En info i helsesaker.

Fra og med mars 2017 er alle oppdateringer/nyheter datert med når de ble tatt inn

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner.

Hensikten med sammenslåingen er å gjøre ordningen enklere for innbyggerne, og å skjerme de brukerne som i dag har de høyeste utgiftene.

De tjenestene som tidligere har gitt opptjening til frikort for helsetjenester, vil fortsatt gi opptjening.

Du finner frikortet ditt, kan sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt på helsenorge.no. Husk at de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Årsaken til helse INFOene fra styret i FSF avd Rygge til medlemmene er å informere om:

 1. økonomiske støtteordninger. De støtteordninger vi har i dag til medisinsk behandling og rehabilitering trådte ikke i kraft før 1 januar 1967. Ny lov trådte i kraft 1 mai 1997.
 2. at du kan henvende deg til pasient- og brukerombudene å få gratis støtte i helsesaker.
 3. hva regelverket sier om ventetid ifm konsultasjon hos fastlegen og ventetid for behandling på sykehus
 4. ved årlig helsekontroll skal følgende sjekkes. Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen og prostata, risiko for hjertesykdom, diabetes/stoffskifteforstyrrelse, blodmangel/anemi, nyrefunksjon, inflammasjon og stress. Hurtige og riktige avgjørelser skal tas.
 5. at muntlige tilbakemeldinger kan misforstås når du befinner deg i en sårbar situasjon, derfor skal også skriftlige opplysninger om helsetilstand gis.
 6. at du bør sjekke inntak av medisiner for å unngå feilmedisinering, spesielt ved flerbruk.
 7. at din Kjernejournal skal føres og du eller pårørende må kontrollere innholdet.
 8. at du bør styre unna aktører som tilbyr useriøs og kostbar helsehjelp.
 9. at gitte lover og bestemmelser ifm helsehjelp i inn- og utland tilbys
 10. hva du har krav på av økonomisk støtte ifm akutt eller varlig sykdom
 11. hva innebærer klinisk utprøving av medisin og utstyr.
 12. at forskning på humant biologisk materiale og forsknings-biobank kan skje uten samtykke.
 13. at klinisk utprøvning av legemidler og klinisk utprøvning av medisinsk utstyr på mennesker skjer uten samtykke.
 14. at kliniske utprøvninger som omfatter genterapi ved kreft kan skje uten samtykke.
 15. at din helsejournal kan bli snoket i av helsepersonell og bli misbrukt av ulike aktører.
 16. useriøs reklameinformasjon om kosthold (informere og selge) og mosjonstilbud for å utnytte mennesker i sårbare situasjoner.
 17. skadevirkninger dersom helsekost tas samens med medisiner utskrevet av lege (feilmedisinering)
 18. at for krevende eller for anstrengende trening kan være skadelig.
 19. ved spørsmål finne svar eller informere deg om hvor du skal henvende deg i Helsedepartementet for å få svar.

Dokumenter