FSF - Værnes

Headingbilde_vaernes.jpg

Velkommen til FSF-Værnes

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak.

Nytt fra oss

 • Årsmøtet 20 februar

  20. februar 2024

  45 medlemmer deltok på vårt årsmøte i Soldatheimen på Værnes garnison den 20 februar. Ole Myrbekk ble valgt som møteleder. Alle reiste seg for 1 minutts stillhet til minne om de som hadde gått bort siden forrige årsmøte.

  Det fremkom ingen merknader til årsberetningen, regnskapet med revisjonsberetning, handlingsplanen og budsjettet og valgkomiteens innstilling. Kontingenten endres heller ikke.

  Valget ga i år som resultat noen endringer blant de tillitsvalgte i styret. Hildur Aspaas som styremedlem og Arvid Tangen som varamedlem ble erstattet henholdsvis av Liv Navelsaker Reitan og Jan Morten Paulsen. Ole Myrbekk som leder, Bjørn Ivar Halstadtrø som nestleder, Arne Hammerhaug som kasserer, og Arne Thingstad som sekretær fortsetter  i sine verv.

  Blomsterbuketter ble gitt for innsatsen i styret til Hildur Aspaas og Arvid Tangen samt Rolf Berge og Liv Navelsaker Reitan som vararevisorer.

  Sjef HV-12, oberst Jens Christian Junge, fikk en avskjedsgave fra avdelingen vår. Han har støttet vår avdeling utmerket i sin sjefstid. Gaven var et diplom med en takketekst ( med innmeldingskjema til FSF ), et glass med holder og en flaske Steinvikholm. 

  Etter årsmøtet ble det servert pizza fra kantinen med brus.

  Protokollen vil bli sendt ut på epost til medlemmene.

  Til sist orienterte Kjell Kjøsnes fra turkomiteen om årets turer. Den første finner sted allerede 9 april til Birgittaklosteret på Tiller og omvisning på Erkebispegården.

   

   

 • Bingo!

  07. februar 2024

  37 deltok på bingoen på vårt medlemsmøte 6 februar. Det ble også gitt en orientering om Forsvarets forums webside. Bladet sendes ikke lenger ut i papirformat. 

 • Fra Saab Safari via F-16 til Airbus 330

  27. januar 2024

  Tore Ulvestad holdt 23 januar et interessant foredrag med bilder om sitt arbeidsliv i luftfarten. Han er fra Romsdalen og bosatte seg i Stjørdal i 1996.

  Han viste tidlig interesse for Forsvaret og deltok som 16åring på Forsvarets sommerleir på Setermoen, hvor deltakerne fikk en bred forsvarsinnføring. Hans far var hæroffiser. Tore ble også med i HV-ungdommen. Befalskolen i Stavern på operativ linje ble så gjennomført. Pliktjenesten avtjente han på Luftforsvarets stasjon Vardø innen kontroll og varsling. Søknad til flyskolen ble sendt inn. Opptaket fant sted på Rygge og han bestod testene der. Noen flytimer tok han på eget initiativ hos Agderfly på Kjevik. Flyskolen på Værnes med Saab Safari stod så for tur, senere KS1 på Luftkrigsskolen. Videre utdanning som jagerflyger ble på Sheppard Air Force base i Texas. Utdanningen var krevende med 12 timers arbeidstimer. Flytypen der var T-37 og T-38. Etter bestått eksamen der var det tilbake til Rygge for videre utdanning på 332 skvadronen med F-5. Hans tjenestested etterpå ble Bodø med F-16, både på 331 og 334 skvadronen. Han orienterte om oppdragene der med bl a avskjæring av sovjetiske/russiske fly under den kalde krigen. Han tok også testflygerutsjekk.

  Etter gode 13 års tjeneste i Luftforsvaret ble det Braathens Safe på Boing 737 og senere SAS som ble nye arbeidsgivere. Han tok utsjekk i voksen alder på Airbus flyene. Ulvestad redegjorde for utviklingen og endrede arbeidsforhold innen sivil luftfart.

  38 deltok på møtet. Som takk for et flott foredrag ga Ole Myrbakk han Værnesboka.

 • Årets første medlemsmøte

  09. januar 2024

  9 januar ble årets første medlemsmøte avviklet på Huset. Temaet var en quiz som Kjell Kjøsnes velvillig hadde laget for oss. Oppgavene, 30 stykk, var veldig varierte med 3 svaralternativer. 4 og 5 mannslag ble satt opp. Da oppgavende ble rettet viste det seg at beste lag hadde hele 28 riktige svar. Det var et imponerende godt resultat. 22 hadde møtt fram. 

   

Kontakt oss

90 098 914

Leder
Ole Myrbekk
Værnesgt 15
7503 Stjørdal

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Om oss

 • Vårt Vippsnummer.

 • Vårt bankkontonummer

 • Vedtekter

  258Bilde1 258Bilde1

   

  Basisvedtekter for Forsvarets seniorforbunds avdelinger

  Basisvedtektene ble vedtatt på landsmøtet den 8. juni 2011, og sist endret på landsmøtet 4. mai 2023.

   

  Vedtekter for Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes, stiftet 31.03.1982. Vedtatt på årsmøtet den 20.02.2024.

  KAPITTEL 1 – ALMINNELIGE BESTEMMELSER

  § 1 Formål

  (1) Forsvarets seniorforbund (FSF) avdeling Værnes er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for å utvikle egen aktivitet, organisasjon og økonomi, slik at avdelingen imøtekommer de krav og utfordringer som medlemmene og samfunnssituasjonen krever.

  (2) Arbeidet skal preges av at man ivaretar og fremmer medlemmenes eldrepolitiske interesser innenfor pensjon, helse/omsorg og kultur og styrker deres stilling i samfunnet.

  (3) Avdelingen vil med sin aktivitet bidra til å styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

  § 2 Organisasjon

  (1) FSF avdeling Værnes samarbeider med militære avdelinger, andre organisasjoner og politiske myndigheter lokalt. Avdelingens besluttende organ er årsmøtet.

  § 3 Avdelingens styre

  (1) Styret kan bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem(er) og 2 varamedlemmer. Styret velges direkte til sine posisjoner.

  (2) Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styrets representanter er tilstede.

  (3) Varamedlemmer har stemmerett bare når vedkommende møter istedenfor en av styrets medlemmer.

  (4) Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

  (5) Leder innkaller til styremøter etter behov, eller når en av styrets medlemmer krever det.

  § 4 Avdelingens myndighet

  Avdelingens styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

  § 5 Kjønnsfordeling

  Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. bør begge kjønn være representert. Sammensetningen bør speile kjønnsfordelingen i medlemsmassen.

   

  § 6 Medlemskap

  (1) FSF tar opp som medlemmer tilsatt og tidligere tilsatt militært/engasjert og sivilt personell i Forsvaret, deres ektefeller, samboere og etterlatte. Videre kan opptas som fullverdige medlemmer, personer som er positive til og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.

  (2) Det enkelte medlemskap er tilsluttet FSF sentralt, men tilhører den avdelingen vedkommende ønsker medlemskap i. Medlemmet kan i tillegg være støttemedlem til en annen avdeling.

  (3) Medlemskapet løper til det blir sagt opp.

  (4) Ved dødsfall eller utmeldelse skal vedkommende medlem slettes fra medlemsregistret. Skjer dødsfallet eller utmeldelsen etter at medlemmet har betalt sin kontingent til avdelingen, teller vedkommende med i oppgjøret av medlemskontingenten til forbundet sentralt inneværende år.

  § 7 Inhabilitet

  Et medlem, en tillitsvalgt eller en oppnevnt representant er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i følgende tilfeller:

  a. Når vedkommende selv er part i saken.
  b. Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
  c. Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
  d. Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd, eller er annen juridisk person som er part i saken.
  e. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet.
  f. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil.

  § 8 Kontingent

  (1) FSFs landsmøte fastsetter kontingenten til forbundet.

  (2) Avdelingens årsmøte fastsetter kontingenten til avdelingen.

  a. Det betales en årlig kontingent til medlemmets avdeling som er fastsatt av årsmøte.
  b. Avdelingene innkrever kontingent og svarer for innkrevd kontingent for forbundet pr. 31. desember i kalenderåret. Forbundskontingenten innbetales samlet til forbundets konto innen 1. mai påfølgende år.

  § 9 Regnskap, revisjon og budsjett

  (1) Avdelingene er regnskaps- og revisjonspliktige.

  (2) Avdelingen har plikt til å registrere seg i både enhets- og frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

  (3) De skal følge regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisjonsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

   

  (4)

  1. Avdelingene har plikt til innen 15. januar å sende en komplett medlemsliste pr 31. desember året før til forbundet. Medlemslisten skal være underskrevet av leder.
  2. Avdelingene skal innen 15. april innrapportere protokoll fra årsmøtet, årsberetning m/regnskap med revisjonsberetning for året før. Årsberetning og regnskap skal være underskrevet av hele styret.

  Protokollen fra årsmøte skal underskrives av referent(er) og 2 protokollunderskrivere.
  Medlemslisten pr 31.12. skal være underskrevet av leder.

  (5) Avdelingen skal utarbeide handlingsplan med budsjett for kalenderåret.

   

  KAPITTEL 2 – ÅRSMØTE

  § 10 Årsmøtet

  (1) Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

  (2) Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett.

  (3) Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene ut minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst 4 uker før. Dokumentene skal være tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før.

  (4) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i vedtekter eller bestemmelser som ikke er oppført på den tilgjengeliggjorte eller utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representanter vedtar det ved godkjenning av sakslisten.

  (5) Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er).

  § 11 Årsmøtets oppgaver

  Årsmøte skal:

  (1) Konstitueres:

  a. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  b. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet og referent(er), velge 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med referent(ene) og velge tellekorps på min. 2 medlemmer.

  (2) Behandle avdelingens beretning for perioden.
  (3) Behandle det reviderte regnskap med revisjonsberetning og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
  (4) Behandle og fastsette kontingent for inneværende kalenderår.
  (5) Behandle innkomne forslag.
  (6) Behandle handlingsplan med budsjett for årsmøteperioden.

  (7) Foreta valg av representanter til styret, ref. §3 – 1.

  (8) Velge representanter til:

  a. Valgkomite med leder og 2 medlemmer.
  b. Revisor og vararevisor.

  § 12 Stemmeavgivning på årsmøtet

  (1) Med mindre annet er bestemt i denne vedtekt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen medlemmer har mer enn en stemme og ingen kan møte med eller avgi stemme med fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

  (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater eller det som stemmes over føres opp på stemmeseddelen.

  (3) Når det ved et valg velges flere ved en avstemming, må alle ansees som valgt.

  § 13 Ekstraordinært årsmøte

  (1) Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 4 ukers varsel etter:

  a. Vedtak fattet av årsmøtet.
  b. Vedtak fattet av styret.
  c. Krav fra minst ¼ av medlemsmassen.

  (2) Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal være vedlagt innkallingen.

  (3) Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er angitt i vedtaket eller kravet om innkalling til det ekstraordinære årsmøte.

   

  KAPITTEL 3 – UTMELDELSE – EKSKLUDERING

  § 14 Utmeldelse

  (1) Utmeldelse skal skje til egen avdeling og bør begrunnes.

  (2) Ekskludering:

  a. Opptrer et medlem på en måte som kan skade avdelingen eller medlemmenes anseelse, kan styret vedta at vedkommende ekskluderes.
  b. Medlemmet har krav til å forklare seg for styret med oppsettende virkning, før vedkommende ekskluderes.
  c. Medlemmet har krav til at utelukkelsen settes som sak på årsmøte, og vedkommende kan anke saken videre inn til forbundsstyret som tar den endelige avgjørelsen om ekskluderes.

   

  KAPITTEL 4 – VEDTEKTSENDRING OG NEDLEGGELSE

  § 15 Tolkning av vedtektene og nedleggelse

  (1) Tolkning av vedtekter foretas av styret og forelegges første ordinære årsmøte. Endring av vedtektene foretas på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendring skal være ført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall ved endring av vedtekter. Endring av vedtekter skal innrapporteres forbundskontoret til informasjon.

  (2) Nedleggelse av avdelingen behandles av årsmøtet etter at forslaget er fremmet. Forslaget krever 2/3 flertall. Det kreves i tillegg at vedtaket må behandles på nytt på neste ordinære årsmøte med 2/3 flertall.

  (3) Ved nedleggelse av avdeling skal alle midler og eiendeler overføres FSFs konto. Nedleggelse av avdeling skal forelegges forbundsstyret, som bistår med avviklingen.

   

   

  Årsmøtet i avdelingene kan vedta tilleggsbestemmelser utover disse basisvedtektene.

Aktivitetskalender