottak og fremskutt lagring av amerikansk materiell. Trondheimsfjordområdet er av de nordiske forsvarssjefer pekt ut som en viktig korridor, vest øst aksen har derfor fått stor aktualitet i denne sammenheng. Det sier noe om den geografisk betydning vi i vår region vektlegges i forsvarssammenheng. Langtidsplanen for forsvaret og nasjonal transportplan underbygger dette. Utbedring av E-14, HV-12 styrkes, Luftforsvarets skolesenters etablering på Værnes er stikkord i denne forbindelse. Samtidig er det ansatte i HV-12 som driver utdanning av ukraniske soldater. For Arnstad var det en sterk opplevelse å besøke skytefeltet hvor mye av utdanningen foregår, deriblant graving av skyttergraver. Dette viser viktigheten over tid og i vår tid å utvikle forsvarsevnen. Som vertskommune for Forsvaret er dette noe å strekke seg etter når vi sier vi skal være en stolt garnisonsby. Inspirasjon til dette kan hentes fra historien om Hegra festning hvor major Holtermann og hans avdeling kjempet lengst mot okkupasjonsmakten i Sør- Norge før de måtte overgi seg. Friheten må forsvares dag for dag og derfor er markeringen her i Monsberga viktig. Hun overrakte en blomsterbukett til en veteran som bruker av sin tid og krefter til veteran- og forsvarssaken, Geirr Tsjash Hagen.

  Maria Isabell Andresen fra HVs ungdomsavdeling 221 Værnes var neste taler. Hun påpekte at vi er heldige å kunne bo i et fritt land. Å kunne gå på skole uten å være redd for å kunne ble skutt. Alle i verden er ikke så heldig. I dag feirer vi at det er 79 år siden Tyskland trakk seg ut av Norge og vi hyller veteraner for alt de har vært igjennom for landet. Dere veteraner er nå ferdig med deres militærtjeneste mens vi HV-ungdommen har nettopp startet. Hva er HV-ungdommen? Jo et gratis frivillig tilbud fra en er 16 til 21 år og får opplæring i sanitet, militær disiplin, å kunne overleve i naturen samt ikke minst å bli forberedt til voksenlivet om det blir som sivil eller i militær tjeneste. Å sette pris på våre verdier, det vi har fått og den friheten vi har og den naturen vi er omgitt av. Hun ble med i HV-ungdommen for 3 år siden da hun var 16 år og ville prøve noe nytt. Livet hennes endret seg siden hun startet opp, hun har utfordret seg selv med å gå langt med tung oppakning, å leve ute i allslags vær og føre. Hadde noen for 3 år siden spurt henne om hun kunne stå fram med en mikrofon foran en forsamling, hadde hun sagt - nei aldri i livet. Hun har fått utfordring, mestring og læring. Vi lærer hele tiden av hverandre og befalet. Takk for friheten og gratulerer med dagen.

  Ole Myrbekk takket begge talerne og overrakte de en blomsterbukett hver. Stjørdal hornmusikklag fikk også en blomsterbukett. Arrangementet ble avsluttet med en konsert av hornmusikklaget og allsang av første og siste vers av nasjonalsangen.

  Etter den offisielle delen var det sosial samling med servering av kaffe og kaker samt saft og pølser til barna.


   

   

   

   

 • Medlemsmøte 23 april om eldrerådets virke

  24. april 2024

  Vår representant i eldrerådet, Liv Navelsaker Reitans erfaringer etter et halvår i kommunens eldreråd var dagens tema på medlemsmøtet 23 april. 33 møtte opp. Herunder følger hennes foredrag:

  ELDRERÅD

  I henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale Eldreråd skal alle kommuner ha et Eldreråd valgt av kommunestyret.

  Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen.

  Rådet er regulert i kommuneloven og definert som andre organer.

  I h t lovens paragraf 5-12 skal rådet være et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre.

  Flertallet i eldrerådet skal på valgte tidspunkt ha fylt 60.år.

  Vi skal altså ha medvirkning i saker som gjelder eldre, være de eldres stemme i saker og vedtak som gjelder de eldre i kom.

  Vi er IKKE et klageråd, men LYTTERÅD.

  Eldrerådet består av 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer. Alle er valgt av kom.styret. Tre er pensjonister og 2 er politikere.

  * Martha Richstad Berbu Leder

  * Bente Lillian Vatn Nestleder

  * Liv Navelsaker Reitan Medlem

  * Geir T Hagen fra PP

  * Svein Johansen fra SV

  * Ann Helen Børstad er med som fagperson i møtene våre.

  * Tove Berg Fornes er sekretær

  Begge fra Stjørdal kommune (ansatte).

  Eldrerådet har møte 1- en gang pr mnd. Og ellers når det er nødvendig .

  Alle møter er åpne for interesserte. Møtetid og møtested kunngjøres i lokalpressen og kommunens egne nettsider.

  Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for eldrerådet, før det tas opp/ bestemmes i kommunestyret/kommuneadministrasjonen.

  Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ og fremlegge det for politikerne/kommunestyret.

  Saker som Eldrerådet skal være med å behandle/gi innspill i er:

  * Årsbudsjett og økonomiplan (spesielt vanskelig i år med så store nedskjæringer)

  * Plansaker som byutvikling , lokalisering, boligutbygging ( f eks på Stjørdal - bygging av nytt sykehjem, Velferdsbygg, evt rehabilitering/ombygging av allerede bygg, samt lokalisering)

  * Helse, pleie og omsorg ( f eks ansatte, overflytting/ omdisponering, oppsigelser...etc.)

  Folkehelse og forebyggende tiltak.

  * Velferdsteknologi

  * Dugitalisering ( f eks Halsen sykehjem)

  * Kultur, idrett, friluftsliv

  * Frivillighet

  * Tilsynssaker

  * Medvirkning av eldre som ressurs

  * Annet

  Medlemmene i rådet samarbeider godt.

  Vi har hatt mange saker til uttalelse og behandling.

  Fokuset vårt har hele tiden å få frem betydningen av de enkelte sakene som berører de eldre i kom.

  Eldrerådet har b l a, i det halve året jeg har vært medlem, hatt disse sakene ( samt flere. De viktigste er med. )

  * Årsbudsjett og økonomiplaner.

  Dette var svært vanskelig, da som sikkert alle vet, kommunen har et stort underskudd og må spare/ innskrenke budsjettet over alt. Noe som går ut over alle sektorer.

  * Mulighet og utfordringer i sektor "Helse og omsorg" og evt "Hjemmetjeneste".

  Evt nedleggelse av avdelinger innen helse. Reduksjon av stillinger/årsverk, omdisponering, oppsigelse m m innen samme sektor.

  * Bruk av Fosslia omsorgs senter. 1 avdeling står ubrukt grunnet budsjett og ikke personell til å betjene avdelingen.

  16 nye plasser ved Fosslia.

  8 av disse plassene er avlastningsplasser som ble flyttet fra Halsen sykehjem og de ledige plassene tenkes flyttet fra Skatval til Halsen sykehjem

  * Flytting av avlastningstjenesten.

  * Bygging av nytt Sykehjem, Velferdsbygg, omsorgsboliger, samt lokalisering.

  * Nedleggelse av Hverdagsmestringsteamet, som innarbeides i Helse- og omsorgstjenesten.

  * Hjemmetjenester

  Mange eldre ønsker å bo lengst mulig i egen bolig, og kommunen satser/går inn for det. Det betinger at det er behov for tilrettelegging/tilpasning av bolig m h t funksjonalitet, tekniske innretninger m m. Og godt hjemmehjelpstilbud, slik at hjemmet blir et reelt tilrettelagt botilbud tilpasset livssituasjonen.

  * Skatval bosenter

  8 årsverk flyttes/omdisponeres til Halsen sykehjem.

  * Ektepargaranti

  Par kan ikke splittes. Må få såkalt ektepargaranti. Kan ikke splittes hvis ikke det er strengt tatt helt nødvendig pga av spes. sykdom m m

  * Avvikling av Stjørdal aktivitetssenter

  * Bygging/Utbygging av sykehjem, sykehjemsplasser, omsorgsboliger m m og tiltak for å muliggjøre lengre botid i egen bolig/leilighet. ( Må styres av det reelle behovet innen disse områdene og ikke hva som er mest lønnsomt for kommunen.)

  Lokalisering av forannevnte.

  * Egen bolig/leilighet - Hjemmetjeneste

  Må bo mest mulig i sitt eget hjem for å redusere trykket på institusjonsplasser. Krever mer av pårørende/venner. Krever god hjemmetjeneste.

  * Digitalisering. Ref Halsen sykehjem.

  * Sentralisering

  Sentralisering tvinger seg fram ? Nærhet til helse-/omsorgssenter, lege, apotek, butikk, kultur. Utsikt. Kirker. Grønne areal. Parker.

  * Frivillighet og aktivitet for eldre

  Forebygge ensomhet.

  Hva kan vi gjøre for å avlaste helsefagarbeidere.?

  Lærlinger innen helse/IT. Fellesareal med spill, leksehjelp, demenskor, sosiale aktiviteter, pårørendekvelder, turer etc.

  Eldrerådet kan benytte seg av lokale media. Ref saken om lys og toalettforhold i Stjørdals nytt.

  Eldrerådet prøver også å få til besøk i de fleste institusjoner i kommunen. Foreløpig har vi vært på Stjørdal helsehus/DMS.

  Det å se selv, høre, få innspill og lære fra de ulike stedene er viktig for arbeidet i eldrerådet.

  Vi deler hvert år ut ELDREPRISEN som i 2023 ble tildelt Veterangruppa i Stjørdals Blink fotball. Eldreprisen skal gå til noen som engasjerer, arrangerer, er til glede og trivsel for eldre. I Veterangruppa så er det ca 40 aktive pensjonister.

  4 av oss har deltatt på Eldrerådskurs. 3 samlinger digitalt og siste var ved oppmøte felles fra hele regionen Trøndelag. 1- dag, på Scandic Lerkendal.

  Veldig lærerikt og nyttig. Bra og få innblikk i hvordan de andre distriktene jobber, hvilke tiltak, saker de har hatt m m. Samt utveksle erfaringer og felles mål/saker.

  Budsjett og økonomi med påfølgende nedsparinger var gjengs over hele linja.

  Noen av oss i Eldrerådet Stjørdal kom. var med å arr eller stod på "Stand" på Seniordagen som ble arr forleden i Kimen.

  OPPSUMMERING - Hvordan ser det ut hos oss ?

  Vi blir flere og flere eldre, og det fødes færre og færre barn. De som skal ta seg av oss. Det er mindre søknader til omsorgs yrke både når det gjelder utdanning og stillinger.

  Det er derfor viktig med rask igangsetting og bygging av institusjoner, sykehjem, omsorgsboliger etc.

  Behov for institusjoner/ hjemmetjenester øker med ca 230 frem mot år 2040.

  Antall demente i Stjørdal antas å øke til det dobbelte frem mot 2040.

  Budsjettsituasjonen er alvorlig.

  Nedskjæringer fører til at viktige oppgaver ikke kan utføres, eller blir stilt på vent.

  Innkjøp av nødvendige hjelpemidler m m likeså.

  Aktivitet og fellesskap er viktig både for å hindre ensomhet , og helse.

  Møteplasser er viktig. Der eldre kan møtes til en kopp kaffe, prat etc.

  Nedskjæringer, for lite plasser, for lite ansatte. Det satser på at flere skal bo lengst mulig hjemme.

  Konsekvenser, av dette er at -

  Pårørende blir/er utrygge på hvilke praktiske konsekvenser dette kan få både for de og pasientene, beboerne.

  Kravene blir større for de pårørende.

  Det er IKKE gitt at alle har barn eller pårørende verken i nærheten eller i det hele tatt. Eller barna/pårørende er fullt arbeidende.

  Bo hjemme - det er mye tilrettelegging for at de fleste kan bo hjemme. Bolig/ leilighet må være utformet slik at det er mulig...f eks ift rullestol, rullator, høye dørterskler/karmer, det samme med dusj kabinett etc..

  Være sikre på at vi får den hjelpen vi trenger - når vi trenger det.

  Viktig å bygge dagens boliger med tanke på Livsløpstandard.

  Hva med aktivitet ? Blir vi sittende alene, uten å stimuleres ? Aktivitet beskytter mot en rekke helseplager.

  3 av 10 over 80 år sier de er ensomme. Mange mister sosial kontakt når de blir eldre eller mister ektefellen.

  Det heter så fint, at vi skal ha et aldersvennlig samfunn, men da må det legges til rette for det.

  En god alderdom bygges opp frs 60-70 års alderen.

  Stjørdal kommune tilbyr Hjemmebesøk det året de fyller 80.

  Etterlatte samtale til eldre over 75 år.

  Fungerer det ? Og vil det fortsette ?

  Hva vil og kan vi i Eldrerådet jobbe mot/ for?

  Selvfølgelig de sakene som vi har tatt opp hittil i eldrerådet, samt.se nedenfor

  Og hva kan vi andre ALLE gjøre for at Stjørdal skal bli et Aldersvennlig, trygt sted å bo ?

  * Vær kreative/positive når vi kommer med forslag/løsninger

  * Tenk positivt og "reklamer" for Bo trygt Hjemme. Vær tidlig i planleggingen av egen bolig med Livsløpstandard.

  * Skap aktive arenaer, kanskje i samarbeid med andre foreninger, FSF, Sanitetsforeninger, Seniorforum, Frivillighetssentralen, Ungdomsråd, Sangforeninger/ Korps etc hvor folk kan møtes, ha aktiviteter, sang/musikk kvelder ( ref Tordagstoner kantina Helsehuset og Aktivitetssenter) Gåturer,

  * Sambruk og flerbruk av lokaler der både ung og gammel f eks kan "holde hus", være i lag, bo. Attraktive arenaer sentralt i nærmiljøet hvor fok kan møtes til, og med forskjellige aktiviteter

  * Universell utforming av bygg, områder, parker, nærmiljø

  * Aldersvennlig sentrum, men vi må også tenke på alle som bor i distriktene med tanke på transport, tilgjengelighet, sosiale aktiviteter m m.

  * Eldre som bidragsytere i lokalsamfunnet

  * Gå tur, treffe andre, hjelpe til. Eldretråkk. Lage/arr strikke, hekle, bake dager/ kvelder med de eldre som instruktører. Arr Generasjonsleker sammen med Ungdomsrådet. ( Lekene vi som er pensjonister lekte som barn....Slåball, Kanonball, Basse, Jeppe, Diverse ball leker m m)

  * Gi ut Avis 2- to ganger i med informasjon o.s.v for de som ikke er digitale

  * Lys og toalettmuligheter

  * Legge til rette for parker ( ref Husbyvegen park og ikke minst MIDTSANDTANGEN)

  * Gå sammen, ordne kirke transport etc.

  * Eldre kan være frivillige bidragsytere i lokalsamfunnet. Hva med f eks frivillig lesehjelp i småskolen ? Frivillighet som kilde til livsglede, folkehelse og aktivitet.

  NB!

  Eldrerådet skulle vært med i planleggingen av omsorgsboliger, inst....Dette med tanke på grønne områder, benker, felles møteplasser.

  Hva synes dere hvilke forhold/ faktorer som er med å bestemmer hvilket lokalsamfunn det er bra å bli gammel i?

  Det er mye en kan gjøre selv for å få en god alderdom.

  Helse og funksjon er aldri for seint, men viktig for en god alderdom og gode levevaner.

  Aktive eldre er " friske" eldre

  Vi skal leve hele livet ( Solberg regj)

  Bo trygt hjemme (Støre regj)

  DE GAMLE ER KOMMET FOR Å BLI !! :)

  Og husk - Eldrerådet er ikke en klagepost, men en lyttepost :)

   

   

 • Medlemstur 9. april 2024.

  10. april 2024

  Årets første tur gikk med avgang fra Garnisonen kl 09.00. 26 medlemmer var påmeldt. Første stopp på turen var på Birgittaklosteret på Tiller. Birgittasøstrenes historie: Vår Frelsers Orden ble grunnlagt av den hellige Birgitta av Sverige og godkjent av pave Urban V i 1370. På 1400 – og 1500 – tallet ble mange Birgittaklostere grunnlagt i Europa. Men i forbindelse med reformasjonen på 1530 – tallet ble nesten alle klostrene nedlagt. I løpet av det siste århundre har det for øvrig på nytt blitt grunnlagt en lang rekke Birgittaklostere. Til Trondheim kom Birgittasøstrene i 1998 og etablerte seg på Heimdal. Det Klosteret vi besøkte ble åpnet 28. august 2009, altså for snart 15 år siden. Søstrene deltar hver dag i fem messer og bønnemøter i kirken og hver dag er det tilbedelse av Alterets Hellige Sakrament. Vi ble mottatt med omfattende guiding i hele klosterts areale på 3.500 kvm. Gjestehuset har 5 dobbeltrom og 15 enkeltrom som kan tas i bruk samtidig. Kirken har sitteplasser til 100 personer. Vi var alle tilstede under et bønnemøte/messe som imidlertid hver dag starter kl 11.45. I dag lever 8 søstre på Birgittaklosteret på Tiller. Søstrene kommer fra fire forskjellige land, India, Italia, Mexico og Polen.

  Etter de fantastisk opplevelsene fikk vi en fremragende middag med dessert, den billigste middag på mange år!!

  Da vi forlot Birgittaklosteret kl 13.40, var neste besøk i Erkebispegården. Der møtte guid Wenche Ødegård oss og loset oss gjennom deler av Erkebispegården. I mer enn 800 år har Erkebispegården vært møtestedet for mektige menn, arena for viktige møter og storslagne fester. Erkebispegården har vært tilholdssted for 27 erkebiskoper. De som bodde innenfor Erkebispesetet måtte betale tiende til Erkebiskopen. Men også her snudde reformasjonen opp ned på virksomheten og da kom gården i kongens eie og ble kalt Kongsgården. På slutten av 1600 – tallet tok militære over gården og brukte den som lager. I dag finner man tre museer i Erkebispegården og den eldste delen av gården benyttes til representasjonslokale for høytidelige mottakelser og middager. I hvelvrommet i vestfløyen kan man besøke Riksregalieutstillingen, dessverre stengt når vi var der. I Museet Erkebispegården kan man oppleve orginalskulpturer fra Nidarosdomen og se de viktigste funnene fra de arkeologiske utgravingene som forgikk i Erkebispegården på 1990 – tallet. I Forsvarsmuseet Rustkammert, som vi også var innom, kan man lære mer om forsvarets historie i Midt-Norge.

  Dagen startet med loddsalg da vi kjørt innover mot Tiller og trekning da vi avsluttet på tilbake veien til Garnisonen.

  Underveis tilbake ble det også reklamert for neste tur som er 4. juni. Det er dagstur til Storfosna/Kråkvåg, men mer om den senere. Allerede nå er flere medlemmer påmeldt den turen!

 • Påskehilsen

  24. mars 2024

  Vi i styret i Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes ønsker alle medlemmene en riktig fin påskefeiring.

 • Påskebingo

  20. mars 2024

  Jula varer som kjent til påske. Denne gang den 19 mars på påskebingoen var det julebrød med hvit- og brunost og jordbærsyltetøy til kaffen. I tillegg hadde Liv Reitan bakt en stor og god sjokoladekake med påskepynt.

  Bjørn Ivar Halstadtrø ønsket velkommen. Grasrotandelen på Norsk tipping tok han opp og viste hvordan en kan velge grasrotmottaker. Det er en viktig inntektskilde til avdelingen. Imidlertid er det en nedgang i inntjeningen i det siste, så det hadde vært gunstig at flere medlemmer kunne henge seg på som grasrotmottaker for oss.

  Kjell Kjøsnes fra turkomiteen orienterte om turen til Trondheim 9 april til Birgittaklosteret og Erkebispegården. 27 er påmeldt på denne turen. 

  Det ble gjennomført 2 runder med bingoen. Premiene var av påskekarakter denne gang.

  Gratislotteri var det også. Gevinstene i et antall av 5 var påskegodt.

  Allsang med vårsanger var det videre tid til. 30 medlemmer deltok. 

 • Et påskepreget medlemsmøte

  07. mars 2024

  Påsken nærmer seg og på siste medlemsmøte 5 mars møtte medlemmene, i et antall av hele 47, Huset i påskepyntet stand. Bjørn Ivar Halstadtrø holdt et foredrag om påskens mattradisjoner, I nyere tid er vel appelsin, solo, egg, lammelår og kvikklunsj assosiert med påskemat. Fra gammelt av var fasten fram til påskeaften i kristen tradisjon vanlig. Han fortalte om matretter som ble servert på de ulike påskedagene fra ulike kanter av landet.

  Det ble så gruppevis konkurranser, både spørsmålsquiz med påskerelatert innhold og praktiske oppgaver samt å lage en sang eller dikt med bruk av ordene påske, egg, ski, sol. De 3 beste gruppene fikk påskepremier. 

  I tillegg til kaffe og brus var det servering av grillet ostepølse med tilbehør helt til slutt.

 • Årsmøtet 20 februar

  20. februar 2024

  45 medlemmer deltok på vårt årsmøte i Soldatheimen på Værnes garnison den 20 februar. Ole Myrbekk ble valgt som møteleder. Alle reiste seg for 1 minutts stillhet til minne om de som hadde gått bort siden forrige årsmøte.

  Det fremkom ingen merknader til årsberetningen, regnskapet med revisjonsberetning, handlingsplanen og budsjettet og valgkomiteens innstilling. Kontingenten endres heller ikke.

  Valget ga i år som resultat noen endringer blant de tillitsvalgte i styret. Hildur Aspaas som styremedlem og Arvid Tangen som varamedlem ble erstattet henholdsvis av Liv Navelsaker Reitan og Jan Morten Paulsen. Ole Myrbekk som leder, Bjørn Ivar Halstadtrø som nestleder, Arne Hammerhaug som kasserer, og Arne Thingstad som sekretær fortsetter  i sine verv.

  Blomsterbuketter ble gitt for innsatsen i styret til Hildur Aspaas og Arvid Tangen samt Rolf Berge og Liv Navelsaker Reitan som vararevisorer.

  Sjef HV-12, oberst Jens Christian Junge, fikk en avskjedsgave fra avdelingen vår. Han har støttet vår avdeling utmerket i sin sjefstid. Gaven var et diplom med en takketekst ( med innmeldingskjema til FSF ), et glass med holder og en flaske Steinvikholm. 

  Etter årsmøtet ble det servert pizza fra kantinen med brus.

  Protokollen vil bli sendt ut på epost til medlemmene.

  Til sist orienterte Kjell Kjøsnes fra turkomiteen om årets turer. Den første finner sted allerede 9 april til Birgittaklosteret på Tiller og omvisning på Erkebispegården.

   

   

 • Bingo!

  07. februar 2024

  37 deltok på bingoen på vårt medlemsmøte 6 februar. Det ble også gitt en orientering om Forsvarets forums webside. Bladet sendes ikke lenger ut i papirformat. 

 • Fra Saab Safari via F-16 til Airbus 330

  27. januar 2024

  Tore Ulvestad holdt 23 januar et interessant foredrag med bilder om sitt arbeidsliv i luftfarten. Han er fra Romsdalen og bosatte seg i Stjørdal i 1996.

  Han viste tidlig interesse for Forsvaret og deltok som 16åring på Forsvarets sommerleir på Setermoen, hvor deltakerne fikk en bred forsvarsinnføring. Hans far var hæroffiser. Tore ble også med i HV-ungdommen. Befalskolen i Stavern på operativ linje ble så gjennomført. Pliktjenesten avtjente han på Luftforsvarets stasjon Vardø innen kontroll og varsling. Søknad til flyskolen ble sendt inn. Opptaket fant sted på Rygge og han bestod testene der. Noen flytimer tok han på eget initiativ hos Agderfly på Kjevik. Flyskolen på Værnes med Saab Safari stod så for tur, senere KS1 på Luftkrigsskolen. Videre utdanning som jagerflyger ble på Sheppard Air Force base i Texas. Utdanningen var krevende med 12 timers arbeidstimer. Flytypen der var T-37 og T-38. Etter bestått eksamen der var det tilbake til Rygge for videre utdanning på 332 skvadronen med F-5. Hans tjenestested etterpå ble Bodø med F-16, både på 331 og 334 skvadronen. Han orienterte om oppdragene der med bl a avskjæring av sovjetiske/russiske fly under den kalde krigen. Han tok også testflygerutsjekk.

  Etter gode 13 års tjeneste i Luftforsvaret ble det Braathens Safe på Boing 737 og senere SAS som ble nye arbeidsgivere. Han tok utsjekk i voksen alder på Airbus flyene. Ulvestad redegjorde for utviklingen og endrede arbeidsforhold innen sivil luftfart.

  38 deltok på møtet. Som takk for et flott foredrag ga Ole Myrbakk han Værnesboka.

 • Årets første medlemsmøte

  09. januar 2024

  9 januar ble årets første medlemsmøte avviklet på Huset. Temaet var en quiz som Kjell Kjøsnes velvillig hadde laget for oss. Oppgavene, 30 stykk, var veldig varierte med 3 svaralternativer. 4 og 5 mannslag ble satt opp. Da oppgavende ble rettet viste det seg at beste lag hadde hele 28 riktige svar. Det var et imponerende godt resultat. 22 hadde møtt fram. 

   

 • Forsvarets førjulsgudstjeneste i Nidarosdomen

  14. desember 2023

  En flott kirkeparade i Nidarosdomen i dag 14 desember. Sjef Luftkrigsskolen holdt en hilsningstale og Luftforsvarets musikkorps bidro med flott musikk. Svært mange møtte opp, både yrkesaktive og oss pensjonister! 24 deltok fra vår avdeling, og takk til HV-12 for muligheter til busstransport. Som tidligere år, gikk turen videre til Trondheim befalsforenings lokaliteter for bespisning og sosialt samvær.

 • Julehilsen

  13. desember 2023

  Alle våre medlemmer og deres familier ønskes med nissehilsen en riktig god jul og et godt nyttår.

 • HV-12s julelunch

  12. desember 2023

  12 desember fant HV-11s tradisjonelle julelunch sted for medlemmene i avdelingene i Nord-Trøndelag. Bålpanna var tent opp utenfor messa. 70 medlemmer fra oss møtte opp.

  Sjefsersjant Erik Skjærvold ønsket velkommen og var toastmaster.

  Maten var nydelig med veldig godt utvalg av både kalde og varme retter samt et flott dessertbord.

  Oberst Jens Christian Junge orienterte om årets aktive drift i HV-12. Utdanning av styrker fra Ukrania både i England først og senere i Trøndelag, styrkebeskyttelse, årets treninger, utdanning av egne styrker, Norex - utvekslingen med Minnesota National Guard, øvelse Trøndelag, nytt materiell, mye besøk, deltagelse i 2 leteaksjoner, markering av 8 mai og Forsvarets minnedag 5 november er stikkord i denne forbindelse. 

  Leder i avdeling Steinkjer, Roy C Grøttheim, holdt takketalen. Han takket HV-12 for stor støtte for avdelingene. Spesielt takket han kjøkkenpersonellet for nydelig mat og vakker bordoppdekning og ga de en stor konfekteske som takk.

 • Regionmøte på Værnes

  06. desember 2023

  6 desember var vi vertskap for regionmøtet for alle FSFs avdelinger i Trøndelag. I forkant av møtet var alle på besøk på Forsvarets personell- og vernepliktssenter sine nye lokaler i Kjøpmannsgata. Der fikk vi en bred innføring i deres sesjonsarbeid av sjefen, major Søreng. Det ble også gjennomført en omvisning. Alt er nytt og veldig godt tilrettelagt for en effektiv drift.

  Etter en god lunch i messa startet møtet på Huset. Ole Myrbekk ønsket velkommen og ga ordet til regionrepresentant Svein Smolan som leder møtet.

  Smolan orienterte bl a om aktuelle saker fra forbundsstyremøtene i høst, status representasjon i regionens eldreråd, både på fylkes- og kommunalt nivå, status hjemmesiden, rekrutteringskomiteens veileder og Forsvarspensjonistenes status.

  Avdelingene redegjorde for hvordan de driver sine aktiviteter til slutt.

   

 • Julebordet 1 desember

  04. desember 2023

  Med 14 minusgrader utenfor Huset ble døren åpnet for årets julebord 1 desember. Lokalet ble fyllt opp med feststemte gjester og det var mange, hele 49 medlemmer, som møtte fram. Antallet gjester var faktisk 2 flere enn i fjor.

  Ole Myrbekk ønsket alle velkommen og var kveldens toastmaster.

  I likhet med tidligere år ble maten vi fikk servert tillaget av Hell Catering. Som vanlig var det meget god kvalitet på maten vi fikk kose oss med derfra.

  Musikkunderholdningen stod våre musiklalske medlemmer for, Jon- Anders Myrvang på piano og klarinett og Arne Nyland med solosang. Arne fremførte også i år som solosang O helga natt. Vårt sanghefte ble tatt i bruk for allsang med julesanger.

  Underholdningen stod Aud Moksnes og Aud Lien for med morsomme sketsjer. Honorar ville de selv ikke ha men ønsket å gi pengene til Frivillighetssentralens juleinnsamling. Styret doblet beløpet så det blir sendt 2.000 kr til innsamlingen. Dette beløpet blir doblet igjen av Selbu Sparebank og Nylander så det totale bidraget blir hele 4.000 kr.

  Helge Stølan holdt damenes tale og Jon-Anders Myrvang takket for maten.

  Loddsalg ble i tillegg gjennomført og det ble solgt meget godt med lodd. Gevinster var en stor fruktkorg, forfriskninger egnet til nytelse i jula, forundringspakker og julestjerner.

 • Julebingoen

  14. november 2023

  Julebingoen ble gjennomført på vårt medlemsmøte på Huset 14 november. Flott var det at hele 45 medlemmer hadde møtt fram. Det ble spilt 2 vanlige runder med tradisjonelle julegevinster. I tillegg var det en runde 3, hvor gevinsten var gratis servering på alle møter på Huset i 2024.

  Ole Myrbekk orienterte bl a om aktivitetene fremover med julebordet 1 desember , HV-12s julelunch 12  desember og  julegudstjenesten i Nidarosdomen 14 desember. Allsang var det også.

  Avdelingen er nå fått inn vår representant i kommunes eldreråd, Liv Reitan.

 • Museumsbesøk

  01. november 2023

  31 oktober var medlemsmøtet lagt til Stjørdal museum. Administrasjonsrådgiver Unni Raaen Nysæther ønsket velkommen og orienterte om museet. Museet er del av museene Arven og er et kulturhistorisk museum med stor tidsdybde. 22 bygninger består museet av og har omlag 20.000 historiske gjenstander. 5 er ansatte. Arbeidet deres tar utgangspunkt i egne samlinger og hus, men og lokale kulturminner som bergkunst, Værnes kirke og lokal bygningsarv forøvrig. På området er Værnes gamle prestegård med hage- og parkanlegg, Hæsjgata med hus og interiør fra Stjørdalshalsen. Museet leier også ut lokaler til lag og foreninger og til festlige anledninger samt driver kurs i gamle håndverk og møter med historiske tema. Nevnes må også det årlige familearrangementet Jul på museet.

  Hun påpekte at museet har en aktiv venneforening som bidrar økonomisk til driften. Mange i venneforeningen jobber dugnad regelmessig på torsdager med vedlikehold av bygg og anlegg samt annet musealt arbeid. Samlet sett bidrar dugnadsfolket med langt over 2 årsverk.

  Etter kaffe og telegramkake ble det vist fram en rekke museale gjenstander. Hva som var bruksområde ble forespurt. Noen var vanskelige nøtter å knekke. Mange gode forslag kom dog fram. For eksempel var det gamle lås, skomakerredskap, ramme til tilvirkning av murstein m m. Interessen var stor, 37 medlemmer deltok på møtet.

   

 • På tokt i arktiske strøk

  18. oktober 2023

   

  Gunnar Rikardsen var foredragsholder på medlemsmøtet vårt 17 oktober. Temaet var på tokt i arktiske strøk. Han vokste opp i ei liten bygd i Steigen. Far hans var hvalfanger og det var naturlig at sønnen også skulle følge i hans fotspor. Som 12 åring ble han med første gang på fangst til Finnmarkskysten med familiebåten, Lyngøy. Det ble til 1980 mange sesonger på hvalfangst, mest sommerstid og hovedsakelig i Vestfjordområdet. Vågekval var arten de jaktet på. Den kan bli opp til 10 m lang og en vekt på 10 tonn. 

  I mange år var det lovpålagt opphold i hvalfangsten, men i 1994 startet han opp igjen. Han viste oss bilder av hvordan hvalen ble flenset, delt og lagt til kjøling på dekk, for siden å kunne oppbevares på is under dekk i opp til tre uker før levering.

  Bilder av de forskjellige hvaler som er i Norskehavet og Barentshavet ble det orientert om. Han har sett alle, unntatt en art.

  Fra 1995 blir Gunnar engasjert i hvalobservasjon, et forskningsprogram hvor arter kartlegges og bestandssituasjonen bedømmes gjennom fysisk telling og analyse i områdene fra Nordsjøen til Grønland, Svalbard og til Russiske Novaja Semblja. Oppdragsgivere var i hovedsak Havforskningsinstittutet. Han deltok videre i et prosjekt i regi av Forsvarets forskningsinstitutt.

  Rikardsen har også vært med på økosystemtokt, hvor man ser på sjøpattedyr og forekomsten av næringstilstanden i havet. Spesielt interessant var et tokt til Grønland i 2013, hvor rødåta overvintrer (pelagisk fisk) i en dyp del av havet som kalles Havets Lunger. Rødåta er faktisk grunnlaget for mattilgangen i havet.

  Han fortalte historier og viste bilder ledsaget med musikk fra sine tokter med besøk på Orkenøyene, Færøyene, Island, Grønland,Jan Mayen ( skiltet på bildet er derifra ), Bjørnøya og Svalbard.

  Styret takker for et interessant foredrag om kvalfangsten og ikke minst flotte bilder tatt i fra områder litt utenfor allfarveg for de fleste av oss. 26 medlemmer deltok.

   

 • Dagpenger for menige 1 januar 1964?

  04. oktober 2023

  Spørsmålet i overskriften var 1 av 12 gruppeoppgaver med bakgrunn i gamle Flyposter fra flystasjonen som ble stilt på medlemsmøtet 3 september. 26 deltok. 2 lag oppnådde 8 rette svar.

  På møtet orinenterte Ole Myrbekk om aktuelle saker fra Forbundet, bl a om den pågående vervekampanjen med mulighet til å vinne en premie på 1000 kr for ververe.

  Pr dato har nå avdelingen 210 medlemmer. Flere nye er innmeldt etter sommeren.

  Etter kaffe og vaffelservingen samt allsang viste Arne Thingstad på storskjerm om mulighetene Styrewebs Gnist gir for medlemmene, blant annet hvordan å åpne Gnistfunksjonen og å få dokumentert medlemsskapet med å finne fram medlemskortet for å nytte medlemsfordelene. Forbundets hjemmesider ble videre gjennomgått, deriblant å finne fram Medlemskontakt.

  Forøvrig er korrekt svar på dagpengesatsen i 1964 5 kr. 

   

 • Filmfremvisning på Huset 25 september

  25. september 2023

  Filmen om Birchfamilien ble vist på Huset. Den ga et flott historisk tilbakeblikk på samfunnsforholdene i Selbu fra midten av 1800 årene og fram mot andre verdenskrig med bakgrunn i Birchfamiliens liv og virke som hovedtema. 

  26 såg filmen. Foruten kaffe ble det servert pizza fra kantina og brus. 

  Styret takker Kjell Kjøsnes for tiltaket for å vise filmen til oss.

 • Reisetilbudsinformasjon og bingo

  20. september 2023

  På medlemsmøtet 19 september hadde vi besøk av Anita Bekken fra Solgruppen. Solgruppen jubilerer i år, de startet opp for 30 år siden. Hun orienterte om sine reisetilbud med langtidsferie velegnet for vår målgruppe. De setter opp reiser med reiselederservice 24/7 både til Albir i fastlandsspania og til Gran Canaria, samt i 2024 også turer til Amerika, Nederland og Shetland og Hebridene. Hun ga avdelingen et gavekort på 500 kr. Anita startet opp Solgruppen. Hun fyllte 60 år den 19 september, og burdagssangen ble fremført samt at Ole ga henne et gavekort i anledning dagen. 

  Husk at våre medlemmer i Forsvarets seniorforbund gis 5% rabatt hos Solreiser.

  Etterpå ble det gjennomført 2 runder med bingo, samt en ekstrarunde med bare hjørner med Solgruppens gavekort som premie. 42 deitok. 

 • Ubuden gjest - fatal utgang

  19. september 2023

  Da styret ankom Huset for et styremøte 19 september ble det oppdaget knuste blomsterpotter og en del rot. Merkelig det, men vi fant årsaken. En grønnspett måtte ha forvillet seg inn i Huset via tørketårnet. Døra til tørketårnet bruker å stå oppe. Dessverre var grønnspetten død.  

  Grønspett er en 30-36 cm lang spettefugl med et vingespenn på mellom 45-51 cm. Arten er forøvrig blant de mest tallrike hakkespettene både i Norge og ellers i Europa.

 • Bussturen til Selbu 5 september

  08. september 2023

  Hele 45 medlemmer av FSF, Værnes tok plass i Turbuss1 med sjåfør Tomas Solbakken for avreise til Selbu tirsdag morgen 5/9 kl 09.00. Etter en kort info om dagens gjøren og laden kom de to siste deltagere sammen med dagens lokale guid innpå bussen på Tømra. Kunnskapsrike lokalguid Ole Einar Åshaug tok dermed over og øste av sine lokalkunnskaper fra første stund.

  En liten omvei i sentrum viste deltagerne en kikk på den nye ungdomsskolen som ikke minst har det nye kulturhallen, Tælet. Deretter Bell skole, Selbuhallen og Selbu videregående skole før turen fortsatte med målet for dagen, Stokkfjellet vindmøllepark.

  Det blir jo sagt at veien opp til vindmølleparken har den beste veien i Selbu og det stemmer nok. Der veien tar av på Hyttbakken er det 8 km opptil sentret på parken mens det er 10 km med veier i selve vindmølleparkområdet. Selvfølgelig mye detaljert guiding både på vei oppover og den lange tur vi kjørte i parkområdet, i en høyde over havet på rundt 700 m. Lokalguiden vår er jo selv grunneier på Stokkfjellet.

  På toppen overtok daglig leder Geir Ove Lillebudal som tok oss med inn i verkstedhallen hvor han grundig gikk gjennom de tekniskespesifikasjoner. (Det jobbes nå for å får opp 9 nye vindturbiner som inngår i konsesjonen). Kapasiteten på produksjon på Stokkfjellet tilsvarer forbruket av 20.000 familieboliger. Selbu er jo stor leverandør av fornybar energi med 6 vannkraftverk i tillegg til Stokkfjellet. Alt dette gir selvfølgelig store inntekter til kommunen!! Nevnes må også den fantastisk positive holdning og innstilling Selbus innbyggere har til vindmølleparkanlegget. Under den "offisielle" åpningen i fjor kom 850 personer for å overvære åpningen hvor selveste statsråd Terje Aasland var tilstede! Veien fra Stokkfjellet gikk så til sjokoladefabrikken "Jentene på tunet" hvor eier Eivind Aune orienterte om historien, fra oppstarten i kjelleren på Selbutunet til dagens moderniserte fabrikk på hans hjemgård. Orienteringen forgikk i butikken som hadde åpnet spesielt for oss. Der fikk vi også vite at en stor andel av produksjonen i dag er iskrem! Og det benyttet vi oss selvfølgelig av! Fra andre etasje er det vindu i golvet som gjør det mulig å se ned i produksjonslokalet og noen tok også sjansen på å gå på glassvinduene som lå i golvet!! Fra sjokoladefabrikken gikk så turen til siste stopp, Selbusjøen Hotel og gjestegård. Der ble vi mottatt av selveste Arild Øien, eier og drifter av Hotellet siden i 1987 da han leide lokalene av kommunen. Historien om hotellet satte Arild i en stemning som virkelig viser en fantastisk historie om bygget: Fra Birc som startet på 1850 - tallet, via tuberkolosesenter, aldershjem og som nevnt, hotell fra midten av 1980 - tallet. Som om ikke det var nok, etter en fortryllende lunch, dukket Narve Rognebakke opp som "Kong Sverre" med musiker Oddbjørn Kjøsnes. For 336. gang!! foredro Narve den lokale historien om Kong Sverre som selv besøkte Selbu, en fortelling innflettet med fakta om de som var tilstede og diktet av  Kjell Reitan "Deilig var jorden". Stor applaus! Stor jubel ved matbordet og som ikke det var nok så ble teksten på "Ballongvisa" delt ut og alle sang den flotte, tidsaktuelle sangen. Lokalguiden Ole Einar Åshaug ble takket for sin fantastiske guiding og fikk overrakt boka "Værnes - fra høvdingsete til storflyplass".

  Dermed nærmet det seg landing på Garnisonen, Værnes og fra turkomiteen ble det gitt en kort informasjon om neste års turer. De vil det bli orientert om på et senere tidspunkt!

  Hilsen Kjell Kjøsnes  

 • Besøk på Bjørkbakken Arena

  22. august 2023

  Medlemsmøtene startet opp etter sommeren med besøk på Bjørkbakken Arena. Vi ble tatt i mot av daglig leder Rolf Åge Berg og markedssjef Runa Myhrvold i den nye flotte lavoen som er satt opp. Serveringen var wraps og kaffe. 25 medlemmer møtte opp.

  I 2021 ble den gamle bakken omgjort til helårs plastbakke etter gjenbruk av plasten fra Granåsen skisenter etter at hoppbakkene der ble revet for å bygge nye til VM på ski i 2025. Vi fikk en gjennomgang av byggeperioden som fant sted under pandemien. 55 personer var involvert i byggingen. Det økonomiske var ordnet både fra tippemidler og med betydelig støtte fra lokalt næringsliv. Et A/S er organisasjonsformen.

  En 90-metersbakke kun for plasthopping fantes ikke før denne ble bygd. Det betyr at en nå har en hoppklar bakke fra slutten av mars og til ut i november. En kjempelang sesong er det for en bakke som hele tiden vil være klar for hopping så lenge ikke værgudene slår seg totalt vrang. Hoppanlegget ble ferdig i august 2021. Hittil er ca 9000 hopp gjennomført i hoppbakken.

  Areanaen fremmer helseskapende aktiviteter av ulik karakter. I tillegg til selve bakken er det en vei både opp til hoppet og helt opp til toppen av overrennet. Området bak selve bakken er som en eventyrskog og egnet til både korte og lengre trimturer. En trimtrapp er bygd som kan benyttes til mange slags aktiviteter. Under hoppet er det bygd inn 2 rom så en kan se hopperen nedover i svevet i unnarennet. En akebakke og en mini hoppbakke er også bygget. Området er godt besøkt av lokalbefolkningen og ikke minst av barnehager og grunnskoleelever.

  Vi fikk også en omvisning rundt om på området. Som takk for besøket sponset vi anlegget med en tusenlapp for "kjøp" av et trappetrinn med vår avdelings navn på et skilt.

 • God sommer

  23. juni 2023

  Styret ønsker sine medlemmer en riktig fin sommer.

 • Grillaften og 40 års jubileumsarrangementet 21 juni

  22. juni 2023

  21 juni i et strålende vær med 28 grader arrangerte avdelingen grillaften og 40 års jubileum for Forsvarets seniorforbund i Prestegårdshagen til Stjørdal museum. Deltagelsen var veldig bra, 62 deltok.

  Avdelingen mottok 5.000 kr fra FSF i økonomisk støtte til arrangementet. En stor takk for det fremmes forbundet sentralt. 

  Ole Myrbekk ønsket velkommen. Han fortalte litt om historien til vår avdeling og naturligvis om seniorforbundets viktige oppgaver, og hvorfor vi bør være medlemmer. Han gikk igjennom tidligere lederes arbeid, flere med mange år som ledere.

  Kjell tok fram trekkspillet og ledet allsangen.

  Grillmaten, hamburger og pølse med potetsalat og grønn salat, ble tilberedd på gassgrill av vår eminente kokk Bjørn Ivar og sammen med sine medhjelpere ble maten effektivt servert til våre gjester.

  Et hvert jubileum må ha kulturinnslag. Denne gangen var det tidligere storhopper Rolf Åge Berg som underholdt oss sammen med sin Runa Myhrvold. De bidro med nydelig sang og gode kommentarer.

  Til kaffen ble det servert ei flott jubileumskake fra Johnsens bakeri dekorert med logoen vår. Den smakte aldeles utmerket.  

  Det ble også kjørt et gratis lotteri i den hensikt å utpeke en jubilumsvinner. Den heldige ble Jostein Brevik som fikk ei flaske sprudlende i premie.

   

 • Bingo på MUS fotballstadion

  06. juni 2023

  Godfølelsen etter Stjørdal-Blinks 2-1 seier i cupen over selveste Rosenborg forrige uke satt ennå i veggene da vårt medlemsmøte med to runder bingo ble gjennomført 6 juni på MUS fotballstadion. 30 medlemmer deltok.

  Denne gangen kom vi til dekket bord. 2 av våre medlemmer, Torhild Kvål og Per Arne Richstad, var vertskap og stod for kaffe- og vaffelserveringen. Richstad ga oss en orientering om veterangruppen i Stjørdal- Blink fotball. Omlag 25 mannfolk møtes mandager, onsdager og fredager for dugnadsarbeid og sosialt samvær med felles lunch. Snittalderen er på 75 år, eldste er 93 år.

 • Tømmerfløting som tema

  25. mai 2023

  Innledningvis på medlemsmøtet 23 mai orienterte Ole Myrbekk om 40 årsjubilumsheftet Forbundet har trykket opp. 8 mai arrangementet i  Monsberga var veldig vellykket. Styret har besluttet å donere 5.000 kr til det nystartete Stjørdal Demenskor. Bjørn Ivar Halstadtrø gjennomgikk punkter fra landsmøtet som ble godt gjennomført i Hamar. Det blir ingen kontingentøkning. Ole Myrbekk ble gitt æresmedlemskap.

  Tema var tømmerfløting og mange historier, deriblant om skogskokkene. Foredragsholder var Ottar Bjerkås. Han har skrevet en bok på 300 sider og med 230 bilder om i hovedsak tømmerfløting i Sona. Han vokste opp ved elva Sona. Far hans var engasjert i tømmerfløtingen, og fløterne stakk tidvis innom dem og spiste maten sin. Fløtingen startet opp ca 1850 og ble avsluttet i 1965. 

  Noe han minnes var synet av tømmerfløterne som «våddå» i elva med i noen tilfeller med vatn til oppover nakken og noen ganger kunne de til og med ha hodet helt under vann. I stor grad var det tømmerhoggere som også tok på seg fløterarbeid. Det hendte også at de måtte svømme i en iskald og flomstor elv for å krabbe i land. Ulykker var det. HMS krav eksisterte ikke, bekledningen var enkel. Tømmerfloker oppstod ofte og det var et meget farefullt arbeid å få løst opp stokkene. Han viste oss en rekke historiske bilder om fløtervirksomheten i elva.

  Dammen ved utløpet av Sonvatnet ble stengt om natta og damvokterne åpnet opp lukene allerede i 4 tida om morgenen. Damarbeid var et slitsomt arbeid. Store mengder trevirke ble hogd til jernbaneskinner i f m byggingen av Meråkerbanen men også under krigen var det store uttak.

  Lønnen var brukbar, litt mer enn tømmerhoggerne fikk, men intet ble utbetalt før trevirket var talt opp på Tangen nederst i dalføret. 

  Bjerkås ga også et innblikk om hoppidretten ved Kilnesbakken i 1950 årene og om skogskokkenes arbeid.

  Oppmøtet på medlemsmøtet var meget godt, hele 37 medlemmer deltok.

   

 • 8 mai arrangementet i Monsberga

  10. mai 2023

  Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes, Stjørdal kommune, Stjørdal og omegn Forsvarsforening, Heimevernsungdommen 221 Værnes, Monsbergas venner og Lions Club Stjørdal/Varnes arrangerte sammen en markering av frigjørings- og veterandagen med et meget godt oppmøte i et godt vårvær i Monsberga friluftområde. Over 200 deltok i markeringen. 

  Ole Myrbekk, på vegne av foreningene åpnet arrangementet, ønsket alle velkommen og la fram dagens program. 

  Skatval hornmusikklag holdt så en flott konsert.

  Dagens første taler var varaordfører Ole Sandvik. Han gikk inn på 8 mai markeringene tidligere på dagen, på Værnes garnison, Hegra festning og gudstjenesten i Nidarosdomen og samling for veteraner i Erkebispegården. Arbeidet med veteranplanen er i gang. Den  forventes politisk behandlet til høsten. Minnesmerke jobbes det også med for plassering i sentrum. Veteranorganisasjone er med i disse to arbeidsgruppene.

  Dagens hovedtaler var stabssjef/nestkommanderende i HV-12 oberstløytnant  Marianne Eidem. Uten 8 mai og frigjøringen i 1945 hadde det ikke vært noen 17 mai heller. Hun mintes de som aktiv bidrog i inn og utland for å bekjempe fienden og sikre freden. Hun viste til dagens situasjon med krigen i Ukrania hvor befolkningen fortsatt unisont står imot russerne, og påpekte betydningen at HV- 12 nå driver utdanning av ukranske styrker. Alliert støtte til Ukrania ble vektlagt. Eidem trakk likhetstrekk mellom Ukraniakrigen og Norges frihetskamp under andre verdenskrig. At frigjøringsdagen i 2011 ble utvidet med veterandagen har gitt økt fokus og ankjennelse for veteraner tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter krigen. 100 tusen soldater og i hele 40 land har tjenestegjort utenlands. Hun rettet en stor takk for de veteraner som har stilt opp. Friheten er ikke gratis. Mange har gitt mye, noen har gitt alt.

  Siste taler var ordfører Eli Arnstad. Hun viste til Stjørdal som en stor garnisonsby og forsvarskommune. Maj Holtermann og hans styrke tok opp kampen mot tyskerne på Hegra festning og kjempet heroisk i 25 døgn under meget kummerlige forhold. Hegra ble et begrep for motstandskampen under krigen. Frihet må ikke tas for gitt, men forsvares hver dag. Arnstad takket de frivillige organisasjonene som har arrangert 8 mai markeringen, og på vegne av disse fikk Ole Myrbekk en blomsterbukett. Han fikk også Stjørdal kommunes sitt hederstegn for sin mangeårige innsats både profesjonelt og ikke minst som frivillig.

  Myrbekk takket både arrangementorganisasjonene for samarbeidet samt for oppmøtet. Han delte også ut blomster til oblt Eidem og Stjørdal hornmusikklag.

  Avslutningsvis på den formelle delen spilte Skatval hornmusikklag Ja vi elsker. 

  Etterpå ble det kaffe og kaker til de voksne og pølser med brød til barna.

   

   

 • Tur til Ringve museum

  26. april 2023

  Første busstur i år fant sted 25 april i et elendig vær med 2 - 3 grader og snøfiller i lufta. Vi skulle være innendørs på Ringve museum så været spilte ingen rolle for opplevelsen. 24 medlemmer var med på turen.

  Ringve Musikkmuseum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. De har en stor internasjonal samling med mer enn 2.000 historiske musikkinstrumenter fra hele verden samt omlag 20.000 noter, fonografruller og gramofonplater.

  Museet ble startet i 1952. Victoria Bachke (1896–1963) var grunnlegger av Ringve Museum og museets første direktør.

  Gjennom disse 70 årene har Ringve markert seg som en levende formidler av musikk og musikkhistorie. Ringve skal være morgendagens museum og skal speile og reflektere nye musikalske strømninger. De har flere oppgaver, bevare og fornye, være tradisjonsbærere og se inn i framtida. Museet er underlagt museene i Sør-Trøndelag.

  Oppholdet ble delt opp i to deler med et opplegg før lunch og et opplegg etter lunch.

  Første del var i det gamle hovedbygget. Der fikk vi med en kunnskapsrik guide som viste de forskjellige rommene med musikkinstrumenter. Vi fikk også vite om de ulike rommenes funksjon. Han spilte også på en rekke gamle instrumenter så som ulike tangentinstrumenter. De eldste var fra 1700 tallet. Vi ble imponert av lydkvaliteten på disse gamle instrumentene. Til slutt overvar vi en flygelkonsert i Fjøset.

  Etter en god lunch med laksesmørbrød i kafe Victoria var det tid for del 2 som fant sted i LYDSPOR som er instrumentgalleriet på Ringve. Der er det utstilling om menneskes forhold til musikk og instrumenter. Utstilt var gjenstander, bilder og filmer om de som bygget instrumenter. Konserveringsverkstedet fikk vi sett. 

  Nytt på Ringve er lydinstallasjonen med lyder tatt fra havet fra Trondheimsfjorden, Ishavet og tropene. Den var plassert i et mørkt rom med saccosekker å sitte på. Det var nok for de fleste en veldig og mektig opplevelse.

  Det ble avslutningsvis et lotteri og 3 medlemmer fikk med seg gevinst hjem.

  Styret vil takke turkomiteen ved Lovise og Kjell for en flott dag. 

 • Quiz på medlemsmøtet

  11. april 2023

  På første medlemsmøte etter påsken var temaet en quizkonkurranse. 21 hadde møtt frem. 3 lag ble satt opp. 30 oppgaver hadde Arvid Tangen laget for oss. De fleste var noe vanskelige. Beste lag fikk derfor bare 17 oppgaver rett. Hvilken måned ble Ole Vig født var et av spørsmålene? Februar var svaret. Gevinsten var en stor Twistpose.

  Sang ble også sunget, kom mai du skjønne milde er en flott vårmelodi.

   

 • Skjærtorsdagstopptur

  06. april 2023

  Omlag 100 med stort og smått møtte opp på toppturen til Monsberga friluftsområde skjærtorsdag. Været var veldig bra. 

  Grillene var tent opp, og folk grillet egen mat. Kaffe og saft ordnet arrangementkoniteen. Det var laget en måloppdagelseløype med 10 påskepregete artikler som var hengt opp i trærne. Ikke alle fant de 10.

  Det ble også kjørt et gratislotteri, spesielt morsomt for de minste.

  Konkurranser var det både for voksne og barn. Premiene var til alle, kvikklunsj og is.

 • Påskemedlemsmøte

  28. mars 2023

  28 mars fant vårt påskemedlemsmøte sted på Huset. 42 medlemmer deltok. 

  Denne gang var vaffelen til kaffen byttet ut med telegramkake.

  Tradisjonelt ble det 2 runder med bingo. Premiene var av påskekarakter.

  Allsang ble også gjennomført. 

  Til sist var det trekning av gratislotteriet med 4 gevinster.

 • Svindel som tema

  08. mars 2023

  Svindel var tema på vårt medlemsmøte 7 mars. Foredragsholder var banksjef person marked Kjetil Reinskou fra vår bank, Hegra sparebank. Svindel er et klart økende problem i samfunnet spesielt tilknyttet telefon og dataformidling samt sosiale medier.

  Bankran med våpen og trulser er det slutt på. Svindel er blitt et moderne bankran og alle kan bli utsatt. Eldre er nok en utsatt målgruppe for svindel.

  Det som kjennetegner problemet er grådighet, frykt, tillitt institusjoner som politi, skatteetaten og bank samt kjærlighet og lengsel. Han poengterte å aldri gi fra seg bank-id informasjon og passord. Telefonsvindel og epostsvindel er også vanlig. En rekke spørsmål fra salen ble besvart av Reinskou. Foredraget var nyttig informasjon for de 40 deltakerne.

  Orientering om turen til Ringve 25 april ble gitt. Nærmere info sendes ut til medlemmene ultimo mars.

  44 medlemmer deltok på vår VM på ski konkurranse om hvor mange medaljer Norge fikk. Svarene varierte fra 18 til 53. Korrekt svar var 27. 3 tippet rett. Trekning ble foretatt, Linda Thingstad vant gavekortet fra Kimen kulturhus. Gratulerer. 

   

 • Samling med nytt VM gull.

  03. mars 2023

  3 mars gikk stafett herrer langrenn i VM på ski nordiske grener av stabelen. En uformell invitasjon var sendt ut for en samling i Sportsbaren. En god del hadde møtt fram og hadde en trivelig stund sammen. Spenning i løpet ble det imidlertid ikke, til det var Norge uten reelle utfordrere til gullmedaljen.

  Styret hadde ordnet en konkurranse om hvilket land som tok den sure 4 plassen. 5 medlemmer hadde rett svar som ble Frankrike. Sportsbaren sponset oss med en flott 2 premie - takk for det. 1 premie var en stor pizza fra Sportsbaren. Etter loddtrrekning vant Mary Steen 2 premien og Arne Espeland 1 premien.

   

 • Årsmøtet 21 februar

  21. februar 2023

  41 medlemmer deltok på vårt årsmøte i Soldatheimen på Værnes garnison den 21 februar. Ole Myrbekk ble valgt som møteleder. Alle reiste seg for 1 minutts stillhet til minne om de som hadde gått bort siden forrige årsmøte.

  Det fremkom ingen merknader til årsberetningen, regnskapet med revisjonsberetning, handlingsplanen og budsjettet. Kontingenten endres ikke.

  Valget ga i år som resultat ingen endringer blant de tillitsvalgte i styret. Ole Myrbekk som leder og hele styret forøvrig fortsetter derfor i sine verv.

  Blomsterbuketter ble gitt for innsatsen i komiteen for runde dager, Annbjørg Jullum og Einar Fløttum. Petter Grønnås får buketten sin senere. Karin Håve fikk også bukett for innsatsen i valgkomiteen. Inger Johanne Hammerhaug fra turkomiteen får også sin bukett senere.

  Kjell Kjøsnes orienterte om årets første tur til Ringve museum 25 april.

  Etter årsmøtet ble det servert pizza fra kantinen med brus og kaffe.

  Protokollen vil bli sendt ut på epost til medlemmene.

 • Populær osteaften

  08. februar 2023

  Inger Johanne Hammerhaug og Ambjørg Myrbekk la ned et stort arbeid i forkant av ostetaftenarrangementet 7 februar med å dandere ostefatene og tilbehøret på en delikat måte. Stor takk til de.

  45 deltakere var møtt opp denne kvelden på Huset. 

  Yngre krefter stod for underholdningen denne gang. Julie Sæther holdt en konsert for oss med flott sang med Trondheimsnatt som avslutning.

  Underveis ble det et gratislotteri med en rekke gevinster av ulik karakter.

  Jon-Anders Myrvang fortalte om Voksenopplæringen før i tida. Han var sjef der i en 20 årsperiode fram til midten av åttiårene. Det ble kjørt en rekke kurs for mannskapene, både yrkesfaglig og av mer hobbypregede kurs. Her kan nevnes lastebilkurs og luftfartsfag som typisk yrkesrettet. Maskinskrivingkurs var det mange som tok. De administrerte også brevkurs. De var veldig tidlig ute med tv studioproduksjon. Voksenopplæringsassistenkurs hadde de også ansvaret for.

  Nå er Undervisningbygget jevnet med jorda etter storbrannen i 2021.

 • Historiske bilder fra flystasjonen

  25. januar 2023

  Forrige leder i avdelingen over mange år, Jon Reidar Wengstad, la ned et stort arbeid med å digitalisere bilder fra flystasjonen tatt på 1900-tallet. Samlingen spenner over et vidt spekter og på medlemsmøtet 24 januar viste Ole Myrbekk fram et representativt utvalg på storskjerm. 

  Oppmøtet var veldig bra, 46 deltok. Mange kjente igjen både personer, bygninger og materiell så det kom fram mye informasjon som nok var ny og interessant for mange. Faktisk kom det også fram noen tilfeller av ny informasjon som ikke ble tatt inn i Værnesboka som kom ut i 2000.

  Bildet som her vises er tatt i 1947 av en ukjent fotograf fra Fotoavdelingen i forbindelse med en oppstilling for kong Haakon.

 • Første medlemsmøte i 2023

  10. januar 2023

  Første medlemsmøte i 2023 fant sted 10 januar med oppstart med en velsmakende lunch i mannskapsmessa. Interessen for møtet var stort, hele 45 medlemmer deltok.

  Etter bespisningen dro vi til det nye Værnes logistikksenter. Sjef Forsyningslager Trondheim, maj Per Gunnar Isachen, tok i mot oss i byggets kantine. Han orienterte om nybygget og dets funksjoner. Vi fikk etterpå en fyldig omvisning rundt om i bygget. Ole Myrbekk takket for en flott gjennomført orientering og overrakte Værnesboka som takk for besøket.

 • God jul

  23. desember 2022

  Alle medlemmer og deres familier ønskes en riktig god jul og et godt nyttår. Hilsen styret.

 • Forsvarets julegudstjeneste i Nidarosdomen

  18. desember 2022

  Onsdag 14 des 2022 ble det gjennomført en sermonifull julegudstjeneste. Sjef Luftkrigsskolen holdt en innledende tale før selve gudstjenesten startet. Vi var 31 medlemmer fra seniorforbundet på Værnes som fikk buss til gudstjenesten. I etterkant gikk som vanlig turen ned til Trondhjem befalsforenings lokaler og inntok et godt måltid, og med mye prating.

  På bussturen tilbake ble det trukket ut et gavekort på 250 kr fra Johnsen bakeri. Den heldige vinner ble Eugenie Sørmo.

 • HV-12s julelunch 6 desember.

  06. desember 2022
  Tradisjonen tro inviterte sjef HV-12, oberst Jens Christian Junge, FSF-avdelingene i "gamle Nord-Trøndelag" til julelunch i mannskapsmessa. Grunnet COVID 19 smitten er det 3 år siden siste julelunch lot seg gjennomføre. Han ønsket alle velkommen og fortalte senere om driftsåret for HV-12 m h p øvings- og kursvirksomheten og budsjettildelingen. Obersten gikk inn på den tilspissete internasjonale situasjonen i Europa som en konsekvens av Russlands krigføring i Ukrania. Personell fra HV-12 skal bidra til opplæring av ukraniske styrker.
   
  Kjøkkenpersonellet sørget for veldig god mat og et nydelig pyntet og bugnende julebord.
   
  Leder FSF avdeling Værnes, Ole Myrbekk, holdt på vegne av avdelingene takketalen. Han takket HV-12 hjertelig for invitasjonen og for veldig god støtte til avdelingenes drift. Myrbekk ønsket til lykke med dagen siden det er nøyaktig 75 år siden opprettelsen av Heimevernet. 
   
  Kjøkkenpersonalet ble spesielt takket for juleunchen. I denne forbindelse overrakte han til kjøkkensjef Andreas Haugan en stor eske konfekt til alle de som jobbet på kjøkkenet.
 • Julebordet 2 desember

  03. desember 2022

  Med barmark og noen beskjedne minusgrader og med tente fakler utenfor Huset ble døren åpnet for vårt julebord 2 desember. Lokalet ble fyllt opp med feststemte gjester og det var mange, hele 47 medlemmer, som møtte fram. Ole Myrbekk ønsket alle velkommen og var også kveldens toastmaster.

  I likhet med tidligere år ble maten vi fikk servert tilvirket av Hell Catering. Som vanlig var det meget god kvalitet på maten vi fikk kose oss med derfra.

  Musikkunderholdningen, både til tafellet og senere til dansen, stod bandet Flex for. Som allsang ble det sunget kjente julesanger. Arne Nyland fremførte som solosang O helga natt. 

  Jon-Anders Myrvang takket for maten.

  Loddsalg ble i tillegg gjennomført og det ble solgt meget godt med lodd. Gevinster var fruktkorg,  forfriskninger egnet til nytelse i jula, bøker med mer.

 • Lykkelig julebingovinner.

  15. november 2022

  Bjørn Ivar vant hovedpremien på julebingoens siste runde den 15 november ( nissen til høyre ). 39 medlemmer var møtt opp. Denne gang var gevinstene av julemessig karakter.

  Ole orienterte om de siste medlemsaktivitetene som gjenstår i år, 2 desember julebordet, 6 desember HV-12s julelunch og tur til Forsvarets julegudstjeneste i Nidarosdomen 14 desember.  

  Foruten kaffen og vaffelservering ble det sunget julesanger. 

  Som en overaskelse ble Ole gitt en spesiell julegave på forhånd, en Luciakrans som passet utmerket.

 • Spesiell dugnadsoppgave.

  03. november 2022

  I en årrekke har avdelingen stilt velvillige og arbeidslystne medlemmer til innsats for dugnadsarbeid på Kimen kulturhus. Dette har gitt en godtgjørelse på rundt 20.000 kr pr år, noe som absolutt har bidratt til at avdelingen har en god økonomi, noe som har kommet medlemmene til gode med rimelige/subsidierte medlemsaktiviteter.

  Vanligvis har oppgavene vært inn- og utlasting av materiell til konserter og teateroppsetninger. Denne gang, den 2 november, fikk vi et spesielt oppdrag. Det var å pakke 500 bager med gaveartikler for Tensio i f m deres samling på Kimen. Dette var et stort og arbeidsomt oppdrag, jfr bildene.

 • Hva er en mykolog?

  01. november 2022

  Hva en mykolog er var første oppgave på quizen på medlemsmøtet vårt 1 november. 30 oppgaver med tre svaralternativer ble delt ut. Det ble satt opp 4 manns lag. 27 medlemmer møtte opp. Noen oppgaver var nok litt vanskelige, beste lag greide 27 rette.

  Avdelingens julebord blir forøvrig på Huset 2 desember. Invitasjon sendes snart ut.

  HV-12s julelunch er bekreftet, tidspunktet er ikke bestemt ennå.

  Korrekt svar på mykologen er soppkjenner.

 • 60 år siden Hovraset.

  20. oktober 2022

  På medlemsmøtet med 30 deltakere den 18 oktober fortalte Jon Dalsnes om sine opplevelser ved Hovraset 14 september 1962 ved 22 tiden om kvelden. Sommeren og høsten hadde vært veldig regnfull. Jon og 2 venner var ute for å se etter fisk i elva. De stakk innom en annen venn og spurte om han ville være med. Han takket nei. Da dro de lengre opp i elva. Elva var veldig grumsete. Så hørte de en merkelig lyd, som en bulldoser som drog med seg grus. Jorddunger bygget seg opp og bekken var ikke å kjenne igjen, den forsvant rett og slett ned i jorda. De la på sprang oppover bakken til de nådde fast grunn. Høyspentledninger ble revet røs og det ble et voldsomt gnistregn. Hadde de ikke gått lengre opp i elva ville de blitt tatt av leirraset.

  På gården Hoven nedre var de i ferd med å gå til ro. Kona på gården, Reidun, hadde lagt seg sammen med sønnen, Alf Magnar, på 2 år. Mannen Arne Reberg sammen med datteren Johanne hørte på værvarslingen i radioen. Reidun våkner fra søvnen og merker bevegelse.  Alf Magnar skriker. Familien fornemmer først et mektig brus, veggene raser sammen og huset klapper sammen. Plutselig er de tre eldste sammen på en flytende torv nedover leirsuppen. Sønnen er borte. De holder seg fast i et tre. Etter omlag 2 km stopper de opp. 

  Naboer hadde fått med seg raset og dro for å hjelpe. De fikk varslet lensmannen som fikk sendt opp redningsfolk bl a fra Værnes og fra brannvesenet. Familien Hoven hadde stoppet midt i et leirhav. Naboene og redningsfolket fikk lagt ut stiger og gjerdedeler og fikk brakt de i sikkerhet. 

  2 andre naboer ble også tatt av leiraset mens de satt i en bil. De ble også reddet. 

  Alf Magnar ble funnet omkommet et par dager senere. Han ble begravet fra en fullsatt Okkelberg kapell. 

  Dalsnes gikk også inn på tidligere ras i Stjørdalsdalføret med utsatte partier med leire og viste til Gjerdrumsraset.

   

 • Regionsamling

  06. oktober 2022

  6 oktober var avdelingen vert for regionens tillitsvalgte. Tilsammen møtte 16 styremedlemmer jevnt fordelt fra Steinkjer, Levanger/Verdal, Værnes, Trondheim og Ørland. Regionrepresentant Ole Myrbekk i samråd med sin varamedlem Svein Smolan ledet møtet. Følgende saker ble drøftet: Info fra siste forbundsstyremøte, medlemsfordeler med rabatter, gnist, I kort for pensjonister, medlemskontakt, 40 års jubileumet, landsmøtet i Hamar 2023, styreweb, hjemmesider og avdelingens arbeid med å fremme kandidaturer til regionens representant og varamedlem for neste landsmøteperiode.

  HV-12s stabssjef oblt Marianne Eidem orienterte om sikkerhetsituasjonen, Forsvarets varslingsaker, driften av HV-12 og om veksten innen garnisonen. Major Ingrid Unsgård ble presentert, hun er avdelingens kontakt opp i mot HV-12. 

  Ole Myrbekk fortalte om innfasingen av Luftforsvarets skolesenter på Værnes.

  Avdelingslederne ga en status over aktiviteten innen egen avdeling. Generelt er det meget god giv innen alle regionens avdelinger.

 • Seminar - fremtidsfullmakt og arverett.

  05. oktober 2022

  4 oktober arrangerte avdelingen et seminar om fremtidsfullmakt og arverett. Fra advokatfirma ADNOR gjennomførte Therese Fuglemsmo og Kjell Heggvold seminaret. Adnor Advokat AS bistår bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og privatpersoner med advokattjenester og juridisk rådgivning, I firmaet jobber 15 advokater, 1 fullmektig, 1 jurist/saksbehandler og 2 sekretærer. Hovedkontoret ligger i Trondheim og har avdelinger i Kyrksæterøra og på Fillan. 

  En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. Fordelene med fremtidsfullmakt, om fullmaktsgiver og fullmektingen, formkrav, fullmaktens innhold, ikraftredelse av fullmakten ble gjennomgodt. 

  Arveloven var også et tema. Den nye arveloven trådde i kraft 1. januar 2021. Den nye loven viderefører i stor grad tidligere arveregler, men det er noen viktige endringer og frister en bør vite om. Disse ble gjennomgått.

  Det ble stilt en rekke spørsmål fra salen om temaene.

  Oppmøtet var imidlertidig etter styrets oppfatning skuffende, kun 33 medlemmer deltok.

   

   

   

   

 • Mimremiddag i f m 20 årsmarkeringen av nedleggelsen av LSV.

  02. oktober 2022

  30 september arrangerte avdelingen en mimremiddag i mannskapsmessa i f m nedleggelsen av Luftforsvarets skolesenter Værnes for 20 år siden. Oppmøtet var bra, 95 deltok på middagen. Det ble servert nydelig langtidsstekt svinenakke og marsinpankake til kaffen. Utover styret var det flere medlemmer som bistod ved gjennomføringen av middagen.

  Ole Myrbekk ønsket alle velkommen og ledet oss som toastmaster gjennom middagen på en lett og humoristisk måte. Han påpekte det utmerkede samarbeid avdelingen har med vår vertsavdeling HV-12 .

  Taffelmusikken sørget gruppen Flex for. Arne Nyland var oppsanger ved 2 allsanger, de tradisjonelle Værnesvisa og Flygesoldatens sang. 

  Det var flere talere, første var fra stabssjef oblt Marianne Eide, HV-12. Hun viste til at Hærens personell startet opp med flygingen på Værnes. Oppstarten var på Kirkesletta. Den 26. mars 1914 lettet det første flyet, en militær Maurice Farman MF-7 Longhorn med navnet «Olav Tryggvessøn» anskaffet med midler fra innsamlinger blant private. Senere ble flystripa flyttet til der nåværende flystripe går. Trøndelag flygeavdeling het avdelingen. Hun nevnte også betydningen av et utmerket samarbeid HV-12 har med Luftorsvaret i dag.

  Hovedtaler Helge Stølan, tidligere stasjonssjef, tok for seg historien om Værnes helt fra vikingetiden til opp i mot vår tid. Torberg av Værnes var en betydelig høvding. Senteret hans låg i området ved Værnes kirke. Kirka er fra 1084. Eksersisen ble utført med utgangspunkt i kirkebakken. General Schults kjøpte Værnes hovedgård i 1650 og ble et senter for forsvarets aktiviteter. Etter 1814 ble det store øvelser ofte sammen med svenskene. I 1887 ble Værnes hovedgård kjøpt av staten. Han gikk igjennom de ulike hæravdelingen som ble etablert og hvor de var lokalisert. Ved krigsutbruddet 9 april ble Værnes overgitt uten kamp. Major Holtermann tok med seg 250 mann og en kvinne og fortsatte kampen mot tyskerne på Hegra festning. Flyplassen ble kraftig utvidet av okkupasjonsmakten og ble tidlig i krigen regnet som den viktigste flyplassen i Norge. Etter krigen tok Royal Air Force over til oktober 1945. Da tok det norske forsvaret over. Operative flyskvadroner ble stasjonert og de ble til 1953. Rekruttskolen og Luftvernartilleriet startet opp. Flyskolen ble etablert i 1952. Forsvaret var på 50 tallet den største arbeidsgiveren i kommunen med opp til 400 ansatte. Stølan avsluttet talen med å trekke fram det positive personellet som opp gjennom årene har tjenestegjort på flystasjonen.

  Jon Reidar Holte fortalte om sin tjeneste i Luftforsvaret som flyger med oppstart på Flyskolen i 1957. Han var stasjonert både på Værnes, Rygge og Ørland. Her var han hovedinstruktør ved Flyskolen og senere sjef Skolegruppen. Han viste til den gode seleksjonskvaliteten i uttaksflygingen og det meget lave frafallet norske flyelever over mange år har hatt og har i USA. Forsvarets flygere har med sin utdanningsbakgrunn og erfaring vært et meget populær gruppe for å få jobb i sivil luftfart. Han minnet også om at under krigen overlevde bare 2 av 10 jagerflygere.

  Elin Friheim fortalte fra sin tjeneste på den første rekruttskolen for kvinner i 1983. Hun reflekterte også om tiden og stemningen ved nedleggelsen for 20 år siden.

  Etter kaffen holdt Andrew Sisters en forrykende konsert.

  Siste taler var stabssjefen ved Luftforsvaret skolesenter, oberstløytnant Jon Hope, som takket for et utsøkt måltid og roste kjøkkenpersonellet for vel utført jobb. Han gikk gjennom status innen etableringen av skolesenteret med hensyn på pågående og fremtidige utdanninger. I 2023 starter spesialistutdanningen. Det blir mange flere ansatte i skolesenteret fremover opp i mot 2025. Hope trakk fram det gode samarbeidet som er etablert med Luftkrigsskolen og 132 Luftving samt Stjørdal kommune og det sivile teknologimiljøet i landsdelen.

  Kjøkkenpersonellet ble klappet fram og avdelingen overrakte de en stor konfekteske som takk.

   

   

   

   

   

 • Høsttur til Ørland

  14. september 2022

  Etter en lengre periode med flott sensommervær var været blitt dårligere med regn og kjøligere temperatur da bussturen til Ørland startet fra hovedporten kl 08.00 om morgenen 13 september. 48 var med på turen. Det var en gledelig stor deltakelse. Reiseleder var Kjell Kjøsnes fra turkomiteen vår.

  Først kjørte vi nordover over Skarnsundet og til Verrabotn. Første stopp var ved Krinsvann. Der dukket varaordfører i Ørland kommune, Finn Olav Odde, opp. Han tok over mikrofonen og fortalte om sitt opphold i Farmen på TV2 og på veg innover i kommunen mot Brekstad la han ut om de forskjellige stedene vi passerte. Han la vekt på sammenslåingen med Bjugn og viste oss nykommunens utbygginger og nye etableringer innen næringslivet.

  Hovedtemaet for turen var å besøke Ørland flystasjon og treffe medlemmer fra vår naboavdeling. Sjefssersjant Stig Snekvik tok i mot oss på bussen og geleidet oss til den nye soldatheimen ( gamle Hårberg skole ). Etter lunch i kantina orienterte han om flystasjonen. Han innledet med historien om 132 luftving fram til dagens situasjon og nåværende oppgaver innen Luftforsvaret. Tid for oppklarende spørsmål ble det også. Senere tok Snekvik oss med på en rundtur på stasjonen. Han fikk Værnesboka som takk for et meget vellykket og supert opplegg han ordnet for oss.

  Neste stopp var bedriftsbesøk på Mascot Høie. Fabrikksjef Arild Kotte var vår vert der. Bedriften produserer en rekke artikler, mest kjent er nok sengetøy, dyner, puter samt pledd. All produksjon skjer på fabrikken på Brekstad. Lokalene er moderne. Det samme er maskinparken, det gir en effektiv produksjon. Flertallet av ansatte er kvinner. Varene herfra selges til en rekke land. I sentrum har de et eget fabrikkutsalg. Salget på internett har økt mye den siste tiden. En runde rundt opp i lokalene fikk vi også tid til. 

  Da ble vi etterhvert sultne og middagen fikk vi servert på Hovde gård ( gamle husmorskolen ). Menyen var svinenakke med potetmos og grønnsakgarnityr. Til kaffen fikk vi eplekake med krem. Her ble det sendt rundt loddbøker med et veldig bra salg som resultat.

  Vår sjåfør på turen fra turbuss1, Jan Kjørsvik, ga oss en orientering om hans busstur til Polen, i regi av organisasjonen Stjørdal for Ukrania, nedover med nødhjelp. Hjemover fikk 43 takknemelige ukraniske flyktninger være med til Norge. De planlegger på ny tur nedover. Spontant ble styret enig at vi skulle støtte organisasjonen med 2.000 kr.

  Veien tilbake ble via ferja til Valset. Et stopp ble det for trekning av en rekke gevinster. Vi var tilbake ca kl 19.30.

  Styret vil takke alle for et trivelig samvær. En stor takk rettes til turkomiteen, Kjell Kjøsnes og Inger Johanne Hammerhaug, for en flott gjennomføring av turen.

 • Første medlemsmøte etter sommeren.

  31. august 2022

  31 august var det oppstart av medlemsaktiviteter etter sommeren. 34 hadde møtt opp. Ole Myrbekk orienterte bl a om kommende tilbud, både om bussturen til Ørland 13 september og mimremiddagen avdelingen skal gjennomføre 30 september for å markere nedleggelsen av LSV. Hovedtema denne gang var 2 runder med bingo. Det ble faktisk 2 medlemmer som var veldig heldig denne gang ved at de vant brorparten av gevinstene. Allsang ble det også.

 • Nyanskaffelser til Huset.

  15. august 2022

  Styret har anskaffet nye ( lite brukte ) møbler, både stoler og bord, til Huset. Nå er det blitt mer romslig.

  Renhold er også utført, så alt skal være i skjønneste orden til vår oppstart med medlemsmøter 31 august kl 12.00. Da blir det to runder med bingo.

 • Planting av vårt tre.

  05. juli 2022

  Det er tradisjon at avdelingen sponser gode lokale tiltak. Sist ble det gitt støtte til Stjørdal museums venner med anskaffelse av et korketre til arboretet i Prestegårdshagen. 5 juli ble treet behørig plantet i regi av representanter fra begge styrene. 

 • Lunch I mannskapsmessa.

  21. juni 2022

  Siste samling før sommeren var den 21 juni med en god og næringsrik lunch i mannskapsmessa. Finnebiff var varmretten og den var veldig velsmakende. 59 var møtt frem. 

  Oppstart med medlemsmøter etter sommeren blir ultimo august.

  Styret vil samtidig ønske alle medlemmer en riktig god sommer.

 • Sommertur til Løkken verk.

  17. juni 2022

  Onsdag 8. juni entret 33 medlemmer og 2 gjester bussen fra Turbuss1 utenfor hovedporten på Værnes Garnison for avreise til Løkken Verk. Både stemningen og forventningene var høye, og på turen mot Løkken informerte reiseleder, Kjell Kjøsnes, om hva som ventet oss gjennom dagen. Det var derfor en godstemt gjeng som ankom Pensjonisthuset på Løkken. Her ble vi hjertelig mottatt med kaffe og vafler. 

  Ferden videre gikk til Gammelgruva med omvisning og konsert i Fagerlisalen. Under vandringen inn i gruven fikk vi innføring om bergverksdrift fra fyrsetting til dynamitt som hjelpemiddel for å drive ut kobbermalmen. Vi fikk også vite at gruvedriften her varte i hele 333 år.

  Inne i Fagerlisalen fikk vi overvære en konsert med bandet «30.april» som underholdt med gamle og nyere slagere. Her ble det også høystemning i et «lokale» med fantastisk akkustikk. 

  Etter en bedre middag og foredrag ved Steven Fiksdal om Nammo NAD AS på Bergmannskroa, gikk turen til Astrup Sjakttårn for å overvære sprenging av 1800 kg ammunisjon ca. 900 meter nede i sjakten. Etter tre små rystelser i bakken, kjente vi etter hvert lufttrykket i form av sterk vind ut fra porten i sjakten. Denne varte i ca. 2 minutter, så stod luften stille i en stund før «suget» av luft returnerte for å fylle sjakten med luft igjen. En kan trygt si at dette var en spesiell opplevelse.

  Turen ble så avsluttet med besøk til «Styrten», hvor vår kunnskapsrike kjentmann, Bård Bergsrønning, forklarte hvorfor stedet ble kalt «Styrten» og informerte om det sterke klasseskillet som eksisterte på Løkken Verk i gamle dager.

  På vei tilbake til Stjørdal, gjorde vi en stopp ved minnesmerket ved Klinglierne, hvor Lingesoldaten Odd Nilsen mistet livet i et mislykket raid mot Thamshavnbanen den 19. november 1943. Her informerte Jorulf Holiløkk om hendelsen.

  Det var en fornøyd gruppe som ankom Hovedporten på Værnes Garnison ved 18.30 tiden og alle tilkjennega en omforent hyllest til turkomiteen og busssjåfør Thomas.

   

   

   

 • Grillfest 24 mai.

  24. mai 2022

  På vårt medlemsmøte 24 mai hadde styret invitert til grillfest på Huset. Bjørn Ivar var grillmester og sørget for velsmakende sommerkoteletter og pølser med potetsalat og salat til. Været var bra med knappe 20 grader, men det var en del vind, så maten ble fortært innendørs. Til kaffen etterpå ble det kaffe og sandwichis til dessert. 34 medlemmer deltok på middagen.

  Nils Sten holdt en orientering om sin deltakelse på "På hjul med veteraner". Det er et årlig turritt den 8 mai for veteraner fra internasjonale operasjoner der frigjørings- og veterandagen markeres. Rittet startet på veteransenteret på Bæreia ved Kongsvinger og endte opp på Akershus festning etter 12 mil. Det var veldig bra arrangert med følgebiler og flere stopp med mat og drikkepauser underveis. Det er tilrettelagt også for deltakere med triacs eller trehjulinger. Rittet er en del av den offisielle markeringen av 8 mai i Oslo. Forsvarssjefen tok i mot rytterne ved Frigjøringsmonumentet. Nils oppfordret intopsveteraner tilsluttet avdelingen til å delta neste år.

 • Besøk på Eidum gårdsbakeri.

  10. mai 2022

  Den 10 mai var medlemsmøtet flyttet ut til Eidum gårdbakeri på Hell. Eieren, Solvår Reinsberg, tok vel i mot oss og fortalte om bakeriet. Ergoterapeut var hennes tidligere yrke, hun praktiserte det i 12 år. I ungdommen var hun ikke interessert i å bo på gården. Dette endret seg da det det ble klart at eldre søsken ikke var villig til å ta over hjemgården. Hun ønsket å bli egen sjef og familen flyttet til Eidum. Først startet hun med brødbaking, grovbrød og surdeigsbrød og etter hvert også annet bakverk. Nå leverer bakeriet varer til alle COOP butikkene i lokalområdet. Kafeen er oppe tirsdager, torsdager og fredager. Uthuset er leid ut til annen næringsvirksomhet, Gods & gull. 22 medlemmer deltok på kaffetreffet og bakverket falt absolutt i smak.

 • Vellykket 8 mai markering i Monsberga.

  08. mai 2022

  Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes, Stjørdal og omegn Forsvarsforening, Heimevernsungdommen 221 Værnes, Monsbergas venner og Lions Club Stjørdal/Varnes arrangerte sammen en markering av frigjørings- og veterandagen med et meget godt oppmøte. Heimevernsungdommen 221 Værnes stilte med innmarsj og flaggborg. Over 200 deltok i markeringen. Stjørdal kommune ga økonomisk støtte.

  Ole Myrbekk, på vegne av foreningene, åpnet arrangementet og la vekt på det positive at så mange hadde møtt opp på tross av usikre værprognoser og la fram dagens program. Regnet ga seg rett i forkant og sola tittet også frem.

  Skatval hornmusikklag holdt så en flott konsert. De avsluttet med nasjonalsangen med allsang.

  Dagens taler var oblt Bent Salberg. Han viste til aprildagene i 1940 hvor Maj Holtermann tok med seg 284 mann og en kvinne «Lotta fra Hegra» til Hegra og kjempet mot de tyske okkupantene i 25 døgn. Etter at tyskerne hadde bombet Steinkjer og Namsos tok 2000 mann arbeid for okkupasjonsmakten for å bygge opp flystasjonens rullebane etter oppfordring fra norske myndigheter. Forsvaret var nedbygget av flere regjeringer før 1936 og ikke forberedt for krigshandlinger i 1940. Salberg dro en parallell til dagens situasjon med krigen i Ukrania hvor befolkningen unisont står imot russerne etter 8 års krigshandlinger i østlige deler av landet. Forsvarsevnen i Norge må nå bedres både militært og innen totalforsvaret. Han viste også til at i 2011 ble frigjøringsdagen inkorporert med veterandagen. Til slutt avsluttet han med å vise til det gamle soldatønsket «Gud bevare Kongen og Fedrelandet».

  Voksne ble traktert med kaffe og kaker og barna fikk varme pølser. Mange ble sittende igjen for å prate lenge etter arrangementet var over.

  Noe annet - 6 mai inviterte stabssjefen i Luftforsvarets skolesenter oss til å bivåne garnisonens oppstilling og flaggheising med påfølgende kaffe og kaker etterpå i mannskapsmessa. Avdelingen takker for invitasjonen.

 • Orientering fra leder eldrerådet Martha Berbu.

  27. april 2022

  Martha Berbu er leder i eldrerådet i Stjørdal kommune. På vårt medlemsmøte 26 april hvor 41 medlemmer deltok gjennomgikk hun arbeidet i eldrerådet i nåværende kommunestyreperiode. Rådet er nedsatt i kommuneloven fra 2019 og er er rådgivende for kommunestyret i alle saker som måtte angå eldre innen kommunen. Det er 5 medlemmer, 2 politisk oppnevnt og 3 seniorer og en sekretær ansatt i kommunen. Vår avdeling har ingen medlem av eldrerådet.

  Samarbeidet med kommunen er godt, rådet får tilsendt saker fra administrasjonen og tar opp saker på egen hånd også. Månedlige møter avholdes, dessverre mange av disse på TEAMS under pandemien. De får innspill fra befolkningen, spesielt i forkant av budsjettbehandlinger når det ligger an til kutt i bevilgninger i spørsmål som berører eldre. Kuttforslag innen drift av kantiner i institusjoner er det mange som er opptatt av. Fremkommelighet i gatebildet er tatt opp og i en viss grad blitt ordnet opp i. Det gis innspill innen skole-, idrett- og grøntarealspørsmål, friluftslivtiltak, digital verktøyproblematikk m m. Leve hele livet prosjektet har rådet også vært delaktig i .

  Seniorer er underrepresentert i den politiske ledelsen, i formannskapet er ingen over 65 år og i kommunrstyret er det en på 70 år. Dette anses ikke tilfredstillende fra rådets synsvinkel. 

  Pandemien har redusert muligheten til besøk, men nå når smittevernrestriksjonene har blitt borte er bl a sentralkjøkkenet og helsetunet besøkt. Smittevernplanen har blitt gitt innspill til.

  Eldreprisen gis årlig til en person, gruppe eller organisasjon som har ytet fremdragende bidrag for eldre. 

  4 satsningsområder prioriterer eldrerådet. 1. Nok kompetent bemanning på institusjoner og bosentre 2. Faste hele stillinger innen eldreomsorgen 3. Velferdsteknologi 4. Aktiviteter på institusjoner og bosentre.

  Årsrapporten fremlegges kommunestyret for behandling i slutten av måneden og vil bli gjort tilgjengelig innen kommunenes hjemmesider.

  Det kom frem en rekke spørsmål fra salen som ble godt besvart. Ole Myrbekk oppfordret eldrerådet til å ta initativ til å få gjenninnført eldredagen 1 oktober.

  Hun ble takket av for et oversiktlig og godt foredrag med en blomsterbukett og en bok.

   

 • Middagservering for våre gode hjelpere.

  22. april 2022

  En hel rekke medlemmer har lenge hjulpet styret i driften av avdelingen, mange over flere år. Dette gjelder dugnadsfolket på Kimen kulturhus, komiteen for runde dager, turkomiteen, adgangskortforvalter, revisorer, musikere og valgkomiteen.

  Styret inviterte derfor på denne bakgrunn våre trofaste gode hjelpere til middagsservering i Huset 20 april som en takk for innsatsen og for fortsatt deltagelse. Menyen var tradisjonell Innherredskost, sodd fra Inderøya, skjenning, ingefærøl og med iskake til kaffen. 

  Ole sa noen personlige takkeord til hver enkelt. Kjell hadde tatt med trekkspillet og spilte for oss. Allsang ble det også. Det ble også kjørt to indviduelle konkurranser. En av oppgavene var i hvilket år den norske 25 øringen sist ble produsert. Korrekt svar var 1982 forøvrig. Her vant Hans en bokpremie. Den andre var å finne feil i sangheftet. Her dro Karin av med seieren og fikk en vase til premie.

  Styret takker deltakerne for en trivelig middagssamling.

 • Påskehilsen

  09. april 2022

  Alle medlemmer ønskes en riktig god påske.

  Hilsen styret.

 • Påskepreget medlemsmøte den 5 april

  05. april 2022

  Det var veldig god deltagelse, 52 medlemmer, på vårt siste medlemsmøte før påsken. Så mange har ikke vært samlet på et medlemsmøte på år og dag. Styret hadde lagt opp til påskepreg på møtet. Bjørn Ivar Halstadtrø sammen med Ambjørg Myrbekk og Inger Johanne Hammerhaug stod for kokkejobben. De serverte en nydelig middelhavs lammegryte med salat og focaiccabrød til. Til kaffen var det Twistsjokolade. 

  Kjell Kjøsnes fra turkomiteen fortalte om årets vårtur som går til Løkken den 8 juni. Ole Myrbekk tok for seg møteplanen fremover våren. Vårt sanghefte ble også tatt i bruk for allsang.

  Så ble det kjørt en påskenøttkonkurranse med 20 spørsmål med forskjellig nivå med hensyn på vanskelighetsgrad. 2 lag hadde 17 rette svar - meget bra det. En heldig vinner blant de 2 lagene ble trukket og premien var en flaske med innhold egnet til påskemat.

  Til sist var det trekning på gratislotteriet med hele 12 gevinster som alle var påskerelaterte. 

 • Innfasingen av Luftforsvarets skolesenter.

  25. mars 2022

  Temaet på medlemsmøtet 22 mars var status og fremdrift og etablering av Luftforsvarets skolesenter ved Værnes. Prosjektleder og stabssjef, oberstløytnant John Hope, er satt til å lede innfasingen. Staben hans er allerede kommet godt i gang med det. Oblt Hope holdt et interessant fordrag for oss. Han har tidligere tjenestegjort på Værnes en periode fra 1989. 1 oktober i år er det forøvrig 20 år siden tidligere LSV ble nedlagt.

  Innen 2025 skal Luftforsvarets aktivitet på Kjevik være helt avviklet. Luftforsvarets Skoler skal ivareta alt fag- og funksjonsrettet utdanning for Luftforsvaret, med Baseforsvarstaktisk skole (BFTS), Luftforsvarets Spesialistskole (LSS), Luftforsvarets tekniske skole (LFTS), og avdeling for teknologibasert læring (ATL) her på Værnes. Dog vil noe utdanning innen andre fagkategorier finne sted på andre lokasjoner, utenlands eller hos sivile instituasjoner. Ny teknologi vil bli tatt i bruk i undervisningen med blant annet digital fjernundervisning.

  Nå er baseforsvarstaktisk skole godt kommet i gang og etablert på Værnes. De andre enhetene innfases etter hvert. Nåværende EBA vil bli tatt i bruk, et nytt skolebygg trengs. Det er målsetting at skoledriften blir driftet sentralt i garnisonen. Sivilt samarbeid er aktuelt, særlig på BRP området. Innfasingen vil medføre mange nye arbeidsplasser i kommunen. 27 medlemmer deltok på møtet.

   

 • Bingo på medlemsmøtet 15 mars.

  15. mars 2022

  På dagens medlemsmøte på Huset ble det kjørt 2 runder med bingo. Videre var det allsang med vårlige viser, deriblant "menuett i mai". Også denne gang hadde Kjell Kjøsnes tatt med seg trekkspillet og med Arne Nyland som oppsanger ble det et trivelig innslag. 34 medlemmer hadde møtt fram denne gang.

  Neste medlemsmøte blir 22 mars kl 12.00. Da blir det foredrag av oblt John Hope om innfasingen av Luftforsvarets skoler på Værnes. 

 • Referat fra StyreWeb kurs 21.02.2022

  23. februar 2022

  Kurs i bruk av StyreWeb for styremedlemmer i avdelingene i region 3, ble gjennomført mandag 21.02.2022 hos StyreWeb, Vestre Rosten 77 med deltagere fra følgende avdelinger;

  · FSF Trondheim 4 deltagere

  · FSF Ørland 2 deltagere

  · FSF Værnes 3 deltagere ( Ole Myrbekk, Bjørn I Halstadtrø, Arvid Tangen )

  · FSF Levanger/Verdal 2 deltagere

  · FSF sentralt representert ved virksomhetskontroller Halvor Døhlen og informasjons-/kommunikasjonsleder Knut Nordbø

  · Kursleder Geir Ove Svinø fra StyreWeb

  Regionleder Ole Myrbekk ønsket deltagerne velkommen og Knut Nordbø presiserte viktigheten av både gjennomføring av disse kursene og oppfølgingen av StyreWeb i den enkelte avdeling.

  Kursleder Geir Ove Svinø tok oss gjennom bedriftens historie og utvikling fra oppstarten i 2006 og fram til i dag.

  Oppfølging av medlemsregister, styreoversikt og tilgang er nøkkelord i forhold til at både den enkelte avdeling og FSF sentralt skal kunne dra optimal nytte av systemet. Det viste deg fort at oppfølgingen av tilgang var noe mangelfull hos flere av avdelingene, og den enkelte avdeling fikk ansvar for å rydde opp i dette. Kursleder gikk gjennom prosedyrer for å rette opp dette ved å fjerne og legge til styremedlemmer og tilgang.

  Det viste seg også at kun et fåtall medlemmer i avdelingene hadde aktivert egen tilgang til «Gnist». «Gnist» er å oppfatte som det enkelte medlems «min side» i systemet. Ved å aktivere denne appen på telefon, nettbrett eller PC, ville kommunikasjonen mellom avdelingen og medlemmene forenkles betraktelig. Det vil selvsagt alltid være noen som ikke dette passer for av ulike årsaker, men målet må være å få flest mulig med. Andelen medlemmer med «Gnist» i den enkelte avdeling ligger godt under 20% pr. dato. Avdelingene oppfordres derfor til å motivere for at flere aktiverer denne appen. Etter hvert vil også medlemskort bli tilgjengelig i «Gnist».

  I tillegg til ovennevnte gikk vi gjennom følgende temaer, - kun avbrutt av en smakfull lunsj i husets kantine;

  · Medlemsregister og ulike måter å sortere dette på.

  · Kommunikasjon med medlemmene på ulike måter gjennom sortering av det enkelte. medlemmets tilgjengelighet. (ulike elektroniske plattformer vs tradisjonell postgang).

  · Møteprotokoll og dokumentarkiv.

  · Økonomi inkl. regnskap, budsjettering og fakturering.

  Avslutningsvis ble alle deltagerne oppfordret til å benytte StyreWeb så ofte som mulig. Kun gjennom bruk og trening vil som brukere bli trygge i bruken av de ulike mulighetene som ligger i systemet.

  Bjørn I Halstadtrø

 • Årsmøtet 2022 på Soldatheimen.

  22. februar 2022
  42 medlemmer deltok på vårt årsmøte i Soldatheimen på Værnes garnison den 22 februar. Dette oppmøtet tilsvarer 21% av våre medlemmer. 
   

  Det fremkom ingen merknader til årsberetningen, regnskapet med revisjonsberetning, handlingsplanen og budsjettet. 

  Valget ga også i år som resultat ingen endringer blant de tillitsvalgte i styret. Ole Myrbekk som leder og hele styret forøvrig fortsetter derfor nå i sine verv.  

  Pizza og brus ble servert fra kantina. Kulturelt innslag på trekkspill stod Kjell Kjøsnes for. Han akkompanerte også til allsangen. 

  Myrbekk takket kona si, Ambjørg med blomsterbukett for god innsats i turkomiteen i flere år. Gro Auran som også slutter i turkomiteen, vil få få tildelt blomsterbukett på et senere tidspunkt.

  Protokollen vil bli sendt ut på epost til medlemmene.

 • På Sportsbaren - og seier til Johannes Høsflot Klæbo i langrennsprinten.

  09. februar 2022

  I disse OL tider og ikke minst den 8 februar med sprint langrenn arrangerte vi medlemsmøte på Sportsbaren i Kjøpmannsgata. Det var veldig god stemning blant de 35 medlemmer som møtte opp når Klæbo vant gullmedaljen etter en hard konkurranse om seieren. Sportsbaren hadde fyrt opp pizzaovnen og serverte oss smakfull pizza. 

  Ole Myrbekk intervjuet innehaveren Delshad Yasin Mahmoud. Han er kurder fra Irak og forlot hjemlandet i 2000. Først reiste han til Tyrkia og deretter til Norge, Trandum, Voss, Bergen og så til Stjørdal hvor han bygde opp og drifter Sportsbaren. Han syntes det var vanskelig å lære seg norsk. Delshad var taxisjåfør i mamge år før han startet i restaurant- og barbransjen. Han og familien trives veldig godt i Stjørdal.

  Sportsbaren har et tett samarbeid med Stjørdals-Blink fotball og han støtter månedlig lønna til en spiller på A-laget. 

  Coronabegrensninger har gitt økonomiske utfordringer, men Delshad er optimistisk og pilene peker nå oppover.

 • Julehilsen

  22. desember 2021

  En riktig god jul og et godt nyttår ønskes våre medlemmer.

 • Verving lønner seg.

  13. desember 2021

  Forsvarets seniorforbund har foretatt trekning av 5 gavekort pålydende 1000 kr blant de som har vervet nye medlemmer i høst.

  Ole Myrbekk var heldig og ble en av de som ble trukket ut. Gratulerer!

 • Juletradisjoner

  10. desember 2021

  Alf Daniel Moen stod for et interessant og morsomt foredrag om juletradisjoner på årets siste medlemsmøte på Huset.

  Oppmøtet denne gang var også bra, 39 medlemmer møtte opp. Serveringen bestod av julegløgg, pepperkaker og ikke minst gode påsmurt julebrød med mysost.

  Moen har sett på gamle beskrivelser om juletradisjoner lokalt. Flere kilder var tilgjengelig, kanskje mest kjent var Jon Leirfalls nedtegninger. 

  Jula var klart årets viktigste høytid. Det skulle være nøisomt før jul og ingen fest før jula. Han gikk igjennom forberedelsene, så som slakting, vedhogging, ølbrygging, baking, lysstøping, ysting og vasking. Intet utvendig arbeid skulle gjøres i juledagene, Vatn og ved skulle bæres inn i forkant. Julegavene var i hovedsak hjemmelagde, nye klesplagg skulle det være både til familiens egne og til gårdsfolk. Julekveldsmaten skulle stå framme til 1. juledag. Grøt ble bært ut til nissen på låven. Jultre, julefrimerker og julehefter ble etterhvert vanlig også. Å gå i kirka var nærmest obligatorisk. Det var overtro m h p nisser, tusser og julegeita og spesielle ritualer ble utført for å blidgjøre disse. 

  Medlemsmøtet ble avsluttet med et gratislotteri med mange fine gevinster. 

 • Årets julebord på Huset.

  28. november 2021

  Med nysnø og noen få minusgrader og med tente fakler utenfor Huset ble døren åpnet for vårt julebord 26 november. Lokalet ble fyllt opp med feststemte gjester og det var gledelig at 41 deltok. Ole Myrbekk ønsket alle velkommen og var også kveldens toastmaster. Han ledet oss gjennom kvelden på en lett og ledig måte.

  Maten vi fikk servert var laget av Hell Catering. Som vanlig var det meget god kvalitet på maten vi fikk servert derifra.

  Musikkunderholdningen stod Kjell Kjøsnes på trekkspill og Ivar Lien på gitar for. Arne Nyland var forsanger. Som allsang ble det sunget fire kjente julesanger. Som avslutningsang ble Deilig er jorden sunget.

  Ekstra julegaver ble det på noen medlemmer som hadde lapp under stolen sin. Elin Friheim takket for maten.

  Loddsalg ble i tillegg gjennomført og det ble solgt meget bra med lodd. Gevinster var fruktkorg og forfriskninger egnet til nytelse i jula. 

 • Årets siste bingo.

  10. november 2021

  9 november ble det avholdt medlemsmøte med godt oppmøtte - 37 møtte opp. Siden sist har det blitt lagt ny asfalt rundt Huset.

  2 runder bingo ble gjennomført med litt utradisjoelle premier denne gang da Arne Hammerhaug hadde skaffet julerelaterte gevinster fra julemarkedet i Selbu. Den ene hovedgevinsten var billett på Kimen kulturhus med forestillingen "Fem mørke år" som Skatval hornmusikklag fremfører 21 november. Kjekt med noe nytt!

  Allsang ble det også tid til samt at Ole Myrbekk gikk gjennom vårt fyldige program for resten av året.

 • Vidar Sandbeck forestilling

  26. oktober 2021

  Medlemsamlingen 26 oktober ble lagt til Kimen kino med forstillingen om historien og musikken til Vidar Sandbeck. På scenen var Bent Wold og Tom Erik Tangen som fortalte historien om han og sang hans viser. Duoen heter Dur & Wold og er fra Hamar.

  Først fortalte vår lokalhistoriker Kjell Erik Pettersson om da Sandbeck leide hybel under krigen hos foreldrene til Petterson og et besøk hjem til han i 1993.

  Sandbeck hadde en trang barndom og var mye syk. Han ble født i 1918 som den yngste av fem søsken – to jenter og tre gutter. Faren Emil Antonsen Sandbæk var født i Romedal og kom i 1903 til Åmot for å arbeide som skogsarbeider. Mora Lenny Alida Larsen var husmannsdatter fra grenda Åsta i Åmot. De giftet seg i 1908 og bygde hjemmet Skoglund, Faren var kommunist og aktiv i fagforeningen, og gikk derfor ofte arbeidsledig. Hans første instrument var et munnspill og senere fikk han låne en fiolin. På Elverum fikk han fiolinundervisning.

  Vidar Sandbeck hadde et omskiftelig yrkesliv i yngre år, blant disse yrkene var skogsarbeider, gårdsarbeider, anleggsarbeider og bygningsarbeider og senere fiolinist, snekker, handelsmann, treskjærer, handelsreisende og musikklærer.

  Han debuterte som musiker med fiolin i Losjelokalet i Stjørdal 26. september 1941 mens han oppholdt seg på Værnes som snekker på flyplassen for en entrepenør som tok på seg arbeid for okkupasjonsmakten. Senere tok han mer fiolinundervisning både i Trondheim og Oslo.

  Han giftet seg seg i 1942 med Gerd Bergersen, og han bygde hjemmet «Vidarvoll» i 1951.  

  Han debuterte i 1954 med diktsamlingen "I døragløtten", og fikk sitt gjennombrudd som visesanger med "Pengegaloppen" i februar 1959. Andre kjente viser er "Menuett i mai", "Heksedans", "Ola Torader", "Regnbågåbrua" og "Bildilla". Han komponerte også musikk og reiste rundt som musiker i en rekke år.

  Som forfatter nådde han høyest i årene rundt 1980. Da skrev han to serier med sorgmuntre barndomserindringer om «Påsan», som for det meste er direkte selvbiografisk; det ble 13 barnebøker og 14 romaner for voksne i perioden fra 1962 til 1988.

  Han var en viktig bidragsyter til Barnetimen og Søndagsposten i NRK radio og ble en folkekjær forfatter og musiker. Han døde i 2005.

   

 • Hva gjør en barist?

  12. oktober 2021

  Dette første spørsmålet på lagquizen 12 oktober var vel ikke det vanskeligste. Av 20 mulige korrekte svar, greide beste lag 18 poeng og flere lag hadde 17 korrekte svar. 2 store poser Twist var premier.

  Ole Myrbekk orienterte om kommende medlemsaktiviteter ut året. Styret vil om kort tid bl a sende ut en oversikt over disse til medlemmene.

  Allsang ble det også, samt et gratislotteri ble kjørt med solsengovertrekk og kaffe som gevinster.

 • Regional kurs i FSFs hjemmesider.

  08. oktober 2021

  8 oktober ble det gjennomført regionalt kurs i bruk av hjemmesider. Instruktør var Arne Thingstad. Deltakerne var fra avdelingene Steinkjer, Levanger/Verdal, Trondheim og Værnes. Til sammen deltok 7 styremedlemmer. Vektlagt ble bruk av kalender og innlegging av artikler under fanen aktuelt. 

  Underveis viste det seg at fanefunksjonaliteten for avdelingene var forskjellige og mangelfulle. Dette og andre problemstillinger ble tatt opp med Forbundskontoret for oppfølging mot leverandøren Snapper. Vararepresentant Svein Smolan følger opp dette.

 • Medlemsmøte 28 september med foredrag av sjef HV-12.

  28. september 2021

  Medlemsmøtet ble åpnet av leder Ole Myrbekk som orienterte om aktuelle saker. Her bør nevnes at vi bør satse på å verve flere medlemmer, bare 50 kr i kontingent for de som meldes inn etter 1 oktober. Grasrotandelen i Norsk tipping har hittill gitt oss en inntekt hittil på 5.369 kr. 7 tippere støtter oss, det er absolutt ønskelig at flere henger seg på. 

  Dagens tema var foredrag av Sjef HV-12. Myrbekk takket innledningsvis for et veldig bra samarbeid og støtte fra HV-12 sin side. Han overlot så podiet til oberst Jens Chrisitian Junge som for første gang besøkte oss. Han presenterte seg selv med bakgrunn som infanterist og sine tidligere tjenester i Forsvaret. Junge har ikke tjenestegjort i HV tidligere. Oppgaver til HV både på landsbasis og innen HV-12s område ble redegjort for. Under pandemien har grensekontroll vært et stort oppdrag til støtte for samfunnet. Han pekte på det gode samarbeidet med statsforvalteren og politiet. Junge ga oss også en oversikt over hva garnisonen omfatter og ikke minst fremtidige planer for Værnes. Han besvarte også spørsmål fra salen.

  Ole Myrbekk takket for et innholdsrikt foredrag og som gave fikk Junge boken Svein Wiks bok "Stjørdalen - fra fjord til fjell".

  Medlemsmøtet, med 44 deltakere, ble avsluttet med et gratislotteri.

   

 • Bussturen til Meråker.

  16. september 2021

  Høstens busstur med Turbuss1 gikk østover til Meråker 14 september. 22 deltok. Oppover dalføret sørget Egil Weiseth, som vokste opp i Gudå, for å fortelle om ulike steder vi passerte og historier omkring disse.

  Første stopp var Meråker Kurbad. Vi ble tatt godt imot av daglig leder Steinar Volden som hadde fyrt opp bålpanner både ute og i lavoen. Kaffe og lefse og frukt ble servert. Meråker Kurbad er en rehabiliteringsinstitusjon og offentlig godkjent opptreningsinstitusjon. De tilbyr tverrfaglig behandling, trening og stimulering til pasienter med ulike lidelser med behov for opptrening og behandling. Eier er N.K.S. Meråker Sanitetsforening som i 1924 fikk først bygd Solfeng som tuberkulosehjem. I 1979 ble Meråker sanitetsforenings kurbad oppført. Kurbadet har driftsavtale med Helse Midt RHF. Anbudsperioden er bare på 4 år. Kurbadet har i alle år vært betydelige kvinnearbeidsplasser.

  Neste stopp var på Kopperå. Her ble vi guidet rundt av Roger Lindgren som orienterte om stedet. Kopperå er en tettbebyggelse 14 km fra riksgrensen mot Sverige. Elkem Meråker Smelteverk ( silisium og mikrosilika) ble nedlagt i 2006. Nå har stedet et industrimuseum som vi besøkte. Museet viser smelteverkshistorien som var i drift ved Kopperå fra 1898 og frem til nedleggelsen i 2006. Vi busset rundt i området verftet lå og fikk se både driftsbygninger og forlegninger, messer og boligfeltene. Det ble også tid til å få strukket på beina på kulturstien som er anlagt ved museet.

  Etterhvert ble det tid for middag som vi inntok på Meråker videregående skole. Nydelig kjøttkaker og riskrem ble servert der. Rektor Bjørg Sissel Kvannli ønsket oss velkommen og ga et innblikk i skolens drift. Meråker videregående skole er en av landets minste, og samtidig en av landets mest kjente videregående skoler p g at en rekke tidligere elever har tatt gull i både VM og OL. Hverdagen ved skolen er i hovedsak preget av idrett som langrenn, fotball, skiskyting og skyting, men har også elever som går studiespesialisering uten idrett. Skolen tilbyr utdanningsprogrammene idrettsfag og studiespesialisering. Det kan også være muligheter for å gå videregående over fire år. Meråker videregående har en ledelse og lærere med stor forståelse for at satsing på idrett krever tilrettelagte løsninger, og gir en timeplan som er tilpasset treningshverdagen. Meråker videregående er en liten skole med nesten 160 elever. I tillegg til egne elever er det 40 studenter ved NORD universitet. Elevsammensetningen på skolen gir et helt spesielt skolemiljø. Det er elever fra stort sett hele landet.

   

   

   

 • Regionsamling på Steinkjer

  10. september 2021

  9 september var det regionsamling for tillitsvalgte i avdelingene i Trøndelag på FSF-Steinkjers " base", - Telthuset. Regionreprestant Ole Myrbekk ønsket velkommen.

  Deltagerne presenterte seg selv og hvilket verv de har i sin avdeling.

  Tor Erik jensen orienterte om Steinkjersannans Venner og Telthusets historie. Det lå 2500 timers dugnadsinnsats bak huset, som er fra 1839, slik det framstår i dag. Det tidligere telthuset hadde også fra 1978 en periode som vigslet kapell inne i selve leiren. Det jobbes iherdig for at Telthuset skal danne en ramme omkring Steinkjers militære historie gjennom tiden med IØ3, Tysklandsbrigaden, HV13, samt internasjonale operasjoner og veteranene fra disse.

  Annar Dahlen supplerte med historien om hvordan Telthuset kom i Steinkjersannans Venners eie og havnet der det står i dag.

  Ole Myrbekk informerte om sitt verv i Forbundsstyret og redegjorde for saker det er aktuelt å ta opp på neste forbundstyremøte. Blant annet var lengden på landsmøtet et tema han ønsket å diskutere med regionsmøtet. Her var det noe ulikt syn, men konklusjonen ble at regionmøtet ble enige om å foreslå en overnatting mindre enn i dag. 

  Arne Thingstad informerte om vervepremier og hvordan en fant disse på FSF sine hjemmesider. Han oppfordret også avdelingene til å legge inn aktuelt stoff fra sine aktiviteter på hjemmesidene. Steinkjer og Trondheim meldte da behov for å lære mer om hvordan en jobber med stoff til egne hjemmesider. Det ble derfor besluttet å gjennomføre et brukerkurs på Værnes som vår avdeling gjennomfører 8 oktober.

  Det ble også signalisert behov for kurs i Styre-Web. Ole Myrbekk sjekker med forbundskontoret om ressurser for å gjennomføre dette med det første.

  Den enkelte avdeling redegjorde så for egen aktivitet, medlemsstatus og samarbeide for øvrig. 

  Saken om pensjonsters mulighet for overnatting på forsvarsforlegninger ble tatt opp. Arne Thingstad kunne bekrefte at det ikke gis tillatelser til dette i «lukkede» leire/anlegg. Regionmøtet ble enige om at dette blir tatt opp av vår regionrepresentant.

  Vedrørende medlemsverving anbefales via hjemmeavdeling å distribuere eget skriv med informasjon om FSF til de som går av med pensjon. Dette gjelder også ansatte i FLO og Forsvarsbygg. 

  FSF-region 3 bør jobbe mot å få inn eldrerådsrepresentanter i kommuner og fylke i vårt område. Pr. dato er det kun Ørland som har dette.

  Det planlegges på halvårlige regionmøter. Neste blir på Værnes.

  Det fremkom ønske om å belaste Forbundskontoret sentralt for utgifter på regionmøtene. Ole Myrbekk tar dette opp på Forbundsstyremøtet.

   

   

   

 • Besøk på Stjørdal helsehus

  31. august 2021

  Dagen etter at helseminister Høie høytidelig åpnet det nye Stjørdal helsehus, avla vi et besøk dit. 40 medlemmer og seniorbandet Flex møtte til lunch i kantinen. Ledelsen ønsket oss velkommen og informerte om Stjørdals nye stolthet, Helsehuset. Etter lunsj og kaffe, underholdt Flex med en halvtimes konsert med gode gamle slagere.

  Deretter tok vi gruppevis det nye huset i nærmere øyesyn. Alle ble imponert over facilitetene, - spesielt falt de fleste for utradisjonelle fargevalg og atmosfære med tanke på at dette er en instutisjon. De fleste ble også begeistret for Orangeriene med tema fra ulike deler av verden. Her besøkte vi både jungel, Karibien og mer hjemmelig fauna.

  Imonerende var også møtet med husets egen robot Ulla. Hun var en meget selvstendig "dame" som ikke gikk av veien for å si ifra om vi stod i veien for "henne". "Hun" klarte på egen hånd å ta heisen tilbake til kjøkkenet etter å ha levert ut varm mat på de ulike avdelingene.

  Møtet ble avsluttet etter omvisningen. 

 • Bingo på første medlemsmøte i høstsesongen.

  17. august 2021

  Da er avdelingen i gang med medlemsmøter igjen etter sommeren. Bingo ble gjennomført med 2 runder som vanlig på Huset. Oppmøtet var veldig positivt, 44 medlemmer deltok.

  Ole Myrbekk ga forøvrig blant annet en orientering om aktuelle saker, om landsmøtet og høstens planlagte program. Praten gikk veldig lett, det var tydelig at det ble satt pris på å kunne møtes igjen. I tillegg var det allsang og gratislotteri med Svein Wiks bok "Stjørdalen - fra fjord til fjell" som gevinst.

 • Landsmøtet i Forsvarets seniorforbund 14 - 16 juni.

  16. juni 2021

  Endelig lot landsmøtet i FSF seg gjennomføre på Hamar 14 - 16 juni. Grunnet smittesituasjonen som har vært var det først nå forsvarlig å få arrangert landsmøtet. Jan Erik Thoresen ( på bildet ) fortsetter som leder for neste 2 års periode.

  Vår avdeling stilte med tre, Arne Thingstad som regionrepresentant, Ole Myrbekk og Arne Hammerhaug som delegater. Ole Myrbekk ble valgt til ny regionrepresentant.

  Se på følgende link for mer info: https://

  www.facebook.com/forsvaretsseniorforbund/

 • Quiz, kaffe og tekake 11 mai.

  11. mai 2021

  Over 30 medlemmer møttes utenfor Huset i et vakkert vårvær for kaffe og tekake. For første gang tok vi i bruk de nyanskaffete stødige utebordene våre. Denne gangen ble det også kjørt en lagquiz med 20 oppgaver. 2 lag fikk hele 17 korrekte svar - meget bra det.

  Videre var det allsang med trekkspillmusikk fra Kjell Kjøsnes som tonefølge.

  Ole Myrbekk orienterte om aktuelle saker, deriblant at styret satser på å få til en grilling om fjorten dager hvis været blir gunstig for å kunne sitte ute. Gratislotteri med 2 mai-inspirerte blomsteroppsatser som premier ble til det til slutt.

 • Frigjørings- og veterandagen 8 mai.

  08. mai 2021

  Med bilde av varaordfører Ole Hermod Sandvik fra kransenedleggelsen ved minnesmerket på Hegra festning i formiddag gratuleres alle medlemmer med frigjørings- og veterandagen.

 • Trimtur til Håmmårsbukta friluftsområde 20 april.

  21. april 2021

  I et flott vårvær som ramme gjennomførte avdelingen med et bra oppmøte en trimtur til Håmmårsbukta friluftsområde ( tidligere Steinvik lager ). Vi gikk først til kaiområdet hvor kaffe og med noe å bite i ble fortært. 

  Vårt medlem Per Arne Richstad orienterte om historien på området. Før andre verdenskrig var det badeplass for Skatvalsfolket. Det 146 dekar store området ble konfiskert av den tyske okkupasjonsmakten under krigen. Våren 1941 begynte tyskerne å bygge lagerets 27 bunkere, som forsyningbase for Dora ubåtanlegget i Trondheim. Det ble anlagt en smalsporet jernbane fra Steinvik lager til Langstein kai. Det var både ammunisjonsverksted og mineverksted der. Nært var det også forsyningslagring for Tirpitz som i lå i Fættenfjorden i perioder. Etter krigen overtok Forsvaret anlegget i 1948. Lageret ble nedlagt i 2000 og solgt til offshorerederiet Taubåtkompaniet (senere BOA Offshore) i 2003. I 2009 ble området solgt til Direktoratet for naturforvaltning som via Nord-Trøndelag fylke overførte forvaltningen til Stjørdal kommune. I 2013 ble området åpnet som Håmmårsbukta friluftsområde. Bunkerne benyttes nå til sivile formål, deriblant et museum som viser historien fra krigen. Området ble ryddet av kommunen og vel tilrettelagt for friluftsformål og er hyppig besøkt av kommunens befolkning.

  Før vi brøt opp ble det gratistrekning med 4 velsmakende sjokoladegevinster.

 • God påske

  02. april 2021

  En riktig god påske ønskes alle medlemmer.

 • Påskebingo 23 mars

  23. mars 2021

  Endelig var det gjennomførbart å få arrangert vår tradisjonelle bingo igjen på et medlemsmøte. Det var lenge siden sist, julebingoen måtte som kjent avlyses.

  Det var bra oppmøte, 41 medlemmer møtte opp på Losjehusets selskapslokaler på Tangen terrasse. 2 runder bingo ble som vanlig avviklet, i tillegg var det gratislotteri med påskerelaterte gevinster.

  Til kaffen ble det servert telegramkake. Kjell Kjøsnes og Arne Nyland stod for flott musikalsk innslag.

   

 • Årsmøtet 9 mars på Stjørdal kino

  10. mars 2021

  41 medlemmer deltok på vårt årsmøte på Stjørdal kino 9 mars. Dette utgjør 20% av våre medlemmer. 

  Det fremkom ingen merknader til årsberetning, regnskapet med revisjonsberetning, handlingsplanen og budsjettet. 

  Valget ga som resultat ingen endringer blant tillitsvalgte i styret. Ole Myrbekk som leder og hele styret forøvrig fortsetter derfor i sine verv.  

  Kaffe og gode kanelboller ble servert. Som underholdning, i og med at vi var på kinoen, ble Trondheimsreisen del 2 fremvist.

  Flaxloddpremier til de som vant VM på ski konkurransen, Inger Johanne Hammerhaug og Steinar Overein ble utdelt til sist.

  Protokollen vil bli sendt ut på epost til medlemmene senere.

 • Grasrotandelen Norsk tipping

  20. februar 2021

  Styret informerer at vi er registrert i Norsk Tippings grasrotandel. 7 % av innsatsen går direkte til avdelingen. For å gi grasrotandelen sin oppfordres det til å registrere grasrotandelen sin på:  
  FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING VÆRNES 

 • God jul og godt nyttår.

  18. desember 2020

  Styret ønsker med dette alle medlemmer og deres familier en god jul og godt nyttår.

 • Fra okkupasjon til frihet.

  02. desember 2020

  I forbindelse med 75 års markeringen av freden 8 mai 1945 sørget Rustkammeret og Stjørdal kommune for å sette opp en forsvarsutstilling langs gang- og sykkelveien i Sandskogan. 14 store bilder med tekst har blitt satt opp. Utstillingen vil stå til over nyttår. Plasseringen er veldig bra, sentralt og nært alle skolene i nærheten. 

  Under krigen var Sandskogan bombe- ammunisjonslager for okkupasjonsmakten til i hovedsak Heinkel 111 og Junker 88.

  Styret inviterte til gløgg og en intern konkurranse om emner fra utstillingen. Mange medlemmer møtte opp i et nydelig desembervær med lav sol. Premier ble trukket og de heldige ble Henry Brun, Arvid Tangen og Ellen Brodal.

 • Adventshilsen

  27. november 2020

  Styret ønsker alle medlemmer og deres familier en riktig fin adventstid. Det blir som kjent ingen medlemsaktiviteter i desember måned grunnet smittesituasjonen. Vi håper dog vi snart kan treffes igjen en gang på nyåret.

 • Styrebesøk av nestleder FSF Per Anders Volden

  25. oktober 2020

  På ettermiddagen 21 oktober fikk styret besøk av nestleder FSF Per Anders Volden. Han orienterte om aktuelle saker innen Seniorforbundets arbeidsoppgaver.

  Fremtidsfullmakt har forbundet vært opptatt av og foredratt omkring ved flere avdelinger.

  Trygdeoppgjøret i år ga igjen en negativ kjøpekraftsutvikling for våre medlemmer, faktisk på 6 året på rad. Vi er en av fire pensjonistorganisasjoner som har drøftingrett med regjeringen. Vårt krav var at underreguleringen skulle fjernes. Først i 2022 skal nåværende ordning evalueres. En mulighet for fremtiden er å vri fokuset med å få til en gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. 

  Medlemskapsutviklingen ble så lagt fram, og vi og avdelingene også i vår region har en vekst i medlemsantallet tross utfordringer knyttet til smittesituasjonen. Det er veldig positivt.

  Han sa en del om hvorfor å bli og være medlem. Det er en måte å treffe nye og gamle venner, delta i aktiviteter, hyggelige sammenkomster og reiser, arbeide for pensjonistenes kår i samfunnet, få medlemsfordeler, tilgang til oppdatert hjemmeside/facebook og 4 nummer av Medlemskontakt. Videre drøftinger med regjeringen i trygdeoppgjør, arbeide for å styrke Forsvarets stilling, gi innspill til statsbudsjettet og at det er et veldig godt samarbeid med Statens pensjonistkasse ( SPK ). Personlig veiledning omkring pensjonforhold gis også våre medlemmer tilbud om.

  Ektefellepensjon ble neste tema, her varierer satsene mye i forhold til tidspunkt en ble medlem i SPK, fødselsdato på ektefelle og type ektefellepensjon.

  Innspill til statsbudsjettet baseres på vårt eldrepolitiske dokument, er at underreguleringen på pensjoner 0,75% fjernes, et eget egenandelssystem for tannhelse, bygging av mer omsorgsboliger og kompetanseheving blant helsepersonale, egne sykehjem evt avdelinger for demente og lik rett til sykepenger for yrkesaktive over 67 år.

  Ole Myrbekk ga så en brief om vår avdelings aktiviteter. Noen stikkord her som kan tas fram er et meget godt fungerende styre, aktivt og godt rekrutteringsarbeid, veldig fornøyd med HV-12 som vertsavdeling, er representert i Forbundsstyret, eget medlemshus med museum, god økonomi, gjennomført medlemsmøter i "coronatiden", oppdatert hjemmeside, rykte som aktiv avdeling samt et godt samarbeid med avdelingene i regionen.

  Av forbedringspotensiale nevnes at vi ikke har lyktes tilfredstillende med tilbud til yngre medlemmer, det er noe styret må jobbe mer med i fremtiden. 

  Ros ble gitt til Forbundskontoret for god informasjon som bli sendes ut regelmessig.

   

 • Medlemsmøte på Frivillighetssentralen.

  21. oktober 2020

  Referat fra Medlemsmøte FSF avd. Værnes 20.10.20

  Medlemsmøtet ble denne gang avholdt hos Frivilligsentralen på Stjørdal. De holder til i flotte, oppussede lokaler i gamle Stjørdal Samfunnshus.

  Arne Nyland og Kjell Kjøsnes åpnet møtet med «Lys og Varme».

  Deretter ønsket leder Ole Myrbekk velkommen og gikk gjennom dagens program. Videre informerte han om møteplan for resten av året. På grunn av Covid 19 situasjonen blir møteplanen noe amputert. Neste medlemsmøte blir tirsdag den 3. november, også dette på Frivilligsentralen. Det blir da kjørt to runder med bingo.

  Siste møte i høst blir en juleavslutning, - sannsynligvis i Losjehuset på Tangen, med juletallerken og egnet drikke. Nærmere og påmelding vil følge senere.

  Ole presenterte så Fida fra Frivilligsentralen som informerte om deres arbeid blant asylsøkere/invandrere, rusmisbrukere og andre som trengte hjelp av ulik karater i samfunnet.

  Dette omfatter blant annet utdeling av klær, utdeling av mat, samtalegrupper, en til en samtaler og utlån av ski, skøyter, truger, sykler, telt, hengekøyer, kano etc.

  Fida presiserte at de til enhver tid hadde behov for mer utstyr, klær etc., så om noen hadde noe å bidra med så var de hjertelig velkommen.

  Arne og Kjell bidro så med noen musikalske innslag før nestleder Bjørn Ivar Halstadtrø presenterte dagens lag-quiz. Denne gangen ble det tre lag som toppet resultatet og etter trekning ble det laget til Egil Weiseth som gikk seirende ut av quizen. Raus som de er delte de broderlig med av premien (Twist) med de øvrige vinnerlagene.

  Møtet ble avsluttet med musikk/sanginnslag av Arne og Kjell.

  Ole ønsket alle vel hjem og velkommen til neste møte den 3. november.

 • På M.U.S stadion Sandskogan

  02. oktober 2020

  Siste medlemsmøte ble holdt i Stjørdalstua på nyanlegget til Stjørdals-Blink fotball M.U.S. stadion Sandskogan. Alf Erik Albrechtsen ønsket velkommen og orienterte om aktiviteten. Dagen før tok A-laget 1 poeng borte mot Hamkam og er på 6 plass i OBOSligaen, noe som tilsier kvalifiseringsplass til eliteserien hvis resultatet står seg ved sesongslutt. 350 aktive spillere i alle aldre er det. Han orienterte bl a om nye krav i f m opprykket i fjor ved kampavvikling, økonomiske forhold, menneskelige ressurser og sponsorarbeid. Jentefotball er et satsningsområde. Alle lag får spille minst 1 gang i året på nystadionet. Han roste veteranene i klubben for meget stor dugnadsinnsats, 5000 arbeidstimer er utført med frivillig arbeid fra mars av med oppføringen av nyanlegget.

  Ove Halsan tok over og fortalte om arbeidet med nyanlegget. Tiden var veldig knapp for å å oppfyllt krav fra Fotballforbundet for deltakelse i OBOSligaen. Det viste seg raskt at et nytt stadionanleg måtte bygges. Da spaden skulle settes i jorda var det bare 8 uker til planlagt seriestart. Så kom Koronaen med sine utfordringer. Han gikk inn på fremdriften i anleggsperioden og ga et innblikk i tekniske problemstillinger og data m h p grunnarbeid, undervarme, kunstdekket, belysning, tribuner og klubbbygget. Halsen viste også en komprimert filmsnutt om anleggsperioden. 

  Gratislotteri ble det også på dette medlemsmøtet med premier. Stjørdals- Blinkeffekter og boka fra fjord til fjell av Svein Vik var premier.

  Til sist fikk vi en interessant omvisning på klubbhuset og banen.

 • Besøk på Hjelseng gård

  16. september 2020

  Vårt medlemsmøte 15 september ble lagt til Hjelseng gård. Dagens driver, Ola Hjelseng, tok i mot oss. Først fikk vi interessant omvisning og orientering på gårdens produksjonsbedrifter Langøra kaffebrenneri og Stolt bryggeri. 

  Så ble det tid for en velsmakende lunch med store karbonadesmørbrød og pannacotta med bær samt kaffe fra stedets eget brenneri.

  Etter lunch tok Ola oss gjennom gårdens lange historie. 

  Familien til dagens eiere på Hjelseng kjøpte gården Hjelseng Nordre i 1861. De tidligere eierne hadde da utvandret til Amerika som de første fra grenda. Gården ble drevet som tradisjonelt gårdsbruk helt fram til 1993 da de siste husdyra forlot gården.

  Tradisjonell drift er for lengst avsluttet og de siste 5 årene er det restaurert og bygd nye bygninger. Hovedmålet har vært å skape aktivitet og bevare stedet og møteplassen slik det har vært tidligere. På gården er nettopp Langøra Kaffebrenneri og Stolt Bryggeri etablert ved siden av aktiviteten rundt kurs/møte/restaurant som drives i regi av Hjelseng Gård AS. 

  I dag er ca 20 personer i jobb på Hjelseng i faste eller timebaserte stillinger.

  Gården nevnes første gang i Aslak Bolts jordebok fra 1432. 

  Gården ble skilt ut som eget bruk i 1558.

  Som en kuriositet kan nevnes at i årene 1610 til 1626 ble navnet skrevet «Hielxenng». På den tida var det store jordeiere som eide gårdene og det var få selveiere. Ove Bjelke, Johan Wessel og Vår Frues Kirke er nevnt som eiere av Hjelseng. I 1657 betalte gården feskatt for 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 3 geiter. 

  I 1718 dro Armfeldt og hans karolinere ned gjennom dalen og gården led da store tap. Det var behov for mye proviant til troppene og de tok det de kom over i bygda. På Hjelseng tok de med seg 42 lass høy, 1 okse, 2 sauer, 18 tønner nepe samt andre matvarer. Våre egne tropper tok en båt som ble ødelagt for å hindre fiendens framrykking. 

  Utak og salg av skifer var en betydelig aktivitet rundt århundreskiftet 1800/1900. Etter Ålesundbybrannen i 1904 ble det levert skifter fra Hjelseng til tak på nybygg. 

  Gården har også etablert en museumssamling med effekter funnet i de gamle bygningene. Her er ca 2000 gjenstander tatt våre på og de eldste er fra 1700 tallet.

  Til sist ble et gjennomført et gratislotteri med 3 kaffeposegevinster fra Langøra kaffebrenneri.

   

   

   

   

 • Bingo på nr 23!

  02. september 2020

  1 september møttes medlemmene for bingo igjen på losjehusets selskapslokaler på Tangen terrasse. Denne gang var våre vanlige faste gevinster byttet ut med elektriske artikler som gevinster. 2 runder med bingo ble gjennomført.

  Egil Weiseth, tidligere Sea King fartøysjef, orienterte om at 1 september var en milipæl både for Luftforsvarets 330 skv og den nasjonale redningsberedskapen i og med innfasingen av landets nye redningshelikopter SAR Queen, nå først på Sola og etterhvert på de andre lokasjonene.

  Vårt sanghefte ble tatt i bruk og sangen ljomet under kyndig ledelse av Kjell Kjøsnes og Arne Nyland. 

 • Medlemsamling i Storvika

  19. august 2020

  Det var veldig god deltagelse, hele 54 personer, som møtte opp i Storvika 18 august på avdelingens første medlemsmøte etter sommeren. Været var nydelig og gradestokken viste 22 grader, ikke verst i siste halvdel av august måned.

  Storvika baderestaurant med denne gang vår nestleder Bjørn Ivar Halstadtrø i spissen på kjøkkenet serverte nydelig hamburgertallerken.

  Underholdningen bestod av et sammensatt orkester bestående av Ellinor Grøtte, Per Leif Grøtte, Kolbjørn Geving, Kåre Langøy, Jørgen Holte og Jon-Anders Myrvang. De spilte i 2 omganger og bidro til en flott ramme for våre medlemmer.

  Ole Myrbekk orienterte om avdelingens blomsternedleggelse 11 august på ulykkesstedet i Selbu hvor to ansatte ved Værnes flystasjon omkom i et skoleflystyrt for 25 år siden. Pressedekning ble i denne forbindelse gitt av både Selbyggen og Stjørdalsnytt.

  Det ble også til slutt kjørt et gratislotteri med 2 lokale bøker som gevinster.

 • 25 års minnesmarkering etter flyulykken i Selbu 11. aug. 1995.

  11. august 2020

  Den tragiske flyulykken skjedde for 25 år siden. Flyger Svein Erik Tømt og passasjer Katrine Paulsen omkom. I ettertid ble det satt opp et minnesmerke på stedet hvor flyet brutalt gikk i bakken. Det vises seg at ulykken ikke er glemt i Selbu, en godt tråkket sti fører opp til minnesmerket. I dag, den 11. aug. 2020, ble det i regi av Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes gjennomført en minnesmarkering på ulykkesstedet. Fra daværende ledelse ved flystasjonen deltok Helge Stølan, stasjonssjef, Clamer Meltzer, operativ sjef, og Ole Myrbekk, rekruttskolesjef. Narve Rognebakke, Kjell Kjøsnes, Per Leif Grøtte og Tomas Solbakken fra Selbu var også tilstede. Stølan hedret Svein Erik og Katrine med minnetale, og Myrbekk la ned blomsterbukett fra Forsvarets seniorforbund. Det ble en verdig markering av at det nå er 25 år siden ulykken, og at de to som omkom fortsatt lever i våre minner.

 • 17 mai hilsen.

  16. mai 2020

  På denne spesielle 17 maidagen i år ønskes våre medlemmer en fin feiring.

 • Oppstart medlemsmøter igjen den 12 mai.

  13. mai 2020

  Denne gangen måtte vi ut av Huset for å kunne avvikle medlemsmøte grunnet krav myndighetene stiller i f m smitteproblematikken i samfunnet. Lokalet måtte blant annet være stort nok, og valget falt på det nyoppussete Losjehusets selskapslokaler på Tangen terrasse. 

  Det var trivelig å møtes igjen, denne gangen ble det servert telegramkake til kaffen. 38 medlemmer deltok.

  Det var musikalsk innslag med vårsanger med Kristin Steinvik og Arne Nyland som vokalister og med Ivar Lien ( som meldte seg inn i avdelingen samme dag ) og Kjell Kjøsnes på henholdsvis gitar og trekkspill. Stor takk til dem.

  Etterpå ble det kjørt 2 runder med vår populære og tradisjonelle bingo.

  Til sist kjørte Ole Myrbekk et gratislotteri med 2 vårblomstoppsatser og 2 flasker Corona light! som gevinster og det falt absolutt i god smak.

 • Frigjørings- og Veterandagen 8 mai 2020

  08. mai 2020

  Siden at det fortsatt er en spesiell situasjonen grunnet Coronasmitten i landet blir markeringen av Frigjørings- og Veterandagen veldig neddempet i år.

  Bildet fra Monsberga friområdes flaggpyntete portal får være vår hilsen til hjemmesidens lesere i anledning dagen.

 • God påske

  01. april 2020

  Kjære medlemmer av Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes.

  Styret ønsker dere en riktig god påske.

  Påsken blir for oss alle annerledes i år grunnet smittesituasjonen i samfunnet. Forhåpentligvis vil tiden fremover i så henseende bringe positive nyheter slik at våre møter og turer snart kan arrangeres som normalt igjen.

  Planlagt tur til Ørland i mai blir utsatt og settes opp senere. 

 • Avlysing av arrangement.

  14. mars 2020

  Grunnet koronavirussituasjonen avlyser styret i FSF avdeling Værnes alle arrangement ut april måned eller inntil ny informasjon blir gitt. 

 • Albirturinformasjon og guiz

  26. februar 2020

  På siste medlemsmøte var det 2 emner som ble tatt opp. Bjørn Ivar Halstadtrø, vår nestleder, tok for seg spanske Albir og områdene rundt og viste mange flotte bilder derifra. Albir er stedet Solgruppens vårtur for oss går til. Avreise fra Værnes lufthavn er den 26 mai. Turen er rabattert for oss medlemmer. Bildene var både tatt fra hotell Kaktus **** samt stedets severdigheter og ulike tilbud. Han orienterte også om Altea og Benidorm. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt er mulig å melde seg på turen. Telefonnummeret til Solgruppen er 73 53 50 12.

  Quiz var også på programmet. 25 oppgaver med 3 svaralternativer og varierende vanskeligsgrad i ulike tema hadde styret laget og 5 lag ble dannet. Hvem som var statsminister i 1966 var en av oppgavene. Riktig svar: Per Borten. Beste lag hadde hele 21 korrekte svar - meget bra. Premien var som vanlig en stor Twistpose.

 • Årsmøtet 11 februar.

  13. februar 2020

  55 medlemmer deltok på vårt årsmøte på Huset 11 februar. Dette utgjør 27% av våre medlemmer.

  Valget ga som resultat små endringer blant tillitsvalgte i styret. Ole Myrbekk ble gjenvalgt som leder for 1 år. Bjørn Ivar Halstadtrø fortsetter i 1 år som nestleder. Arne Thingstad fikk gjenvalg for 2 år som sekretær. Arne Magnar Hammerhaug fortsetter i 1 år som kasserer. Nytt styremedlem for 2 år ble Hildur Aspaas. Arvid Tangen fikk gjenvalg for 2 år som varamedlem. Inger Johanne Hammerhaug fortsetter i 1 år som varamedlem.

  Før årsmøtet var det flott underholding med Kjells orkester med Lene Fjellstad som solist og allsang med sanger fra vårt nye sanghefte.

  Gjenvalgt leder Ole Myrbekk overrakte som takk en blomsterbukett til avtroppende styremedlem de siste 2 år Brit Kolmannskog.

  Etter årsmøtet var det tid for sosialt samvær med servering av velsmakende pizza fra Napoli og mineralvann.

 • Vårt nye sanghefte.

  13. februar 2020

  Allsang har vært og er et meget populært innslag på avdelingens medlemsmøter. Vårt gamle sanghefte har bokstavelig talt blitt utslitt.

  Styret besluttet i fjor å få laget et nytt sanghefte med revidert innhold. Kjell Kjøsnes tok på seg arbeidet med å få den oppdatert og produsert. Første gang sangheftet ble brukt var på årsmøtet 11 februar. Kjells orkester med Lene Fjellstad åpnet med Åge Aleksandersens Lys og varme som første sang. Heftet er trykt i solid og slitesterkt papir så det kan forventes å vare i mange år fremover. På baksiden av omslaget har Ole Myrbekk skrevet en innledning.

  Styret berømmet Kjell Kjøsnes for sitt store arbeid og ga han som takk et gavekort i forbindelse med årsmøtet.

 • Sterke kvinner

  01. februar 2020

  Hans Olav Løkken, vår lokale historieforteller, samlet veldig mange tilhørere på vårt medlemsmøte 28 januar. Emnet var denne gang: sterke kvinnner.

  Han innledet med litt om seg selv og gikk inn på at i det siste årene har flere og flere kvinner kommet til maktposisjoner både på regjeringsnivå samt blant annet i den norske kirke, høyesterett, stortingspresident og øvrig embetsverk.

  Unge kvinner i verdenssammenheng, for eks Greta Thunberg og Malala Yousafzai, har i de siste årene fått veldig stor mediadekning med hjelp av sterke organisasjoner som sørger for det.

  Hekseprossesen i landet ble berørt, en regner med at 350 kvinner ble henrettet på 1500- og 1600 tallet. 

  Stjørdal fikk første kvinnelige lensmann på 1600 tallet, Dorthe Larsen.

  Hans Olav Løkken dro fram mange sterke kvinnelige kvinnehistorier, både på nasjonalt og lokalt nivå samt fortalte historier om kvinner som utvandret til Amerika og opplevde/overlevde meget harde kår i hele sitt liv i nytt land.

  En historie som kan nevnes her er om Beret Setnan fra Lånke. Hun hadde 7 barn. Mannen døde ung og hun stod i fare for å miste heimen. Hun bestemte seg til å gå til svenskekongen i Stockholm får å be om å beholde gården til seg og barna. Da hun kom fram var kongen borte, hun måtte vente til han kom tilbake. Onnearbeid tok hun på seg i ventetiden. Hun neide 7 ganger da hun til slutt traff kongen og ba på sine knær om å fortsatt kunne bo og drive gården på egen hånd. Kongen aksepterte dette og gården beholdt hun og så var å gå tilbake med det glade budskap til Lånke.

 • Rekordoppmøte på foredrag om framtidsfullmakt.

  18. januar 2020

  Lise Lyngseidet Værdal og Line Moe Hansen fra fylkesmannen i Trøndelag holdt en times langt foredrag inkludert spørsmålsrunde om framtidsfullmakt. De sørget for at det ble rekordoppmøte på avdelingens første medlemsmøte i 2020 den 14 januar. Faktisk møtte hele 80 medlemmer på Huset som absolutt ble helt oppfyllt. Alle våre stoler ( og noen til ) måtte tas i bruk.

  Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

  En rekke spørsmål fra salen ble lagt fremmet og godt besvart. En brosjyre produsert av fylkesmannen i Trøndelag ble delt ut samt et eksempel på en framtidsfullmakt. Det ble fremmet en stor takk til foredragsholderne fra Ole Myrbekk for et interessant foredrag om et tema som veldig mange av våre medlemmer er opptatt av. Til sist ble det kjørt et gratislotteri med Twist og kaffe som gevinster.

   

   

   

 • Forsvarets juleparade i Nidarosdomen 18 desember.

  18. desember 2019

  Ca 40 pensjonister var med på julegudstjenesten i Nidarosdomen. Det var en stilfull militær gjennomføring med Luftforsvarets musikkorps og et damekor. Etter gudstjenesten var det sosialt samvær med kaffe og karbonade i Trondheim befalsforenings lokaler. Det var en flott dag etter våre medlemmers tilbakemelding.

 • Julehilsen

  15. desember 2019

  Med et vinterlig motiv fra Monsberga ønsker styret alle medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår.

 • HV-12s julelunch 11 desember

  13. desember 2019

  Tradisjonen tro inviterte sjef HV-12, oblt Egil Haave, alle FSF-avdelinger i "gamle Nord-Trøndelag" til julelunch i mannskapsmessa. Han ønsket velkommen og holdt et foredrag om aktiviteten i år og hva som skal gjennomføres i 2020. Politiets treningssenter ble åpnet i mars. Treningsmengden har vært stor og storparten av styrken har øvd i år. Neste år er det gitt tilsagn om alle skal øve. De amerikanske styrkene skal fortsatt være her med kontingentskifte på vårparten. Forsvarets logistikkorganisasjon starter opp med byggingen av et stort lagerbygg som skal være klar til bruk i 2021. Luftforsvarets skolesenter på veg til Værnes skal nå gjennomføre kurs og øvinger. Total aktivitet i garnisonen vil derfor øke i 2020.

  Kjøkkenpersonellet sørget for veldig god mat og et nydelig pyntet julebord. Leder FSF avdeling Steinkjer, Roy Corrin Grøttheim, holdt på vegne av avdelingene takketalen. Han takket HV-12 hjertelig for invitasjonen og roset også spesielt kjøkkenpersonellet. I denne forbindelse overrakte han en stor eske konfekt til alle de som jobbet på kjøkkenet.

 • Julebordet vårt.

  01. desember 2019

  Det var flere år siden gresset utenfor Huset var dekt av snø når vi gjennomførte vårt julebord 29 november, med andre ord skikkelig "gammeldags" julebordsstemning. På veien mot inngangsdøra var det satt opp fakkelbokser som lyste opp snøen.

  Lokalet ble fyllt opp med feststemte gjester og det var gledelig at hele 45 deltok. Ole Myrbekk ønsket alle velkommen. Bjørn Ivar Halstadtrø var kveldens toastmaster. Han ledet oss gjennom kvelden på en lett og ledig måte. Maten vi fikk servert var laget av Hell Catering. Som vanlig var det meget god standard på det vi fikk servert derifra. Som allsang ble det sunget fire kjente julesanger. Som avslutningsang ble Deilig er jorden sunget.

  Leif Granmo sørget for utmerket musikk på festen. Granmo akompanerte også Arne Nyland ved flere solosanginnslag.

  Loddsalg ble i tillegg gjennomført og det ble tilsammen solgt lodd for over 3300 kr. Takk for maten talen ble holdt av vårt nye medlem Hans Olav Løkken. Etterpå ble det dans og flere medlemmer fremførte morsomme vitser.

 • 200 medlemmer - Besøk fra Luftkrigsskolen - Bingo

  14. november 2019

  Balkongflagget var satt ut på siste medlemsmøte i forbindelse at vi etter jubileumsmiddagen fikk inn flere nye medlemmer. Nå er vi blitt 200 medlemmer.

  Før bingorundene fikk vi en orientering fra Luftkrigsskolen ( LKSK ) ved major Steinar Skaar. Utdanningsordningen i Forsvaret har blitt veldig endret. Hensikten har vært å frigjøre utdanningsmidler til operative formål. LKSK tilhører ikke lenger Luftforsvaret, men Forsvarets høyskole. Skolen tilbyr 3 årig bachelorutdanning. Militære forkunnskaper kreves nå ikke. Videregående skole er laveste inngangsverdi. Derfor har kadettene veldig ulik bakgrunn med en miks fra søkere fra videregående skole, befalsutdannede og flere også med intopserfaring. Nye fag og emneplaner er laget. Dette har også medført behov for nye praksisarenaer. Kadettene tilkommer ikke lønn men de får utdanningsstipend.

   

   

 • Jubileumsmiddagen 10 november

  11. november 2019

  10 november i år var 75 årsdagen for etableringen av Luftforsvaret. Vår avdeling inviterte derfor til en jubileumsmiddag i mannskapsmessa. Leder Ole Myrbekk ledet oss igjennom middagen. Først var Halsen musikkforening hyret inn for en åpningskonsert. Major Holtermanns marsj stod bl a på reportoaret. Fra Stjørdal kommune stilte varaordfører Ole Sandvik.

  Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnerland, sendte avdelingen en personlig lykkehilsen i anledning dagen. Hennes hilsen ble lest opp.

  Våre musikalske medlemmer Kjell Kjøsnes, Arne Nyland og Jon-Anders Myrvang bidro med fremføring av Flysoldatens sang skrevet av Nordahl Grieg og De nære ting av Arne Paasche Aasen.

  Oberstløytnant Jon Reidar Holte (p) holdt hovedtalen. Han ga oss et tilbakeblikk fra sin tjeneste i Luftforsvaret, hvor han la vekt på da han var forsvarsattache i Canada samt var sjef 338 skvadronen på Ørland hovedflystasjon. 9 av 10 omkom av våre jagerflypiloter under andre verdenskrig. Han siterte Nordahl Grieg - Det er de beste som dør.  

  Maten var fortreffelig, det ble servert nydelig elgsteik, elgkarbonader og hjemmelaget karamellpudding.

  Forsvarets seniorforbund ga oss økonomisk støtte til jubileumsmiddagen. Styret takker for bidraget.

  Varaordfører Ole Sandvik takket for maten. Han ga en orientering om kommunens innspill til langtidsplanen for Forsvaret. Han ovverrakte en stor konfekteske som takk til kjøkkenpersonalet.

  Til sist reiste alle seg og sang Ja vi elsker.

 • To tema på siste medlemsmøte

  01. november 2019

  I anledning at vi skal arrangere jubileumsmiddag i forbindelse med Luftforsvarets 75 års dag den 10 november ga Baard Mørseth oss et tilbakeblikk på 50 års jubileumet i 1994. Han var prosjektleder for å etablere et eget Luftorsvarets jubileumskorps på 50 musikere til festkonserten i det norske teateret. Oppdraget fikk han av kommandanten på Akershus festning, genmaj Thune. Musikerne kom fra flere stasjoner - ikke minst var Ørland og Værnes godt representert. Han viste oss et videoopptak fra korpsets festkonsert, ledet av Lasse Kolstad, også med taler fra genlt Christie og sjef Royal Air Force. Christie nevnte blant annet i sin tale at 335 tjenestegjørende i Luftforsvaret mistet livet i andre verdenskrig.

  Det andre temaet var det opplevelser i barndommen i tidsrommet 1954 - 1962 Terje Eriksen fortalte om. Han vokste opp på Øyanmoen hvor hans far var kjøkkensjef. Øyanmoen var da nærmest et lite sivilt samfunn med bl a eget bakeri. Han ga oss et innblikk i tjenestegjørende med særtrek og sterke personligheter som hadde sitt daglige virke der. De bodde i et husvære med 2 rom og tekjøkken. Han fortalte også om sine morsomme opplevelser han såvidt fikk innblikk i innen befalsmessas sosiale aktiviteter. Luftverngruppe Trøndelag ( LVAT ) var forlagt på Øyanmoen. De ble forflyttet til Ørland i 1957. Da fikk hans far kjøkkensjefsstillingen på Værnes. Familien fikk da bo i østre villa. En middag i messa i 1957 kostet 4 kr. Til slutt fortalte han om det fatale ulykken i Stjørdalselva ved Kapteinsøra sommeren 1960 hvor to av hans beste venner druknet i f m velt fra en hjemmelaget kano. 

 • Historien om notlaget Viking

  16. oktober 2019

  Arne Moksnes holdt et interessant foredrag med gamle fotografier om en noe ukjent lokalhistorisk tema på vårt medlemsmøte 15 oktober, nemlig historien om notlaget Viking som eksisterte fra 1913 til oppløsningen i 1954. Fiske var et verdifullt inntektsgrunnlag for husmenn og småbrukere. De drev fra Vikanlandet vinters tid notfiske med landnot både på stedlig Trondheimsfjordsild og atlanto-skandisk sild. Notbasen hadde diktatorisk makt ved utøvelsen av fisket. På denne tiden var det hele 4 notbruk på Stjørdal. Noe som er sjeldent er at både regnskap-, møtebok- og fangstbok ble tatt vare på, noe som gir et veldig godt grunnlag for å dokumentere fisket. 1200 kr ble investert i 1913 til innkjøp av naust, 5 båter, 2 nøter og 2 spill. Garna var 9 m dype og kunne være over 200 m lange. Grunt vann var gunstig for å få fanget silda. 215 hl sild var rekorden på et kast. De årvise fangstene varierte veldig. Prisene varierte også mye, f eks 6 kr pr hl i 1920 og 1,60 kr pr hl i 1934. Silda ble i hovedsak solgt til sildoljeindustrien i Bjugn og Orkanger. Etter krigen tok moderne båter med snurpenot over sildefisket, og det var ikke lenger drivverdig å drive fiske på gammelmåten.

 • Besøk på hotell Britannia

  05. oktober 2019

  Denne gangen gikk høstens tur med Turbuss 1 til Trondheim og Britannia hotell. Det ble bygd i 1870 og ble i særklasse raskt byens flotteste hotell. Hotellet, som Odd Retan kjøpte, har i nærmere 3 år blitt totalrenovert til en kostnad av 1,2 milliarder kr. 22.000 kvadratmeter stort er bygningen og har 257 rom hvorav 11 rom er suiter. Nå har faktisk hele 320 ansatte sin arbeidsdag der. Vi fikk en omvisning og orientering om hotellet, i rom og suite, konferanseavdelingen, Vinbaren og Speilsalen. Lunchen ble inntatt i Palmehaven. Maten var fortreffelig med veldig bra utvalg. Betjeningen var også imøtekommende og profesjonelle. 48 medlemmer deltok på turen. På veg hjem var det mange i et gratislotteri som fikk med seg kaffe hjem, sponset av Turbuss 1. Styret takker turkomiteen for en vel tilrettelagt tur.

 • Stor interesse for turtilbud.

  18. september 2019

  På medlemsmøtet 17 september var Huset fyllt med hele 61 medlemmer som hørte på foredaget av Anita Bekken fra Solgruppen. Solgruppen er nå 25 år og ble startet i Trondheim. Anita var grunder. FSFs medlemmer gis 5% rabatt på ordinære priser på reiser. I enkelte perioder er enkeltromstillegg gratis. Hun gikk igjenom de ulike turtilbudene til Spania ( Albir, Altea og Gran Canaria ), Thailand ( Jomtien ) og om Amerikabussen i Nord Amerika ( Los Angeles, Las Vegas og nasjonalparker ). Det som kjennetegner Solgruppen er trygghet i et sosialt godt miljø og et tilrettelagt opphold. En kan velge både kort-  og langtidsopphold. De kan også arrangere egne turer for lag og foreninger. Solgruppen bidro også med 3 fine gevinster til møtet. Ole Myrbekk ga henne Værnesboka som takk under fortsetning at den ble gitt til bok-cafeen Albir. Det lovte hun etter å ha fått lest den først selv.

 • Kurs i Styreweb for regionens tillitsvalgte.

  13. september 2019

  10 september ble det gjennomført kurs på Huset med tema opplæring i Styreweb for tillitsvalgte i region 3. Kurset kom i stand på bakgrunn av et unisont ønske om kurs i Styreweb fra avdelingene. Fra Forbundet sin side ble det gitt positiv tilbakemelding på å få arrangert et nytt eget kurs i regionen. Deltakelsen var stor, 12 deltok. Kurset ble holdt av Geir Ove Svinø. Emner som ble gjennomgått var styreoversikt og tilganger, medlemsregister, kommunikasjon, dokumentarkiv og møteprotokoll, økonomi med regnskap og fakturering, informasjon fra FSF og hjelpfuksjoner. Noen av deltakerne har brukt Styreweb en god del mens andre var nybegynnere. Kurset var tilpasset begge grupper slik at alle fikk et meget godt utbytte av kurset. Det ble også gitt oppgaver underveis. Kurset var meget lærerikt og gjorde avdelingens tillitsvalgte mye tryggere i bruk av Styreweb i f m drift av avdelingene og å få overført kunnskapen til nye tilltsvalgte i fremtiden.

  Les mer

 • Sommeravslutning med lunch

  05. juni 2019

  Kjøkkenpersonellet på garnisonen serverte oss en velsmakende lunch som avslutning på avdelingens møteaktiviter før sommeren. Hele 50 medlemmer deltok på lunchen. Ole Myrbekk orienterte om saker fra landsmøtet avholdt på Gjøvik. Det var gratis loddtrekning med sommerblomster som gevinster. Det blir nå et opphold for våre medlemsmøter til 3 september. Styret ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer.

 • Vårturen til Levanger

  25. mai 2019

  Årets vårtur, 21 mai, i et vakkert vårvær gikk til vår nabokommune i nord Levanger. 37 deltok på bussturen. På veg innover tok vi en avstikker til Alstadhaug med høvdingsetet fra vikingtiden med gravhauger og kirken fra 1100 tallet. Så kjørte vi over Nesset med velholdte gårdsbruk til vi endte opp på dagens mål, Brusve gård. Brusve gård ble bygd i 1803 som embetsbolig for lensmannsetaten. Opprinnelig var det en husmannsplass. I f m hvem i amtet som skulle til Eidsvoll i 1814 var gården sete for forhandlingene. Kong Karl Johan besøkte gården i 1835. Gården ble overtatt av Levanger kommune i elendig forfatning i 1984, og ble satt i stand av frivillige og er nå en del av bymuseet. Vi fikk først en orientering og et morsomt skuespillerinnslag fra "gammellensmannen". Brusve gård har også et omfangsrikt radiomuseum med vekt på Tandbergfabrikkens produkter fra før krigen og til nedleggelsen. Etter omvisningen spiste vi blomkålsuppe til lunch og kaffe med telegramkake, dette med flott tonefølge fra to lokale musikere. På veg hjem hadde vi et handleopphold på Magneten kjøpesenter. Styret vil rette en stor takk til turkomiteen for en meget vel tilrettelagt tur.

 • Nytt fra eldrerådet i kommunen.

  10. april 2019

  Leder i kommunes eldreråd og vår medlem Jon-Anders Myrvang orienterte på siste medlemsmøte om aktuelle saker fra eldrerådet. Omlag 50 medlemmer stilte på møtet.

  I anledning dagen 9 april startet han med et tilbakeblikk fra hva han husket fra krigen. Han fortalte at han var med på å gi mat til russiske krigsfanger på Sandfærhus og fikk leker laget av blikkbokser tilbake, samt bruk av tilfluktsrom i Lånke ved flyalarmer.

  Det nærmer seg slutten av valgperioden og ingen i eldrerådet nå tar gjenvalg. De fleste saker som behandles er tilknyttet helse og omsorg. Før jul 2020 blir det nye helsetunet med en rekke helsefunksjoner ferdigstilt. 50 nye omsorgsboliger blir bygd i Fossliåsen. Det har vært tatt opp spørsmål om kvaliteten på maten levert fra det nye storkjøkkenet i Fidesbygget til bosentre, institusjoner og private. Tilbakemeldingene fra mottakerne er positive. I vår blir storkjøkkensystemet tatt opp politisk. Kurs for taxisjåfører for hvordan korrekt behandle demente kunder gjennomføres neste måned. Benker fra sentrum til kirka er satt opp 2 plasser. Annonsering i Adressa på kinoen har ikke vært mulig å få til. Forbedret internettilgang, som også er for kostbar, på aktivitetssenteret jobbes det med. Myrvang nevnte også at en del eldre sliter med økt alkoholbruk som kan forringe livskvaliteten. Eldrerådet har også utarbeidet egen årsmelding. 

 • Spitfirepilotene - 2 verdenskrigs norske tenåringshelter

  08. april 2019

  Pensjonistenes hus på Værnes garnison var fullsatt den 5 april når Cato Guhnfeldt holdt et innholdsrikt og omfattende foredrag om norske jagerflygere under 2 verdenskrig. Guhnfeldt er forfatter av bokverket Spitfire saga. Styret har nå anskaffet verket til utlån til våre medlemmer. Foredraget var et samarbeidsprosjekt mellom Den kulturelle spaserstokken i Trondheim kommune og vår avdeling. Årsaken til at Huset og Værnes ble valgt som møtested var at det var ønskelig med militære omgivelser til foredraget. Fra Trondheim kom en buss med tilhørere.

  De norske jagerflyskvadronene, 331- og 332 skvadronen, var i kamp fra juli 41 til freden i mai 45. Skvadronenes piloter led meget store tap, ca 80% omkom under kamp og trening. Guhnfeldt tok oss gjennom de ulike farefulle oppdragene de utførte og hvilke lokasjoner skvadronene var stasjonert under krigen. I tillegg til pilotenes farefulle hverdag ga han oss et innblikk i bakkemannskapenes utfordringer.

  For oss var det veldig hyggelig at vårt medlem, Willy Gudmundsen, som var motortekniker og deltok aktivt under krigen, hadde anledning til å være med på foredraget. 

 • Veldig populært med bingo.

  29. mars 2019

  Bingo har avdelingen gjennomført i en masse år. På siste medlemsmøte med bingo møtte hele 47 medlemmer, meget bra oppmøte. De siste gangene bingo har vært gjennomført har vi kjørt med to runder. Premiene har vært flaxlodd, kaffe, og hvit- og rødvin. 

 • Gamle bilder fra vår avdelings aktivitet.

  26. februar 2019

  På et godt besøkt medlemsmøte 26 februar viste Ole Håve fram gamle bilder fra våre turer og arrangement og fortalte om bildene. Dette brakte fram gode minner blant våre medlemmer. Kjell Kjøsnes spilte trekkspillmusikk før møtet startet. Leif Bjelvåg takket for blomsterhilsen fra årsmøtet som han fikk for sine mangeårige innsats i komiteen for runde dager. Nyvalgt nestleder Bjørn Ivar Halstadtrø presenterte seg for avdelingen. Han har 42 år i tjeneste i Forsvaret. Arne Thingstad ga et tilbakeblikk fra sitt nylige besøk i Seefeld på VM i ski på langrennsstadionen.

   

   

 • Årsmøtet 12 februar

  13. februar 2019

  47 medlemmer deltok på vårt årsmøte på Huset 12 februar. Valget ga som resultat små endringer i styret. Ole Myrbekk ble gjenvalgt som leder for 1 år. Bjørn Ivar Halstadtrø ble ny nestleder for 2 år. Arne Thingstad og Brit Kolmannskog  fortsetter som henholdsvis sekretær og styremedlem for 1 år. Arne Magnar Hammerhaug ble gjenvalgt som kasserer for 2 år. Arvid Tangen fortsetter som varamedlem for 1 år og Inger Johanne Hammerhaug ble gjenvalgt for 2 år som varamedlem. Etter årsmøtet var det tid for sosialt samvær med servering av pizza og brus. Bildet viser leder Ole Myrbekk som deler ut blomsterhilsen til avtroppende valgkomiteleder Petter Grønnås og avtroppende nestleder Steinar Overrein. I tillegg ble blomsterhilsen levert hjem til Leif Bjelvåg og Ragnhild Holte som ble takket av som henholdsvis leder i komiteen for runde dager og som revisor. 

 • Gladmelding. Det lønner seg å bli medlem i Forsvarets seniorforbund.

  17. januar 2019

  Vi har mottatt en gladmelding. Ingrid Nøstvik ble trukket ut som vinner av et gavekort på 3000 kr i f m den sentrale vervekampanjen før jul. Gratulerer.

 • Julehilsen

  15. desember 2018

  Med et bildemotiv tatt en desemberettermiddag fra østre del av Kirkevegen ønsker styret alle våre medlemmer og deres familier god jul og et godt nyttår.

 • Julebordet 2019

  07. desember 2018

  Siste fredagen i november i 6 plussgrader fant årets julebordsfest med knappe 50 deltakere sted i vårt nyvaskede hus. Denne gangen sørget Hell Catering for velsmakende julebordsmat. Leif Granmo stod også i år for taffel- og dansemusikken. I tillegg til allsang fremførte Arne Nyland flott solosang. På reportuaret tok han bl a frem O helga natt og Trondheimsnatt. Det var også loddsalg med gode velsmakende varer til gevinster. 

 • Bedriftsbesøk på Fides.

  14. november 2018

  Hele 40 interesserte medlemmer møtte opp ved vårt besøk på Fides i dag. Daglig leder Roar Vikvang tok imot oss og viste oss det store nye bygget fra parkeringsplassen i kjelleren og til den flotte moderne kantina. Fides driver innenfor mange områder fra varig tilrettelagt arbeid til opplæring og arbeidstrening hvor Fides i meget stor grad bruker arbeidsplasser rundt omkring i kommunen for arbeidstrening. Det legges stor vekt på at resultatet skal være til nytte for den enkelte og for samfunnet som helhet.

  Men den største overraskelsen under besøket var at vi fikk være med på en musikalsk opplevelse med Fosseduren som spilte og sang på en imponerende måte. Gruppen består av medlemmer, som til tross for sine forskjellige handicap, er i stand til underholde oss på en flott måte. Vi ble så begeistret for Fosseduren at vi ga de kr 500 som en liten oppmuntring for deres videre musikalske arbeid. Roar Vikvang ble takket av med å få boka «Fra høvdingesete til storflyplass» som er et historisk verk over den lange militære virksomheten som har vært på Værnes.

 • Julebordet 30 november

  01. november 2018

  Forsvarets seniorforbund avd Værnes inviterer medlemmer m/ledsager til julebord i Huset fredag 30. nov kl. 18.00. Program for kvelden: Velkomstdrink - Julebordmat fra Hell catering - Øl/mineralvann og akevitt til maten - Kaffe og dessert - Dans til levende musikk - Loddsalg. Pris kr. 350,- pr kuvert. Påmelding: Steinar Overrein tlf 41305031, Arne Thingstad tlf 40625180. Frist 18 november.

 • Museal guiz på Stjørdal museum

  01. november 2018

  Leder Sølvi Dahlen Lauvsnes ønsket velkommen og orienterte om museets historie og drift. 1956 var oppstartsåret. Grunnlaget var da i hovedsak basert på samlingene til Martin Moe. Museet er en del av Stiklestad nasjonale kultursenter som er ansvarlig for driften. Bygningene på museet eies av Stjørdal kommune. 20 museumsgjenstander la Aud Lyngstad frem og stilte spørsmål om hva gjenstandene ble kalt og ble brukt til. De eldste gjenstandene var over 200 år gamle og de nyeste fra 1950 tallet. Spennvidden var stor fra uniform til små kjøkkenredskap. Oppgavene var slett ikke enkle og beste lag hadde hele 13 riktige svar. Denne gang ble det til kaffen servert telegramkake. Stjørdal museum sørget for en trivelig og et annerledes medlemsmøte denne gang.

 • Høsttur til Granby gård Selbu

  26. oktober 2018

  Høstens tur gikk til Selbu og til Granby gård. Der fikk vi først kaffe og nydelige hjemmelagede kanelsnurrer. Inger Granby holdt et foredrag om i hovedsak utvandringen til Amerika med utgangspunkt i Selbu. Første utvandring fra Selbu fant sted i 1857. De slo seg ned i grensetraktene Minnesota og Iowa. Hun fortalte om utfordringene de møtte i det nye landet og hvordan selbyggene holdt sammen og videreførte norske skikker, språk og tradisjoner. Granby gård var i 1981 til 2000 en rusinstitusjon for mennesker fra Bergensområdet. Da var det et 3års behandlingsopplegg. Hun gikk inn på hvilke utfordringer som forelå vedrørende driften og hvor sammensatte problemer mange av de rusavhengige slet med. Til slutt snakket hun om Belle Gunness som utvandret i 1881 og etablerte seg i Chigago.I 1900 skal hun ha drept sin første ektemann og 8 år senere skal hun ha drept 2 ektemenn til, flere friere og barn. Hun innkasserte forsikringspenger og kontanter frierne hadde med. Hun antas å ha dødd i en husbrann i 1908, dette er usikkert fortsatt. Etter foredraget ble det tid til å se på det flotte museet til Granby gård. Så til sist dro vi til Langseth cafe hvor vi inntok middagsbufeen. 

   

 • Lokal historisk foredrag om hendelser på 1700 tallet.

  19. oktober 2018

  På siste medlemsmøte avholdt i formannskapsalen på Stjørdal rådhus tok Jan Hoås for seg 2 grufulle hendelser fra dalføret på 1700 tallet. Den første hendelsen var i forbindelse med ferjeoverfarten over Stjørdalselva ved utløpet av elva Leksa og over til gården Sandfærhus nært kapteinsøra i 1753. Mye folk var samlet til gudstjeneste med barnedåp. På veg tilbake til Lånkesiden med ferga økte vinden plutselig, elva var flomstor etter mye nedbør. Det var fjære og kraftig fall i elva i tilleg, og midt utpå elva veltet ferga og 17 stort sett unge mennesker druknet. Ikke alle av de omkomne ble funnet.

  Den andre hendelsen var fra Langøra i 1750 hvor Ingeborg Klokkhaugen og Jon Pedersøn Ytterøien fra Meråker ble henrettet. Jon var stefaren til Ingeborg og de gikk inn i et skult forhold som medførte at Ingeborg ble gravid og fødte en sønn. Hun kvalte sønnen etter fødselen og la liket i et skrin hun gjemte på låven. Forholdet fortsatte, hun ble gravid igjen og fødte jentetvillinger denne gang. Disse kvalte hun også og la likene i det samme skrinet som den drepte sønnen. Samme sommer ble drapene oppdaget, Ingebog skriftet til presten i Værnes kirke. Han meldte henne til lensmannen og hun og Jon ble satt i arrest og etterhvert dømt til døden. De ble henrettet med halshogging på Langøra 17 mars 1750.

 • Hyggelig kveldsmøte 10 oktober.

  11. oktober 2018

  Nærmere 50 medlemmer deltok på vårt kveldsmøte på gamle Domuskafeen/Hell catering. Leder Ole Myrbekk ønsket velkommen til et koselig arrangement i godt selskap og ba blant annet medlemmene engasjere seg til å verve nye medlemmer fremover. Videre ble det orientert om høstens tur, medlemsmøter og julebordet. Deretter ble middagsbufeen servert. Maten var nydelig, senere ble det servert dessert og kaffe. Musikalsk underholdning ble besørget på en utmerket måte av Ellinor og Per Leif Grøtte, samt deres barnebarn Julie som bidro med flott sang. De fikk stor applaus fra salen. Det ble videre loddsalg med gode gevinster. En quiz med oppgaver relatert til dialektord fra forskjellige strøk av landet sørget for bra diskusjon innad i gruppene. 2 eksempler fra oppgavene: fra Nord-Norge - en gakkoriekall og fra Stavanger - en stikkedåse? Seniorforbundet sentralt takkes for støtten til vårt arrangement.

 • Vårsesongavslutning

  06. juni 2018

  Vårsesongen ble avsluttet 5 juni med bingo. Denne gang var premiene gavekort fra Torgkvartalet. Bildet viser de glade vinnerne. Nå tar avdelingen sommerpause. Oppstart til høsten blir 4 september på Huset, da blir temaet musikalsk quiz. Medlemsnytt som bl a vil vise høstens program sendes ut på sensommeren. Styret vil takke medlemmene for oppmøtet i vårens arrangement og ønske alle en riktig god og varm sommer.

 • Markeringen av frigjørings- og veterandagen 8 mai.

  10. mai 2018

  Allsang med "No livnar det i lundar" innledet vår markering av frigjørings- og veterandagen. Tidligere på dagen hadde allerede medlemmer bivånet HV-12s oppstilling og flaggheising kl 08.00 med etterfølgende servering i mannskapsmessa av kaffe og kaker samt utdeling av medaljer til veteraner. Ole Myrbekk orienterte blant annet om lederkonferansen nettopp avholdt på Gran i Hadeland ( jfr forrige artikkel ) og at styret har bevilget 2000 kr til gjenoppbyggingen av den nedbrente gapahuken i Monsberga friluftsområde.

  Flere av medlemmene, oppvokst på forskjellige steder i landet, tok oss med på erindringer av sine opplevelser under krigen. Her kom det fram f eks opphold i gjødselskjeller under bombetokt veldig nært, angrep fra jagerfly, bortvising av egne hjem, eksplosjonen i Filipstadkaia i Oslo med 120 omkomne, stenging av skoler og dermed liten skolegang og å ha vært i rettsalen ifm rettsaken til Henry Rinnan i Trondheim. Takk for interessante innlegg.

 • Lederkonferansen 2019

  05. mai 2018

  Lederkonferansen ble gjennomført på Sanner hotell på Gran i Hadeland 2. - 4. mai. Vi var godt representert med 3 deltakere, Ole Myrbekk som leder, Annbjørg Jullum i valgkomiteen og Arne Thingstad som regionrepresentant. Innledningsvis fikk lederne påfyll fra Forsvaret v/sjef FST, GL Erik Gustavson vedrørende status, utvikling og utfordringer for Forsvaret, fra Forbundskontoret med fokus på organisasjon, utkast til nye vedtekter, utfordringer/satsingsområder og medlemsstatus/medlemsutvikling. Deretter ble fokus rettet mot hovedtema for konferansen som var å rekruttere og beholde medlemmer. Ole Myrbekk hadde et foredrag om hvordan rekruttering gjøres hos oss. Gruppearbeid regionvis for å finne tiltak både sentralt og lokalt for rekruttering/medlemspleie ble gjennomført. Vi hadde også en flott jubileumsmiddag for å markere FSF 35 år. 

 • Foredraget fra Stjørdal lensmannskontor

  29. april 2018

  Svein Erik Gjølmesli holdt et meget intressant foredrag for våre medlemmer. Og det var tydelig at hans tema om politiets arbeid var av stor interesse, det var 46 medlemmer til stede, meget bra!

  Gjølmesli snakket både om politireformen generelt, og om de mange utfordringer som politiet står ovenfor. I Værnesregionen legges kontorene på Frosta, i Meråker, Selbu, Tydalen og Malvik ned, og isteden opprettes det politikontakter i disse kommunene. Politiet på Trondheim lufthavn har blitt opprettet som en egen tjeneseenhet. Gjølmesli snakket naturligvis også om de utfordringer som finnes innenfor vår egen kommune. Stjørdal er en trygg kommune å bo i, men i den siste tiden har en ungdomsgjeng forvoldt en del hærverk og skader i våre nærområder, blant annet ved at en stor flott gapahuk i det gamle militære området i Monsberga har blitt nedbrent. Politiet har stor tro på at disse sakene vil bli oppklart i nær framtid. Vi takker Svein Erik Gjølmesli nok en gang for hans engasjerende foredrag for lyttende pensjonister.

 • Flott tur til Ila og Skansen

  12. april 2018

  Årets første tur den 10 april gikk med tog til Skansen. 36 deltagere var med i et fint vær men med en noe sur vind. Thor Eggen møtte oss på jernbanen og tok oss med på en interessant guiding i området Ila og Skansen. Etterpå ble vi geleidet til restaurant Lille Skansen hvor vi innledningsvis fikk et livlig kulturelt innslag av Arne Hestholm som sang viser av de svenske klassikerne Bellmann og Taube. Så var det tid for turens høydepunkt som var en nydelig tre retters middag med kaffe. Det ble også gjennomført en utlodning, så noen fikk med seg noe godt hjem. Det var så trivelig på restauranten at togreturen ble utsatt. Vi som deltok var veldig godt fornøyd med turen, stor takk rettes til turkomiteen, Gro Auran og Ambjørg Myrbekk.

 • Tillitsvalgte i regionen på kurs i Styreweb

  07. april 2018

  5 april ble det gjennomført kurs på Huset med tema opplæring i Styreweb for tillitsvalgte i region 3. Kurset kom i stand på bakgrunn av et unisont ønske om nytt kurs i Styreweb fra alle avdelingene på regionmøtet på Ørland tidlig i januar. Fra forbundskontoret sin side ble det gitt positivt tilbakemelding på å få arrangert eget kurs i regionen. Deltakelsen var stor, 4 fra oss på Værnes, 3 fra både Trondheim- og Ørlandsavdelingen, 2 fra både Levanger/Verdal- og Steinkjeravdelingen og ny organisasjonssekretær sentralt Tom Schrøder. Kurset ble holdt av Geir Ove Svinø. Emner som ble gjennomgått var styreoversikt og tilganger, medlemsregister, kommunikasjon, dokumentarkiv og møteprotokoll, økonomi med regnskap og fakturering, informasjon fra FSF og hjelpfuksjoner. Det ble gitt oppgaver underveis. Kurset var meget lærerikt og gjorde avdelingens tillitsvalgte mye tryggere i bruk av Styreweb i f m drift av avdelingene.

 • Foredrag om trygghetspakken og ny teknologi innen eldreomsorgen.

  21. mars 2018

  Thorhild Skjelstad fra enhet hverdagsrehabilitering i Stjørdal kommune orienterte først om trygghetspakken innen helstetjenesten. Det dreier seg om en rekke tekniske hjelpemidler som kan tilbys, det være seg f eks robotstøvsugere, automatisk tenning/slokking av lys, komfyrvakt, syn og hørsel hjelpemidler, tidsbestemte medisindispensere, gpsklokke, bevegelses/dørsensorerer. Kommunen har laget et visningsrom for å kunne se på hjelpemidlene. Hun gikk videre inn på det internasjonale prøveprosjektet Eware hvor Stjørdal som den eneste kommunen i landet deltar i. Dette innebærer evt bruk av "Tessa" -  en robot som skal kunne gjøre livet lettere for brukerne ( eldre mennesker med mild eller moderat form for demens som bor alene i egen leilighet ) og mindre stress for både brukeren og ikke minst for pårørende. Robot og sensortenologi nyttes.Tessa vil kunne registrere brukerens bevegelsesmønster, for eks når det er vanlig å stå opp, spise, eller legge seg. Ved registrerte avvik f eks at brukeren ikke har vært på kjøkkenet og hentet seg mat, kan Tessa fortelle brukeren at nå er det på tide å få seg mat. Ved ingen reaksjon innen 1 time, vil en alarmmelding kunne gå til hjemmehjelptjenesten/pårørende. Tessa kan også opptre som et sosialt vesen f eks tilrå å sette på musikk eller at pårørende kan sende et signal som besørger at det sendes ut en beskjed så som at  "dattera di Kari kommer på besøk om 30 min". Målet i første omgang, fra etter påske til ut juni, er å få testet Tessa hos 7 testbrukere som ikke er demente men har interesse for teknolgi. Til høsten starter hovedprosjektet det det ønskes 15-20 aktuelle brukere. Skjelstad fikk en rekke spørsmål og meningsytringer fra medlemmene i etterkant.

   

 • VÅRTUR TIL LILLE SKANSEN OG ILA 10 APRIL. PÅMELDING INNEN 3 APRIL.

  07. mars 2018

  VÅRTUR TIL LILLE SKANSEN OG ILA 10 APRIL 2018.

  Årets vårtur går til Ila-området og restaurant Lille Skansen. Her vil det bli guidet tur og med påfølgende underholding og 3 retters middag før hjemreise. Denne gangen tar vi Trønderbanen fra Stjørdal til Skansen holdeplass. Programmet blir:

  Kl. 09.52 Avreise fra Stjørdal stasjon. Vær ute i god tid. Vi ordner med billettene.

  Kl. 10.36. Ankomst Skansen hvor vi blir tatt imot av guiden, Thor Eggen. Deretter blir det sakte vandring med mye stopp i omådet Ila og Skansen.

  Kl. 12.00. Vi kommer til Lille Skansen hvor vi blir møtt av Arne Hestholm som vil spille, synge og fortelle historier om Evert Taube og Michael Bellmann.

  Kl. 12.30. Vi setter oss til bords og inntar en 3 retters middag.

  Kl. 14.32. Vi tar toget tilbake til Stjørdal hvor vi ankommer kl 15.22.

  Hele opplegget vil koste kr 350 pr deltaker. Det inkluderer togreise, guiding og underholdning og ikke minst 3 retters middag. De æ billig det! Medlemmer kan invitere andre med på turen. De må betale egen togbillett som koster kr 90 tur/retur.

  Påmelding til Ambjørg tlf 48020972 og Gro tlf 95773927 innen 3 april. NB: Evt matintoleranser/allergier bes meddelt ved påmeldingen.

 • Årsmøtet 20 februar.

  22. februar 2018

  35 medlemmer møtte opp på vårt årsmøte. I forkant var det flott visesang av Rolf Åge Berg og Runa Myrvold. Berg snakket i disse olympiske tider om sin hoppkarriere. Han ble nr 5 i normal bakke OL i 1984 i Sarajevo. Det er bestenotering for en stjørdaling i de olympiske leker noensinne. Etter sin aktive karriere var han hopptrener både i Trønderhopp og for landslaget midt i 90årene.

  Valg på nye tillitsvalgte ga som resultat en god kontinutet. Leder Ole Myrbekk, nestleder Steinar Overrein, kasserer Arne Magnar Hammerhaug og sekretær Arne Thingstad fortsetter alle i styret. Ny styremedlem ble Brit Kolmannskog. Inger Johanne Hammerhaug fortsetter som varamedlem. Ny varamedlem ble Arvid Tangen. 

 • "Alle soldaterne er ved friskt mod"

  11. januar 2018

  "Alle soldaterne er ved friskt mod". Dette skrev Hans på et postkort fra Værnesmoen poststemplet Stjørdalen datert 12 september 1905 i den mest spente konfliktsituasjonen mot Sverige i forbindelse med unionsoppløsningen. ( fredsslutningen i Karlstad fant sted 26 oktober 1905 ). Dagen etter, 13 september, ble kortet ankomststemplet Røros!  På vårt første medlemsmøte i 2018 var temaet gamle postkort fra Øyanmoen og Værnesmoen. Geir Vikan, som hadde sin oppvekst på Værnes, tok oss med på en reise med gamle postkort fra Øyanmoen og Værnesmoen produsert i begynnelsen av 1900 tallet. Han har samlet på postkort i en årrekke og fått til en stor samling. Vikan tok oss gjennom etableringen og driften av de ulike hæravdelinger som etablerte seg på Værnes - dokumentert med postkort. Bildet viser feltartilleriets hester som vandes.

 • God jul og godt nyttår

  22. desember 2017

  En riktig god jul og et godt nyttår til våre hjemmesidebrukere.

 • De eldres boligspareklubb - nytt prosjekt i Kirkevegen.

  15. november 2017

  På siste medlemsmøte 14 november orienterte Per Arne Richstad og Oddvar Arntzen om det nye prosjektet i Kirkevegen 12 for medlemmer i de eldres boligspareklubb i Stjørdal ( DES ). Klubben ble etablert i 1988 og har nå 470 medlemmer hvorav 70 bor i DES- leiligheter. Hensikten med klubben er å hjelpe eldre til å  kunne skaffe seg rimelige og sentralt beliggende leiligheter. En må være 45 år for å melde seg inn og være 55 år for å kunne kjøpe seg leilighet. Kontingent er 265 kr for enslige og 460 kr for par. DES starter nå salg av det nye prosjektet i Kirkevegen 12. Leilighetene varierer fra 52 til 87 kvm og koster fra ca 2,2 millioner til 4,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en kvmpris på 47000 til 49000kr pr kvm, noe som anses rimelig i sentrum. Medlemmene ble gitt en oversikt over de ulike leilighetene og hva som er inkludert i prisen.

 • Vipps orientering og gratis kurs 16 november kl 14.00.

  02. november 2017

  På siste medlemsmøtet ga Kari Løkberg Hognes fra Hegra sparebank oss en orientering om Vipps, Norges mest populære betalingsapp for smarttelefoner og uansett hvilken bankforbindelse en har. Vipps har nå 3 millioner aktive brukere. Kort beskrevet er alt en trenger er et mobilnummer, smarttelefon og kodebrikke og med Vipps kan en sende og be om penger, gjøre opp/dele regning, betale faktura, bytte mellom flere kort når en handler. Videre kan det betales med Vipps i apper, nettbutikker og på kassa i mange butikker. Kari fikk masse spørsmål fra salen og mange ønsket å ta i bruk Vipps, I denne forbindelse vil Kari holde et gratis oppstartskurs for avdelingens medlemmer i Hegra Sparebanks lokaler i Kjøpmannsgata 7. Dette blir torsdag 16 november kl 14.00. Ta med smarttelefon og kodebrikke. Ca 2 timers varighet. Ingen påmelding, velkommen til å møte opp.

 • Julebordinvitasjon. Obs påmeldingsfrist 17 november.

  27. oktober 2017

  Forsvaret seniorforbund avd Værnes inviterer medlemmer m/ledsager til julebord i vårt eget bygg fredag 24. nov kl. 18.00. Program for kvelden: - Velkomstdrink - Julemiddag (ribbe ++) m/koldtbord - Øl/mineralvann og akevitt til maten - Kaffe, avec og dessert. Dans til levende musikk. Lotteri (husk ekstra penger, eller Vipps).  Pris kr. 350,- pr kuvert. Kontant, eller Vippsnr 132155. Påmelding til følgende: Ole Myrbekk tlf 90098914, Steinar Overrein tlf 41305031, innen 17 november. Fortsatt plass til noen flere er det.

 • 400 000 åretak fra Trondheim til Oslo.

  20. oktober 2017

  Dette meget store tallet på åretak har Clamer Meltzer beregnet at han brukte i sin rotur fra Trondheim til Oslo i sommer. På siste medlemsmøtet vårt orienterte han om turen og viste masse fine bilder. Båten han brukte, ÆRORA, er en 17 fot Åfjordsfæring bygget i 1953. Hans far var første eier og den kostet da 350kr. 2015 var første langtur til Bergen. Romaskin og roing på Jonsvatnet, samt fløttmann i Trondeim utgjorde treningsgrunnlaget. Båten var bl a utrustet med lette årer med radarreflekser, ror og moderne hjelpemidler som AIS og GPS- kartplotter, nødpeilesender og solcellepanel. 86 dager tok turen, hvorav 56 med aktiv roing. Noen strekninger var værproblematiske, f eks Hustadvika som ikke kunne roes. Noen strekninger fikk han assistanse av slepebåter. Høydepunktet var rundingen av Stadt. Da han nådde Lista fikk han transport over land i samme trase som vikingsskipene ble dratt over. Clamer påpekte at han fikk masse hjelp på turen av trivelige og gjestfrie båtfolk. Takk for en givende orientering.

 • Irma

  06. oktober 2017

  På forrige medlemsmøte ga Arne Svare oss en orientering om sine opplevelser med orkanen Irma som herjet over bl a Puerto Rico, Bahamas, Cuba og etterhvert oppover Florida og Georgia. Svare var på besøk hos sin datter og hennes familie i Florida da uværet satte inn. Han fortalte om hvordan de sikret dører og vinduer med plater og provianterte i forkant av uværet . Svare viste bilder og filmsnutter av vinden og flommens herjinger. Strømmen var borte i 4 dager og det ble også bensinmangel. Skolen til barna var stengt i tilsammen nærmere 14 dager.

   

 • Turen til Snefugl gård.

  06. oktober 2017

  Den 19 sept hadde Værnespensjonistene en flott tur til Buvika hvor vi ble guidet rundt i bygda av innehaveren av Snefugl gård, Arnstein Saltnes. Vi fikk blant annet høre historien til Piene mølle og opprøret i Buvika. Likedan tok han med oss til Husaby hvor en av bøkene som Sigrid Undset skrev omhandler dette stedet. Snefugl gård er en historie for seg og det er imponerende hvordan Saltnes at utviklet gården til et populært sted for mange forskjellige arrangement. Og ikke minst “Prøysensamling” var meget omfattende, og den største i sitt slag om Prøysen i Norge. Buvika og Snefugl gård ga oss i flott opplevelse med meget god Prøysensuppe med tilbør, og de mange fortellingene som Arstein Saltnes bidro med. Tilsammen var vi 34 deltakere hvorav noen var medbudte venner.

   

 • Første medlemsmøte i høstsesongen.

  13. september 2017

  5 september startet høstsesongen vår. Det var veldig godt fremmøte med over 50 medlemmer. Temaet på møtet var et foredrag av tidligere Stortingsrepresentant Lars Myraune ( som var folkevalgt  i årene 2009 - 2013 ) om sine erfaringer fra tinget. Overskriften for foredraget var "eldst på Stortinget".

 • Deltakelse på eldredagen i f m byfesten 16 august.

  26. august 2017

  Lokalavdelingen deltok med egen informasjonstand på Kimen kulturhus i f m eldredagen på byfestuka i Stjørdal. Det nye reklamemateriellet som forbundskontoret har fått tilvirket ble tatt i bruk og distribuert ut til potensielle fremtidige medlemmer. Bildet viser storparten av styret i forberedelsesfasen.

 • PÅMINNELSE HØSTENS BUSSTUR TIL SNEFUGL GÅRD I BUVIKA 19 SEPTEMBER

  24. august 2017

  Tirsdag 19. september 2017. Oppmøte, hovedporten Værnes kl. 1000. Bussen kjører til Buvika hvor det blir guiding på historiske steder. Turen går til Snefugl gård hvor det blant annet finnes en egen Prøysenutstilling. Her serveres det Prøysensuppe med timian med ferskt brød og smør. Dessert og kaffe. Pris pr. deltaker kr. 450.00. Ta gjerne med venner på turen. Bussen tar 53 personer. Beregnet hjemkomst ca. kl. 16.00. Påmelding til John Auran tlf. 91891579 og Ambjørg Myrbekk tlf. 48020972 innen onsdag 13 sept.

   

 • Bilder fra bussturen til Innset og Oppdal.

  02. juni 2017

  Her er noen bilder fra vår busstur 30 mai. 29 medlemmer deltok på turen til Innset og Oppdal. Underveis fikk vi av lokale krefter orientering om Rennebu og Rennebumartnaden, Innset kirke, Kroken bakeri, Oppdal kommune og Bjerkeløkkja konferansesenter. I kirka bidro Arne Nyland med flott solosang. Velsmakende lunch ble inntatt på Kroken bakeri, hvor det etterpå ble stor omsetning på bakevarer. Der ble det også arrangert en morsom støvlekastkonkurranse. Så gikk turen til Oppdal hvor det i tillegg til interessant foredrag om kommunen ble satt av tid til shopping. Siste stopp var Bjerkeløkkja hvor vi både fikk flott sang og god middag. Der ble det også gitt en omvisning rundt om på senteret. På bussturen hjem var det en spørsmålsrunde om dagens tur. Styret takker turkomiteen, Ambjørg Myrbekk og John Auran, samt Busstur1 for til en flott tur. 

 • Siste medlemsmøtet før sommeren

  18. mai 2017

  Avdelingen avholdt siste medlemsmøtet før sommeren den 16 mai med bingo og allsang med flott pianoakkomement av Karin Håve. 40 medlemmer deltok. Nå gjenstår bussturen til Innset og Oppdal 30 mai. Vel møtt til de påmeldte på turen. Oppstart til høsten er fastlagt til 5 september. Nærmere informasjon vil bli sendt ut på medlemsnytt. 

 • SISTE SJANSE FOR PÅMELDING PÅ SOMMERTUR TIL INNSET/OPPDAL 30. MAI

  24. april 2017
 • Påskehilsen

  06. april 2017

  Riktig god påske til alle medlemmer.

 • Foredrag av generalmajor (P) Kjell Narve Ludvigsen på medlemsmøtet 4 april.

  04. april 2017

  Foran en lydhør forsamling holdt Kjell Narve Ludvigsen et interessant og tankevekkende foredrag om Forsvarets engasjement i internasjonal tjeneste 1947 - 2017. Han gikk igjennom ulike engasjement hvor norske militære styrker av varierende størrelse har deltatt i regi av FN, NATO og OSCE ( Organization for Security and Co-operation in Europe ) fra begynnelsen og helt fram til nå. Han ga også betraktninger fra sine mange egne erfaringer og opplevelser fra internasjonal tjeneste. Foredraget ble krydret med bilder fra hans tjeneste i Midt-Østen.

 • BESØK AV SJEF HV-12 OBERST HÅKON WARØ

  08. mars 2017

  På medlemsmøtet 7 mars med et 50talls medlemmer tilstede fikk avdelingen trivelig besøk av sjef HV-12 oberst Håkon Warø og kommandersersjant Thore Allan Grønning. De ble først gitt en brief om vår avdeling og deretter en gjennomgang rundt om i Huset med omvisning i museumsdelen. Etter tradisjonell kaffe og vaffelservering holdt obersten et interessant foredrag om bl a sin egen bakgrunn, øvings-og utdanningssituasjonen innen garnisonen og ikke minst om Forsvarets planer om fremtidig økt aktivitet på Værnes. Her følger bilder fra besøket.

 • NYHET! TRENINGSTILBUD I SVØMMEHALLEN OG IDRETTSHALLEN

  08. mars 2017

  Nå har styret fått bekreftet fra HV-12 at våre medlemmer er velkommen til å bruke Forsvarets tider i svømmehallen tirsdager kl 14.00-15.00 samt idrettshallen tirsdager og torsdager kl 13.00-15.00. God trening. 

 • ÅRSMØTET 21 FEBRUAR

  28. februar 2017

  Her følger noen bilder fra vårt årsmøte 21 februar.

 • Artikkel i Medlemskontakt nr.4-2016 om vår avdeling.

  02. januar 2017
 • Jule- og nyttårshilsen

  28. november 2016
 • JULEBORDET 2016

  28. november 2016

  Årets julebord fant sted på pensjonistenes hus fredag 25 november. Hele 44 forventningsfulle medlemmer deltok. Leder Ole Myrbekk ønsket alle velkommen og sørget for en ledig og lett stemning underveis.Tradisjonen tro stilte HV-12s utmerkede kjøkken med nydelig julemat. Annet godt tilbehør ordnet styret med. Musikk av høy standard stod Leif Granmo for. Han ble på stedet booket inn for neste års julebord også. Arne Nyland bidro med flott solosang med blant annet sangen O helga natt. Underveis var det gode vitser, allsang og loddsalg.Takk til alle deltakerne for en trivelig kveld.