FSFs Regioninndeling

FSF Regioner er et geografisk begrenset område for en samling av avdelinger.

 

I henhold til vedtektenes § 1-3 Organisasjon og virkeområde er FSFs besluttende organer:

  1. Landsmøtet
  2. Landsstyret
  3. Avdelingene

FSF øvrige organer er:

  1. Lederkonferansen(e)
  2. Regionmøtet

Landsmøtet er FSFs høyeste myndighet og holdes hvert annet år, normalt innen utgangen av juni måned. Landsmøtet velger et styre (Landsstyre) på i alt 13 medlemmer, hvorav 5 er direkte valgt. De bemanner FSFs Forbundskontor. De øvrige 8 velges blant avdelingenes foreslåtte representanter.

Det betyr at flere avdelinger må enes om en felles representant til Landsstyret.

I praksis betyr det at landet deles opp i 8 regioner med en samling av avdelinger i hver.

(Se vedlegg). Regionenes areal kan bestå av ett eller flere fylker. Avdelingene innen regionen er representert med en felles representant m/vara i Landsstyret.

Alle avdelingslederne i regionene møtes minst en gang årlig til et Regionmøte.

Regionmøtet er et forbundsorgan for avdelingene innen et bestemt geografisk område, og består av avdelingsledere, regionens landsstyremedlem og varamedlem.

Regionmøtet skal:

  • Innstille til valgkomitéen ett landsstyremedlem og varamedlem
  • Koordinere kandidater til fylkeskommunale (bydeler i større byer) eldreråd når det er flere avdelinger innen samme fylke
  • Behandle saker av felles interesse i regionen uten å fatte formelle vedtak
  • Fremme samarbeid i regionen om aktiviteter og reiser
  • Avholde årlige regionmøter

Regionens landsstyremedlem både innkaller til og leder regionmøtet

FSF-Kongsberg tilhører region 5 og omfatter fylkene Akershus og Buskerud. Regionens representanter i Landsstyret er for tiden: Arne Bigseth (FSF- Øvre Romerike) med Kjell Johan Eriksen (FSF-Kjeller) som vara.

Vedlagt finner du en landsoversikt over regionene.

Dokumenter

FSF Regioner.jpeg