Om avdelingen

Velkommen til FSF-Kjeller

Pensjonistforeningen på Kjeller ble stiftet 3. juni 1980 som en interesseorganisasjon for Forsvarets Pensjonister i Kjellerområdet og het den gang LFKs Pensjonistforening.  I 2005 ble navnet forandret til Forsvarets pensjonistforening Kjeller og ble knyttet sentralt opp til Forsvarets Pensjonistforbund.  Etter Landsmøtet i Forsvarets Pensjonistforbund 9. juni 2011, ble det vedtatt navneendring.  Det nye navnet er Forsvarets Seniorforbund Avdeling Kjeller (FSFKJL) og er tilsluttet Forsvarets Seniorforbund sentralt.

Pensjonistforeningen på Kjeller ble stiftet 6. juni 1980 som en interesseorganisasjon for Forsvarets Pensjonister i Kjellerområdet og het den gang LFKs Pensjonistforening.  I 2005 ble navnet forandret til Forsvarets pensjonistforening Kjeller og ble knyttet sentralt opp til Forsvarets Pensjonistforbund.  Etter Landsmøtet i Forsvarets Pensjonistforbund 9. juni 2011, ble det vedtatt navneendring.  Det nye navnet er Forsvarets Seniorforbund Avdeling Kjeller (FSFKJL) og er tilsluttet Forsvarets Seniorforbund sentralt.

FORSVARETS SENIORFORBUND HAR SOM FORMÅL:

  • Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser.
  • Arbeide for saker som har tilknyting til pensjonistens livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger.
  • Samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisasjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets stilling i samfunnet.
  • Støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet

FSFKJL støtter dette formål og fremmer utover dette i samarbeid med Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) på Kjeller, lokale myndigheter og andre pensjonistforeninger/forbund i lokalområdet medlemmenes interesser.
Samtidig gir medlemskap i FSFKJL mulighet for deltakelse i sosialt samvær gjennom lokalforbundets omfattende, underholdende og festlige sammenkomster, møter, utflukter og turvirksomheter.

ORGANISASJON OG STRUKTUR

FSFKJL ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer med 3 varamedlemmer. 1. varamedlem har møteplikt på styremøtene.
Styret planlegger, styrer og administrerer lokalforbundets drift, herunder økonomiske disposisjoner, intern og ekstern korrespondanse.

Under styret er det for tiden 3 komitéer:

TURKOMITÉEN har 3 medlemmer, der en er leder.  Den arrangerer turer og utflukter.  Normalt arrangeres det 2 dagsturer i året, én om våren og én om høsten og minst én flerdagstur pr år på 3-8 dager i inn- og utland.

ARRANGEMENTSKOMITEEN bestående av 5 medlemmer, der én er leder.  Den ivaretar forberedelse og servering på alle medlemsmøter.  I tillegg står den for planlegging, forberedelse og gjennomføring av større fellesarrangementer.

VALGKOMITÉEN består av 3 medlemmer hvorav én er leder.  Valgkomitéen sørger for kandidater til lokalforbundets tillitspersoner når det er valg (hvert årsmøte).

AKTIVITETER

Medlemsmøter arrangeres andre tirsdag hver måned kl 1830 i Kantinen, FLO/Kjeller (Fetveien 80-84), unntatt månedene juli, august og desember. Ved hvert møte orienterer styret medlemmene om aktuelle saker samt all inn/utgående post. Etter møtene arrangerer festkomitéen hyggelig samvær med snitter, kaffe, kaker og utlodning. Til dekning av utgifter ved disse arrangementer tas det inngangspenger, for tiden kr 50,- pr deltaker.

Større arrangementer utlyses særskilt.

MEDLEMMER

FSFKJL tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK).  Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefelle, samboere eller etterlatte ektefelle/samboer.  Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt spesiell tilknytning til Forsvaret.  Det kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i Samfunnet.  Likeledes deres ektefelle/samboer.

kjeller.jpg