Om avdelingen

HJERTELIG VELKOMMEN TIL FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) AVDELING VESTERÅLEN.

Vi er en av i alt 38 lokalavdelinger tilknyttet Forsvarets Seniorforbund og har pr. 20/11-2019 36 medlemmer.

Vi startet som en god idè sommeren og høsten 2009. Dette resulterte i at mandag 23.mars 2010 ble det avholdt et orienteringsmøte på Sjøforsvarets Kystvaktstasjon Sortland (SKYS) hvor bl.a. daværende leder Arild Kristensen i daværende Forsvarets Pensjonistforbund innledet.
Der ble det vedtatt at Einar Endresen skulle fungere som kontaktperson og koordinator med tanke på etablering av en Forsvarets Pensjonistforening på Sortland.
Så var det ”stille” ei tid til Einar Endresen og Tore J. Lysfjord hadde et første møte i saken i september –10. Der ble det enighet om å supplere utvalget med 2 personer til, og valget falt på Eirik Fredriksen, Stokmarknes, for militær side og Per-Erik Eriksen, Sortland,  for de sivile.
Det ble også besluttet å innkalle til møte i det som ble kalt arbeidsutvalget, tirsdag den 7.september –10. Der ble det fokusert på muligheter for medlemsverving, samt å sammenkalle til et informasjonsmøte på SKYS den 20. oktober 2010. På dette møtet var foruten Nestleder Karl O. Bogevold også sekretær Egil Vindorum og Kasserer Arnulf N. Eilertsen, alle fra forbundskontoret, til stede. Og i salen var det 13 personer.
Alle mente at dette var et interessant og konstruktivt møte og vi fikk 13 medlemmer på ”strak arm”.
Deretter gikk forberedelsene med å etablere vedtekter og andre praktiske ting utover vinteren. Og den 12.januar 2011 ble det holdt stiftelsesmøte på Sjøforsvarets Kystvaktstasjon Sortland (SKYS).
Navnet ble ”Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen”.
Men på Landsmøtet i forbundet i mai 2011 ble det vedtatt at nytt navn på forbundet skulle være ”Forsvarets seniorforbund” og alle foreningene skulle være avdelinger. Og vår forening ble da til ”Avdeling Vesterålen”.

Avdelinga har et styre bestående av Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, Styremedlem og Varamedlem. (Se styreoversikt under "Dokumenter").

(1) Forsvarets seniorforbund (FSF) avdeling Vesterålen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for å utvikle egen aktivitet, organisasjon og økonomi, slik at avdelingen imøtekommer de krav og utfordringer som medlemmene og samfunnssituasjonen krever.

(2) Arbeidet skal preges av at man ivaretar og fremmer medlemmenes eldrepolitiske interesser innenfor pensjon, helse/omsorg og kultur og styrker deres stilling i samfunnet.

Dette søkes oppnådd gjennom samarbeid med forbundet sentralt, landstyret, andre FSF-avdelinger i regionen, vertsavdeling, andre regionale og lokale militære og sivile myndigheter, forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner samt andre regionale og lokale organisasjoner.

Forsvarets seniorforbund tar opp som medlemmer tilsatt og tidligere tilsatt militært/engasjert og sivilt personell i Forsvaret, deres ektefeller, samboere og etterlatte.

Videre kan opptas som fullverdige medlemmer, personer som er positive til, og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.
I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet og avdelingen personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner, eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i  samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere.

Medlemskap skal primært skje ved tilknytning til den avdeling vedkommende geografisk hører til.

Avdelingas vedtekter revideres årlig av årsmøtet og godkjennes av Landstyret. (Se under "Dokumenter")

Årsmøte avvikles normalt i løpet av første kvartal i kalenderåret.

Vi har Kystvakten som vertsavdeling, og har kontor på Kystvaktstasjonen på Sortland.

Vi har også medlemsmøter og sosiale medlemstilstelninger flere ganger i løpet av året, som oftest i befalsmessa på Kystvaktstasjonen.

Alle registrerte medlemmer vil få gratis tilsendt forbundet's medlemsblad "Medlemskontakt" (som vedlegg til "Forsvarets Forum"). Medlemskontakt kan også leses på forbundets hjemmeside.

I tillegg vil alle nye medlemmer få tilsendt velkomstbrev med forbundets almanakk og div. profileringsartikler.

Medlemskapet løper til det blir skriftlig sagt opp.

Som lokal avdeling utgir vi også "Medlemsinfo" med ujevne mellomrom, alt etter hva der er å informere om. I tillegg til viktige sentrale saker vil vi der også fokusere på mer lokale forhold. 

Kontingenten er for 2019 er kr. 300,- pr medlem pr. år, hvorav kr. 200,- går til forbundet (landsmøtevedtak) og vi beholder kr.100,- (vedtatt av årsmøtet 7/3-19).

Støttemedlemmer betaler kr. 100,- pr. medlem pr. år.

Ved innmelding fra 1.oktober betales redusert kontingent ut året på kr. 100,-, hvorav kr. 50,- går til forbundet og de resterende kr. 50,- går til oss.

 

Dokumenter

Headingbilde_vest.jpg