Museumsbesøk

31 oktober var medlemsmøtet lagt til Stjørdal museum. Administrasjonsrådgiver Unni Raaen Nysæther ønsket velkommen og orienterte om museet. Museet er del av museene Arven og er et kulturhistorisk museum med stor tidsdybde. 22 bygninger består museet av og har omlag 20.000 historiske gjenstander. 5 er ansatte. Arbeidet deres tar utgangspunkt i egne samlinger og hus, men og lokale kulturminner som bergkunst, Værnes kirke og lokal bygningsarv forøvrig. På området er Værnes gamle prestegård med hage- og parkanlegg, Hæsjgata med hus og interiør fra Stjørdalshalsen. Museet leier også ut lokaler til lag og foreninger og til festlige anledninger samt driver kurs i gamle håndverk og møter med historiske tema. Nevnes må også det årlige familearrangementet Jul på museet.

Hun påpekte at museet har en aktiv venneforening som bidrar økonomisk til driften. Mange i venneforeningen jobber dugnad regelmessig på torsdager med vedlikehold av bygg og anlegg samt annet musealt arbeid. Samlet sett bidrar dugnadsfolket med langt over 2 årsverk.

Etter kaffe og telegramkake ble det vist fram en rekke museale gjenstander. Hva som var bruksområde ble forespurt. Noen var vanskelige nøtter å knekke. Mange gode forslag kom dog fram. For eksempel var det gamle lås, skomakerredskap, ramme til tilvirkning av murstein m m. Interessen var stor, 37 medlemmer deltok på møtet.

 

31103a.jpg
31103c.jpg
31103b.jpg