Om avdelingen

HJERTELIG VELKOMMEN TIL FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) AVDELING VESTERÅLEN.

Vi er en av i alt 37 lokalavdelinger tilknyttet Forsvarets Seniorforbund og har pr. 01/01-2023 41 medlemmer.

Vi startet som en god idè sommeren og høsten 2009. Dette resulterte i at mandag 23.mars 2010 ble det avholdt et orienteringsmøte på Sjøforsvarets Kystvaktstasjon Sortland (SKYS) hvor bl.a. daværende leder Arild Kristensen i daværende Forsvarets Pensjonistforbund innledet.
Der ble det vedtatt at Einar Endresen skulle fungere som kontaktperson og koordinator med tanke på etablering av en Forsvarets Pensjonistforening på Sortland.
Så var det ”stille” ei tid til Einar Endresen og Tore J. Lysfjord hadde et første møte i saken i september –10. Der ble det enighet om å supplere utvalget med 2 personer til, og valget falt på Eirik Fredriksen, Stokmarknes, for militær side og Per-Erik Eriksen, Sortland,  for de sivile.
Det ble også besluttet å innkalle til møte i det som ble kalt arbeidsutvalget, tirsdag den 7.september –10. Der ble det fokusert på muligheter for medlemsverving, samt å sammenkalle til et informasjonsmøte på SKYS den 20. oktober 2010. På dette møtet var foruten Nestleder Karl O. Bogevold også sekretær Egil Vindorum og Kasserer Arnulf N. Eilertsen, alle fra forbundskontoret, til stede. Og i salen var det 13 personer.
Alle mente at dette var et interessant og konstruktivt møte og vi fikk 13 medlemmer på ”strak arm”.
Deretter gikk forberedelsene med å etablere vedtekter og andre praktiske ting utover vinteren. Og den 12.januar 2011 ble det holdt stiftelsesmøte på Sjøforsvarets Kystvaktstasjon Sortland (SKYS).
Navnet ble ”Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen”.
Men på Landsmøtet i forbundet i mai 2011 ble det vedtatt at nytt navn på forbundet skulle være ”Forsvarets seniorforbund” og alle foreningene skulle være avdelinger. Og vår forening ble da til ”Avdeling Vesterålen”.

Avdelinga har et styre bestående av Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, Styremedlem og Varamedlem. (Se styreoversikt under "Verv").

(1) Forsvarets seniorforbund (FSF) avdeling Vesterålen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for å utvikle egen aktivitet, organisasjon og økonomi, slik at avdelingen imøtekommer de krav og utfordringer som medlemmene og samfunnssituasjonen krever.

(2) Arbeidet skal preges av at man ivaretar og fremmer medlemmenes eldrepolitiske interesser innenfor sosialt samkvem, pensjon, helse/omsorg og kultur og styrker deres stilling i samfunnet.

Dette søkes oppnådd gjennom samarbeid med forbundet sentralt, landstyret, andre FSF-avdelinger i regionen, vertsavdeling, andre regionale og lokale militære og sivile myndigheter, forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner samt andre regionale og lokale organisasjoner.

Forsvarets seniorforbund tar opp som medlemmer tilsatt og tidligere tilsatt militært/engasjert og sivilt personell i Forsvaret, deres ektefeller, samboere og etterlatte. Likeledes pesonell fra Forsvarsbygg (FB), Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarets Materiell (FM) og tidligere bruksvakt-personell m.fl. Og likeledes deres ektefelle/samboer og øvrige familie samt deres etterlatte.

Videre kan opptas som fullverdige medlemmer, personer som er positive til, og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.
I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet og avdelingen personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner, eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i  samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere og øvrige familie.

Medlemskap skal primært skje ved tilknytning til den avdeling vedkommende geografisk hører til.

Avdelingas vedtekter revideres årlig av årsmøtet og godkjennes av Forbundstyret. (Se under "Dokumenter")

Årsmøte avvikles normalt i løpet av første kvartal i kalenderåret.

Vi har Kystvakten som vertsavdeling, og har kontor i Kystvaktens lokaler på Sortland.

Vi har også møter og sosiale medlemstilstelninger flere ganger i løpet av året, normalt i Kystvaktens lokaler på Sortland, men også tidvis i Sortland Røde Kors sine lokaler i Vesterålsgata på Sortland.

Alle registrerte medlemmer vil få gratis tilsendt forbundet's medlemsblad "Medlemskontakt" (som vedlegg til "Forsvarets Forum"). Medlemskontakt kan også leses på forbundets hjemmeside.

I tillegg vil alle nye medlemmer få tilsendt velkomstbrev samt div. profileringsartikler.

Medlemskapet løper til det blir skriftlig sagt opp.

Kontingenten er for 2023 kr. 350,- pr medlem pr. år for hovedmedlem hvorav kr. 250,- går til forbundet (landsmøtevedtak) og vi beholder kr.100,- (vedtatt av årsmøtet 14/3-23).

Familiemedlem betaler kr. 225,- pr. medlem pr. år, hvorav kr. 125,- går til forbundet (vedtatt av landsmøtet 2021) og kr. 100,- går til oss (vedtatt av årsmøtet 14/3-22).

Støttemedlemmer betaler kr. 100,- pr. medlem pr. år. (Forutsatt fullt betalende medlemskap i annen FSF-avdeling) som i sin helhet går til oss.

Ved innmelding etter 1.oktober betales redusert kontingent ut året på kr. 100,-, hvorav kr. 50,- går til forbundet og de resterende kr. 50,- går til oss.

Familiemedlemmer betaler en redusert kontingent på kr. 75,- ut året hvor kr. 25,- går til forbundet og kr. 50,- går til oss.

Støttemedlemmer betaler da kr. 50,- ut året som i sin helhet går til oss.

Ved evt.spørsmål: ta kontakt (se "Verv"). 

 

Dokumenter

Headingbilde_vest.jpg