Vedtekter

Vedtekter

for

Forsvarets seniorforbund, avdeling Halden/Sarpsborg, (FSF, Avd Halden/Sarpsborg) stiftet 18. mars 1986 under navnet Forsvarets pensjonistforbund og med endring av navn og innhold iht. basisvedtektene vedtatt på landsmøtet den 8. juni 2011, og sist endret på landsmøtet 15. juni 2021. Vedtektene er vedtatt på årsmøtet 10.02.2022.

 

KAPITTEL 1 – ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Forsvarets seniorforbund (FSF) avdeling Halden/Sarpsborg er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for å utvikle egen aktivitet, organisasjon og økonomi, slik at avdelingen imøtekommer de krav og utfordringer som medlemmene og samfunnssituasjonen krever.

(2) Arbeidet skal preges av at man ivaretar og fremmer medlemmenes eldrepolitiske interesser innenfor pensjon, helse/omsorg og kultur og styrker deres stilling i samfunnet.

(3) Avdelingen vil med sin aktivitet bidra til å styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

§ 2 Organisasjon

(1) FSF avdeling Halden/Sarpsborg samarbeider med militære avdelinger, andre organisasjoner og politiske myndigheter lokalt. Avdelingens besluttende organ er årsmøtet.

§ 3 Avdelingens styre

(1) Styret kan bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem(er) og 2 varamedlemmer. Styret velges direkte til sine posisjoner.

(2) Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styrets representanter er tilstede. 

(3) Varamedlemmer har stemmerett bare når vedkommende møter istedenfor en av styrets medlemmer.

(4) Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

(5) Leder innkaller til styremøter etter behov, eller når en av styrets medlemmer krever det.

§ 4 Avdelingens myndighet

Avdelingens styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§ 5 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. bør begge kjønn være representert. Sammensetningen bør speile kjønnsfordelingen i medlemsmassen. 

 

§ 6 Medlemskap

(1) FSF tar opp som medlemmer tilsatt og tidligere tilsatt militært/engasjert og sivilt personell i Forsvaret, deres ektefeller, samboere og etterlatte. Videre kan opptas som fullverdige medlemmer, personer som er positive til og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.

(2) Det enkelte medlemskap er tilsluttet FSF sentralt, men tilhører den avdelingen vedkommende ønsker medlemskap i. Medlemmet kan i tillegg være støttemedlem til en annen avdeling.

(3) Medlemskapet løper til det blir sagt opp.

(4) Ved dødsfall eller utmeldelse skal vedkommende medlem slettes fra medlemsregistret. Skjer dødsfallet eller utmeldelsen etter at medlemmet har betalt sin kontingent til avdelingen, teller vedkommende med i oppgjøret av medlemskontingenten til forbundet sentralt inneværende år.

§ 7 Inhabilitet

Et medlem, en tillitsvalgt eller en oppnevnt representant er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i følgende tilfeller:

a. Når vedkommende selv er part i saken.
b. Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
c. Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
d. Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd, eller er annen juridisk person som er part i saken.
e. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet.
f. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil.

§ 8 Kontingent

(1) FSFs landsmøte fastsetter kontingenten til forbundet.

(2) Avdelingens årsmøte fastsetter kontingenten til avdelingen.

a. Det betales en årlig kontingent til medlemmets avdeling som er fastsatt av årsmøtet.
b. Avdelingene innkrever kontingent og svarer for innkrevd kontingent til forbundet pr. 31. desember i kalenderåret. Forbundskontingenten innbetales samlet til forbundets konto innen 31. desember samme år.

§ 9 Regnskap, revisjon og budsjett

(1) Avdelingene er regnskaps- og revisjonspliktige. 

(2) Avdelingen har plikt til å registrere seg i både enhets- og frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret.

(3) De skal følge regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisjonsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(4) Avdelingene har plikt til innen 15. april å innrapportere protokoll fra årsmøte, årsberetning med regnskap og revisjonsberetning og komplett medlemsliste pr. 31. desember året før. Årsberetning og regnskap skal være underskrevet av hele styret.
Protokollen fra årsmøte skal underskrives av referent(er) og 2 protokollunderskrivere.
Medlemslisten pr 31.12. skal være underskrevet av leder.

(5) Avdelingen skal utarbeide handlingsplan med budsjett for kalenderåret.

 

KAPITTEL 2 – ÅRSMØTE

§ 10 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett.

(3) Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene ut minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst 4 uker før. Dokumentene skal være tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før.

(4) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i vedtekter eller bestemmelser som ikke er oppført på den tilgjengeliggjorte eller utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representanter vedtar det ved godkjenning av sakslisten.

(5) Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er).

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøte skal:

(1) Konstitueres:

a. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
b. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet og referent(er), velge 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med referent(ene) og velge tellekorps på min. 2 medlemmer.

(2) Behandle avdelingens beretning for perioden. 
(3) Behandle det reviderte regnskap med revisjonsberetning og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
(4) Behandle og fastsette kontingent for inneværende kalenderår.
(5) Behandle innkomne forslag.
(6) Behandle handlingsplan med budsjett for årsmøteperioden.

(7) Foreta valg av representanter til styret, ref. §3 – 1.

(8) Velge representanter til:

a. Valgkomite med leder og 2 medlemmer.
b. Revisor og vararevisor. 

§ 12 Stemmeavgivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne vedtekt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen medlemmer har mer enn en stemme og ingen kan møte med eller avgi stemme med fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater eller det som stemmes over føres opp på stemmeseddelen.

(3) Når det ved et valg velges flere ved en avstemming, må alle ansees som valgt. 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 4 ukers varsel etter:

a. Vedtak fattet av årsmøtet.
b. Vedtak fattet av styret.
c. Krav fra minst ¼ av medlemsmassen.

(2) Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal være vedlagt innkallingen.

(3) Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er angitt i vedtaket eller kravet om innkalling til det ekstraordinære årsmøte.

 

KAPITTEL 3 – UTMELDELSE – EKSKLUDERING

§ 14 Utmeldelse

(1) Utmeldelse skal skje til egen avdeling og bør begrunnes.

(2) Ekskludering:

a. Opptrer et medlem på en måte som kan skade avdelingen eller medlemmenes anseelse, kan styret vedta at vedkommende ekskluderes.
b. Medlemmet har krav til å forklare seg for styret med oppsettende virkning, før vedkommende ekskluderes.
c. Medlemmet har krav til at utelukkelsen settes som sak på årsmøte, og vedkommende kan anke saken videre inn til forbundsstyret som tar den endelige avgjørelsen om ekskluderes.

 

KAPITTEL 4 – VEDTEKTSENDRING OG NEDLEGGELSE

§ 15 Tolkning av vedtektene og nedleggelse

(1) Tolkning av vedtekter foretas av styret og forelegges første ordinære årsmøte. Endring av vedtektene foretas på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendring skal være ført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall ved endring av vedtekter. Endring av vedtekter skal innrapporteres forbundskontoret til informasjon.

(2) Nedleggelse av avdelingen behandles av årsmøtet etter at forslaget er fremmet. Forslaget krever 2/3 flertall. Det kreves i tillegg at vedtaket må behandles på nytt på neste ordinære årsmøte med 2/3 flertall.

(3) Ved nedleggelse av avdeling skal alle midler og eiendeler overføres FSFs konto. Nedleggelse av avdeling skal forelegges forbundsstyret, som bistår med avviklingen. 

Disse vedtektene er basert på basisvedtekter utarbeidet av forbundskontoret. Årsmøtet i avdelingen kan vedta tilleggsbestemmelser utover disse.