FSF - Rogaland

FSF-Rogaland har som mål å ha et variert og aktuelt aktivitetstilbud

På forsiden er en oppsummering av de sosiale aktiviteter vi har i foreningen, men organisatorisk er Forsvarets Seniorforbund – avdeling Rogaland (FSF-Rogaland) er en av lokalavdelingene i Region-7 (Sør-Vestlandet) organisert under Forsvarets Seniorforbund (FSF).

Forsvarets Seniorforbund (FSF) ble etablert i 1983 som en landsdekkende partipolitisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Forbundet har i alt 37 avdelinger fordelt på åtte regioner med en samlet medlemsmasse på rundt 5000.

Vi er en sentral samfunnsaktør som forsvarer de eldres interesser generelt og våre medlemmers pensjonsrettigheter spesielt.

Våre medlemmer er sivile og militære seniorer, samt deres partnere og etterlatte.

Du nyter godt av FSFs fagkompetanse, og kan få individuell veiledning i forhold til alders- og tjenestepensjon, fremtidsfullmakt, etterlattepensjon etc.

FSF-Rogaland jobber for å ivareta og fremme medlemmenes eldrepolitiske interesser innenfor pensjon, helse/omsorg og kultur samt å styrke vår stilling i samfunnet lokalt. Vi har som mål å påvirke elders kår i regionen gjennom å være representert i kommunenes eldreråd.

Vi samarbeider med militære avdelinger, andre organisasjoner og politiske myndigheter i vårt område. Vi har KNM Harald Haarfagre som vår vertsavdeling

Jæren 2.jpg