Vedtekter

Vedtekter

for

Forsvarets seniorforbund avdeling Halden/Sarpsborg

Forsvarets seniorforbund, avdeling Halden/Sarpsborg, ble stiftet den 18.mars 1986 under navnet Forsvarets pensjonistforening Halden/Sarpsborg. Vedtektene ble vedtatt samme dag. Navneendring til Forsvarets seniorforbund, avdeling Halden/Sarpsborg med tilhørende basisvedtekter vedtatt av landsmøtet i Forsvarets seniorforbund den 8.juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 12. mai 2015

 

KAPITTEL 1: GENERELT

§ 1 - 1 Formål

Forsvarets seniorforbund, avdeling Halden/Sarpsborg (FSF, avd. Halden/Sarpsborg) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, for og av pensjonister, som er tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF) og har som formål å:

 1.       Ivareta og fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes økonomiske, helsemessige og  kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.
 2.       Ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige interesser.
 3.       Styrke Forsvarets stilling i samfunnet

§ 1 – 2 Oppgaver

Avdelingenes formål søkes oppnådd gjennom samarbeid med forbundet sentralt, vertsavdeling, andre regionale og lokale militære og sivile myndigheter, forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner samt andre regionale og lokale pensjonistorganisasjoner/foreninger. Avdelingene er forbundets lokale talerør. 

§ 1 - 3 Organisasjon

Avdelingens organer er:

 1. Årsmøtet
 2. Styret

Øvrige organer er:

 1.        Medlemsmøte

§ 1-4 Medlemskap

FSF tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK).  Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.

I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere.

Medlemskap er i forbundet, men skal primært skje ved tilknytning til den avdeling vedkommende geografisk hører til.  Lokal tilknytning vurderes og avgjøres av avdelingene.

Medlemmene administreres av avdelingene, som periodisk rapporterer antall tilknyttede medlemmer til forbundet etter fastlagte retningslinjer.

For personer uten lokal tilknytning, kan det innvilges medlemskap som knyttes direkte opp til forbundet. Landsstyret vurderer da om medlemskap kan innvilges.

Medlemmer med direkte tilknytning administreres sentralt av forbundskontoret og gis ikke lokal oppfølging på linje med ordinær tilknytning til en avdeling.

Ønsker et medlem å bli overflyttet til en annen avdeling, eller å melde seg ut må det enkelte medlem selv gi melding til den avdeling det tilhører.

 § 1-4a Opphør av medlemskap

Medlemskapet løper til det blir skriftlig sagt opp. Dersom et medlem sier opp eller dør før kontingenten er betalt, skal det slettes fra medlemsregisteret med virkning fra utmeldings/dødsmåneden. Dersom utmelding/dødsfall skjer etter at kontingenten er betalt, vil medlemskapet bli slettet. Utmeldingen/dødsfallet vil bli registrert i medlemsregisteret fra utmeldings/dødsmåneden, all korrespondanse stoppes når utmeldingen/dødsfallet er registrert.

§ 1 - 5 Hedersbevisninger

Årsmøtet fastsetter hvilke hedersbevisninger avdelingen skal ha. 

Tildeling av hedersbevisninger vedtas av styret basert på innkomne forslag. Styret kan selv fremme kandidater til dette. Tildeling finner sted på årsmøte eller ved en annen passende anledning.

§ 1- 6 Forbundets hedersbevisninger

Forslag om tildeling av forbundets hedersbevisninger til fortjente medlemmer, oversendes landsstyret for behandling (jf. § 2-1 i FSFs vedtekter)

§ 1 - 7 Medlemskontingent

Avdelingens medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Landsmøtet fastsetter kontingent pr medlem til forbundet.  (jf. §2-2 i FSFs vedtekter)

§ 1 - 8 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i avdelingen, som representant til landsmøtet eller møte i overordnede organisasjonsledd. Personer som innehar tillitsverv i andre ikke samarbeidende pensjonistforbund/-foreninger er ikke valgbare til tillitsverv innen Forsvarets seniorforbund.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett når det gjelder godkjenning av beretning og regnskap de selv har vært med på å utarbeide.

Avdelingens revisorer har ikke stemmerett når det gjelder godkjenning av regnskap de selv har revidert.

§ 1 – 9 Utelukkelse

Styret kan med 2/3 flertall vedta å innstille til landsstyret om utelukkelse av medlemmer som opptrer i strid med avdelingens formålsparagraf eller med sin opptreden skader avdelingen og/eller forbundet. Vedtak om slik innstilling kan med oppsettende virkning påklages til årsmøtet.

§ 1 – 10 Tolkning og tilleggsbestemmelser

Dersom det reises tvil om tolkning av basisvedtektene, skal dette forelegges landsstyret til uttalelse.  Endring av tilleggsbestemmelser kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i avdelingen etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall. Når årsmøtet har vedtatt tilleggsbestemmelser, skal disse sendes landsstyret til godkjenning.

§ 1 – 11 Melding til forbundet

Avdelingene skal sende/melde til forbundet:

 1. Innen 15. april: Protokoll fra årsmøtet, årsberetning, revidert regnskap og liste over betalende medlemmer pr 31. desember forrige år, underskrevet/godkjent av styret.
 2. Tilleggsbestemmelser sendes snarest etter at endringen har skjedd

§ 1 – 12 Oppløsning

Forslag om oppløsning av avdelingen behandles på første årsmøte etter at forslaget er fremsatt. Forslaget krever 2/3 flertall. Vedtaket, må for å være gyldig, behandles og vedtas med 2/3 flertall på et etterfølgende årsmøte. Forslag om oppløsning sendes deretter landsstyret for godkjenning.

Dersom vedtak om oppløsning godkjennes av landsstyret, skal avdelingens aktiva oppbevares av forbundet. Ved eventuell gjenopprettelse av avdelingen tilbakeføres aktiva. Er avdelingen ikke gjenopprettet innen tre år tilfaller aktiva forbundet.

 

KAPITTEL 2: ÅRSMØTE

§ 2 – 1 Myndighet

Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

§ 2 – 2 Innkalling

 1. Varsel om årsmøtet sendes medlemmene minst fire uker før møtedato
 2.  Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret innen to uker før årsmøte.
 3. Innkalling med fullstendig saksliste og tilhørende saksdokumenter, styrets innstillinger gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

§ 2 – 3 Beslutningsmyndighet

Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall tilstedeværende styremedlemmer.

§ 2 – 4 Stemmegivning

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Med mindre annet er vedtektsfestet må vedtak for å være gyldig, vedtas med alminnelig flertall. Ingen representant har mer enn en stemme.

§ 2 – 5 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtet skal:

 1.       Konstituere seg selv
 2.       Behandle årsberetningen
 3.        Behandle regnskapet.
 4.       Behandle innkomne forslag.
 5.       Fastsette medlemskontingent for inneværende år.
 6.         Behandle og godkjenne handlingsplan m/ budsjett.
 7.       Foreta valg

Styrets medlemmer med varamedlemmer velges primært for to år om gangen. Valgkomité og revisorer med vararepresentanter velges også for to år. Årsmøtet kan foreta nødvendige tillempinger for å bevare kontinuitet i styret og sikre lokalavdelingens fortsatte drift.

§ 2 - 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i avdelingen innkalles av avdelingens styre med minst to ukers skriftlig varsel etter:

 1.       Vedtak på årsmøte i avdelingen eller 
 2.       Vedtak i styret eller
 3.        Skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres som et ordinært årsmøte, men skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til det ekstraordinære årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle vedtak om oppløsning (jf. § 1-12)

 

 

KAPITTEL 3: STYRET

§ 3 – 1 Myndighet

Styret er avdelingens høyeste myndighet mellom to årsmøter og består av leder, (nestleder,) sekretær, kasserer og styremedlem (-mer), evt. Varamedlem (-mer).

§ 3 – 2 Oppgaver

Styret skal med ansvar overfor årsmøtet:

 1. Lede avdelingen og forvalte dens midler i henhold til vedtektene og vedtak fattet på årsmøtet.
 2. Gjøre vedtak i alle administrative saker
 3. Foreta de nødvendige disposisjoner for avdelingens drift
 4. Trekke opp retningslinjer for virksomheten innenfor den ramme årsmøtet har satt
 5. Oppnevne komiteer/utvalg som anses nødvendig og fastsette deres mandat
 6. Innkalle til årsmøte og medlemsmøter
 7. Representere avdelingen utad

Styret holder møter etter behov, eller når et flertall av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Referat/protokoll fra styrets møter sendes alle styrets medlemmer og varamedlemmer.

 

KAPITTEL 4: DIVERSE   

§ 4 – 1 Forhold til forbundets vedtekter

Basisvedtekter for Forsvarets seniorforbunds avdelinger er obligatorisk for avdelingene. Avdelingene kan vedta tilleggsbestemmelser der dette ikke er i strid med forbundets vedtekter eller basisvedtektene. Vedtektsendringer som gjøres av landsmøtet og som berører basisvedtektene, skal automatisk og uten opphold gjøres gjeldende for avdelingene fra den dato som landsmøtet har bestemt.    

§ 4 – 2

Avdelingene forpliktes til å benytte forbundets navn og logo i sin egen profilering.

 

Verifisert av Landsstyret den xx. xxx 2016

 

ooooOOOOoooo