Opplysninger om vår virksomhet

Forsvarets seniorforbund Agder (FSF Agder)

    agder@fsforb.no,  

Hva er Forsvarets seniorforbund?

 • Forsvarets seniorforbund (FSF) er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for og av seniorer med tilhørighet til forsvarssektoren.
 • FSF er en sentral samfunnsaktør som påvirker myndighetene i eldrepolitikk og pensjonsspørsmål, og en lokal møteplass for sine medlemmer.
 • FSF er i praksis forsvarssektorens seniorforbund, og inngår i Forsvarssjefens personellpolitikk.
 • FSF er et faglig kompetansesenter for pensjonsspørsmål og en kunnskapsformidler om pensjon, med særskilt innsikt i forsvarsansattes bakgrunn.
 • FSF kan bedre enn noen annen seniororganisasjon kople kunnskap om Forsvaret, innsikt i forsvarspersonells situasjon og kjennskap til statspensjon.
 • Samarbeider med Statenspensjonskasse.
 • Påvirker seniorenes interesser bla gjennom statsbudsjettet og trygdeoppgjør.
 • FSF forsvarer medlemmenes rettigheter bl.a. gjennom drøftinger med myndighetene.
 • FSF deltar i politiske debatter og prosesser sentralt og lokalt, inkl. i eldreråd.

 

Forsvarets seniorforbund Agder

FSF Agder har som sine medlemmer, seniorer fra hele forsvarssektoren; militære og sivile, så vel som livsledsagere og etterlatte. Personer med spesiell interesse for Forsvaret kan søke om medlemskap. Vi er hovedsakelig i aldersgruppen fra 50 år og oppover med medlemmer som dekker alle forsvarsgrener og sivile, pluss de som er eller spesielt interresert i vårt virke!

Vi ønsker å ivareta våre medlemmers interesser og behov på best mulig måte gjennom å sørge for god informasjon om våre rettigheter som forsvarsseniorer og om nødvendig gi til enkeltmedlemmer råd og faglig støtte hvis nødvendig.

Styret

Styret består for tiden av 7 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær og kasserer samt 3  styrerepresentanter.  Grunnen til dette er bredest muligst representasjon blant de ulike medlemskategorier. I tillegg er dette formålstjenlig i og med at det er styret i sin helhet som står for tilrettelegging av møter og festligheter. Hvert medlem i styret har sine faste oppgaver i den forbindelse.

FSF Agder har følgende målsetninger for sine medlemmer

 1. DETTE FÅR DU S0M MEDLEM i FSF Agder:
 • Du blir en del av den største organisasjonen i Staten – og bidrar til felles styrke.
 • Opprettholder kontakten med kollegaer og får et nettverk.
 1. Faglig skal FSF Agder:
 • Være aktiv for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet.
 • Oppdatere medlemmene på forsvar og pensjon. Tilby rådgiving og faglig støtte. Ved behov, formidle kontakt med FSF sentralt som er et faglig kompetansesenter på området.
 • FSF Agder sine medlemmer kan benytte seg av FSF sentralt sin ekspertise, innen områder som arv og pensjon og kan også få personlig veiledning.
 1. Sosialt:
 • FSF Agder skal ha som mål å samle forsvarsseniorer til sosialt fellesskap og hyggelig samvær med gamle kollegaer og venner.
 • FSF Agder skal legge til rette for to reiser i kalender året. En kort (2-3 dager, ev dagsturer) og en lengre reise ca. 7 dager) Styret skal aktivt søke etter gode tilbud og turer som er i medlemmenes interesse.
 • Styret skal arrangere for medlemmene, i samarbeid med LSK sitt kjøkken, julebord, årsmøtefest og høstfest.
 • Styret skal arrangere medlemsmøter med innhold og ev. foredrag som er av interesse for medlemmene, i tillegg til bingo.
 • Styret skal gjennomføre årsmøte med valg og gjennomgang av aktuelle saker.
 • Ikke medlemmer kan inviteres til delta på sosialt samvær og turer ved ledig plass om dette ikke går på bekostning av faste medlemmer.

                 alt

 

Klikk på knappen og du får greie på hvilken server du er på!

 

Lysbilde1.JPG
Lysbilde2.JPG
Lysbilde3.JPG
Lysbilde5.JPG
Lysbilde4.JPG
Lysbilde6.JPG
Lysbilde7.JPG
Lysbilde8.JPG
Lysbilde9.JPG
Lysbilde10.JPG