Styrebesøk av nestleder FSF Per Anders Volden

På ettermiddagen 21 oktober fikk styret besøk av nestleder FSF Per Anders Volden. Han orienterte om aktuelle saker innen Seniorforbundets arbeidsoppgaver.

Fremtidsfullmakt har forbundet vært opptatt av og foredratt omkring ved flere avdelinger.

Trygdeoppgjøret i år ga igjen en negativ kjøpekraftsutvikling for våre medlemmer, faktisk på 6 året på rad. Vi er en av fire pensjonistorganisasjoner som har drøftingrett med regjeringen. Vårt krav var at underreguleringen skulle fjernes. Først i 2022 skal nåværende ordning evalueres. En mulighet for fremtiden er å vri fokuset med å få til en gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. 

Medlemskapsutviklingen ble så lagt fram, og vi og avdelingene også i vår region har en vekst i medlemsantallet tross utfordringer knyttet til smittesituasjonen. Det er veldig positivt.

Han sa en del om hvorfor å bli og være medlem. Det er en måte å treffe nye og gamle venner, delta i aktiviteter, hyggelige sammenkomster og reiser, arbeide for pensjonistenes kår i samfunnet, få medlemsfordeler, tilgang til oppdatert hjemmeside/facebook og 4 nummer av Medlemskontakt. Videre drøftinger med regjeringen i trygdeoppgjør, arbeide for å styrke Forsvarets stilling, gi innspill til statsbudsjettet og at det er et veldig godt samarbeid med Statens pensjonistkasse ( SPK ). Personlig veiledning omkring pensjonforhold gis også våre medlemmer tilbud om.

Ektefellepensjon ble neste tema, her varierer satsene mye i forhold til tidspunkt en ble medlem i SPK, fødselsdato på ektefelle og type ektefellepensjon.

Innspill til statsbudsjettet baseres på vårt eldrepolitiske dokument, er at underreguleringen på pensjoner 0,75% fjernes, et eget egenandelssystem for tannhelse, bygging av mer omsorgsboliger og kompetanseheving blant helsepersonale, egne sykehjem evt avdelinger for demente og lik rett til sykepenger for yrkesaktive over 67 år.

Ole Myrbekk ga så en brief om vår avdelings aktiviteter. Noen stikkord her som kan tas fram er et meget godt fungerende styre, aktivt og godt rekrutteringsarbeid, veldig fornøyd med HV-12 som vertsavdeling, er representert i Forbundsstyret, eget medlemshus med museum, god økonomi, gjennomført medlemsmøter i "coronatiden", oppdatert hjemmeside, rykte som aktiv avdeling samt et godt samarbeid med avdelingene i regionen.

Av forbedringspotensiale nevnes at vi ikke har lyktes tilfredstillende med tilbud til yngre medlemmer, det er noe styret må jobbe mer med i fremtiden. 

Ros ble gitt til Forbundskontoret for god informasjon som bli sendes ut regelmessig.

 

PA.jpg