FSFs regioninndeling

FSFs avdelinger er geografisk knyttet til 8 regioner. Regionene er sammenstilt av et eller flere fylker.

I henhold til vedtektenes Kapitell 1 - Alminnnelige bestemmelser - § 2 Organisasjon - er FSFs besluttende organer:

  1. Landsmøtet
  2. Landsstyret
  3. Avdelingene

FSF øvrige organer er:

  1. Lederkonferansen(e)
  2. Regionmøtet

Se forøvrig vedtektenes kapittel 5 - Generelle bestemmelser for avdelingene og regioner - §17 pkt. 5

Landsmøtet er FSFs høyeste myndighet og holdes hvert annet år, normalt innen utgangen av juni måned. Landsmøtet velger et styre (Landsstyre) på i alt 13 medlemmer, hvorav 5 er direkte valgt. De bemanner FSFs Forbundskontor. De øvrige 8 velges blant avdelingenes foreslåtte representanter.

Det betyr at flere avdelinger må enes om en felles representant til Landsstyret.

I praksis betyr det at landet er delt opp i 8 regioner med et antall avdelinger i hver. (Se vedlegg).

Regionene kan bestå av ett eller flere fylker. Avdelingene innen regionen er representert med en felles representant m/vara i Landsstyret.

Alle avdelingsledere i regionen møtes minst en gang årlig til et regionmøte.

Regionmøtet er et forbundsorgan for avdelingene innen et bestemt geografisk område, og består av avdelingsledere, regionens landsstyremedlem og varamedlem.

Regionmøtet skal:

  • Innstille til valgkomitéen ett landsstyremedlem og varamedlem
  • Koordinere kandidater til fylkeskommunale (bydeler i større byer) eldreråd når det er flere avdelinger innen samme fylke
  • Behandle saker av felles interesse i regionen uten å fatte formelle vedtak
  • Fremme samarbeid i regionen om aktiviteter og reiser

Regionens landsstyremedlem både innkaller til og leder regionmøtet

FSF-Øvre Romerike tilhører region 5 som omfatter fylkene Akershus og Buskerud.

Vedlagt finner du en oversikt over regionene, inkl. en kartvisning.

Dokumenter

FSF-Regioner-Kart-Web.jpg