Vår historie

FSF-Halden/Sarpsborg

 

Forsvarets seniorforbund avdeling Halden/Sarpsborg ble stiftet under navnet Forsvarets pensjonistforening Halden/Sarpsborg på Fredriksten festning den 18 mars 1986.

Oppstarten

Forhistorien for stiftelsen av foreningen var at Borg-, senere Fredrikstad pensjonistforening, hadde blitt stiftet den 11 desember 1980. Det vil si tre år før Forsvarets pensjonistforbund ble etablert. Denne foreningen var ved starten bare for menn, vesentlig pensjonister i Fredrikstadområdet. Etter hvert ble det opprettet en rekke pensjonistforeninger rundt om i landet. Fra 15 februar 1983 ble disse formelt underavdelinger av Forsvarets pensjonistforbund.
Før stiftelsen av Forsvarets pensjonistforening Halden/Sarpsborg fant sted, ble det avholdt et møte den 15 november 1985 på Ravneberget, som da var Østfold heimevernsdistrikt 01s standkvarter. I dag kvinnefengsel. Her møtte kun 5 pensjonister på grunn av et ufyselig vær, og nytt møte ble berammet.
Den 18 mars 1986 møtte et ukjent antall pensjonister opp på Fredriksten festning, og et styre på 5 medlemmer ble valgt, og da som interimsstyre for 1 år.
Valgt ble:
- Inger Lundestad, Fredrikstad (formann)
- Ebba Kruse, Fredrikstad (sekretær)
- Aslaug Fredriksen, Gressvik (kasserer)
- Erling Bakke, Halden (styremedlem)
- Frithjof Fagerbakk, Halden (styremedlem)
Informasjon om etableringen ble sendt til Norsk tjenestemannsblad og Kartellnytt.
Avdelingen fikk sine vedtekter på plass allerede fra starten, og disse har siden blitt revidert etter Forbundets anbefalte retningslinjer, senest ved årsmøtet 10.februar 2022.

Medlemsmøter og aktiviteter

Møtevirksomheten i avdelingen, ble fra starten holdt i kasernen, Fredriksten hvor det også var adgang til rimelig og god bevertning. Dette varte helt fram til Forsvarets virksomhet ble lagt ned i 2005. Etter dette ble møtevirksomheten lagt til Halden håndverkerforenings lokaler. Et noe trangt møtelokale som ligger sentralt i Halden. Med gode parkeringsmuligheter og lave leiekostnader var dette likevel lenge tilfredsstillende for vårt formål. Her måtte det organiseres ny bevertning på møtene, men etter en del prøving og feiling fant man fram til en løsning med alternerende bevertningsansvar blant medlemmene mot en viss godtgjørelse.

Med pandemien vinteren og våren 2020 oppsto det behov for mere romslige møtelokaler. Forsøksvise møter i Kommandantboligen på Fredriksten festning høsten 2020 fikk raskt tilslutning blant medlemmene. Etter en gunstig avtale med Kommandanten og med tilslutning fra vår vertsavdeling HV 01, kunne foreningen høsten 2021 ta lokalitetene i kommandantboligen i bruk som vårt faste møtested.

Helt siden starten har avdelingen lagt vekt på innholdet i medlemsmøtene i form av foredrag og/eller kåseri av forskjellig art. Spennvidden har vært stor, men man har tatt sikte på å treffe de "aller fleste hjemme" med emner som har vært presentert.
For å skaffe seg inntekter utover medlemskontingenten har avdelingen hele tiden hatt lotteri på møtene. Dette har gitt god fortjeneste, og har gjort det mulig å holde medlemskontingenten på et relativt lavt nivå. Inntekter ut over dette har kun vært årlige mindre beløp fra de lokale sparebankene og enkelte tilskudd fra forbundet.

Turer og ekskursjoner har tradisjonelt vært blant avdelingens aktiviteter. Tidligere var det gjerne båtturer til Danmark og Tyskland. Etter hvert har det vist seg at pensjonistene gjerne dekker sine reisebehov på andre måter ikke minst ved reiser til sydligere breddegrader. De senere år har foreningens turaktivitet konsentrert seg om en sommertur til aktuelle steder og severdigheter i Østlandsområdet. Disse turene har blitt populære og samlet god deltakelse.

Avdelingens juleavslutning med julebord har også samlet god oppslutning av medlemmer i god førjulstemning.

Avdelingen har lagt vekt på å markere medlemmenes runde dager fra 70 år og oppover med en blomsteroverrekkelse. Når medlemmer har gått bort har avdelingen vist sin deltakelse med bårebukett eller en pengegave.

Medlemstallet i avdelingen har variert og er nå ca. 84.
Fremmøtet på medlemsmøtene varierer også, men ligger vanligvis mellom 15 og 30 prosent. I den sammenheng kan man dele medlemmene i tre kategorier:
- aktive i avdelingen i alle sammenhenger
- delvis aktive som deltar på møter av og til, men ikke tar verv
- passive som aldri møter opp, men betaler sin kontingent 

Kommunikasjonen med medlemmene utover medlemsmøtene har etter hvert gått over fra skriftlig postgang til e-post. Foreningen har egen hjemmeside under Forsvarets seniorforbund som særlig benyttes til medlemsinformasjon. En del av medlemmene har ikke datatilgang, og må derfor tilskrives pr brev.

Avdelingen er registrert i Brønnøysundregisteret.

Vertsavdeling

Den militære vertsavdeling for avdelingen var Hærens forvaltingsskole fra starten av og fram til 2005. Fra da av overtok Rygge hovedflystasjon og Base Rygge dette en kort periode, før Oslofjord heimevernsdistrikt 01 tok over. Avdelingen har hatt, og har et meget godt forhold til vertsavdelingen.

Representasjon

Gjennom medlemskapet i Forsvarets Seniorforbund er avdelingen representert i sentrale fora og sammenhenger hvor pensjonistenes forhold og vilkår avgjøres. Lokalavdelingen er direkte representert med delegat(er) til forbundets landsmøter og lederkonferanser. Avdelingen har ellers kontinuerlig god kontakt med Forbundet gjennom vanlig elektronisk og/eller telefonisk kommunikasjon. Kontakten med forbundet ivaretas også ved at sentrale tillitsvalgte jevnlig besøker avdelingen som foredragsholdere eller ved direkte medlemskontakt.

På regionalt nivå er avdelingen representert ved en styreplass i Forsvarets Seniorforbund Region 6, Oslofjordområdet.


Avdelingens medlem Oddvar Solholt var nestleder i Forbundet i 2001 - 2005 og herunder redaktør av "Medlemskontakt". Han var også sekretær i lokalavdelingen i perioden 1999 – 2016.

Vår leder fra 2013 til 2017, Ove Aardal, var i perioden 2015 – 2019 styremedlem i Forsvarets Seniorforbund som representant for Region 6.

Vår sekretær Knut Nordbø har siden mai 2021 vært valgt som forbundets informasjons- og rekrutteringsleder.

Styre og ledelse

Avdelingens ledelse har siden stiftelsen vært ivaretatt av et styre på 5 – 6 valgte medlemmer og som ledere har følgende vært valgt
1986 - 1991 Inger Lundestad
1991 - 1993 Ingrid Armand Jensen
1993 - 1996 Erling Solheim
1996 - 1999 Jon Borten
1999 - 2002 Erling Solheim
2002 - 2006 Thor Johansen
2006 - 2009 Johan Gabrielsen
2009 - 2013 Thor Johansen
2013 - 2017 Ove Aardal
2017 - Bjørnar Nyborg

 

Gode samvær, hygge, trivsel og nytte.

Når avdelingen ser tilbake på sin virksomhet, kan vi slå fast at det har vært fine år sammen med gode kollegaer, hvor det sosiale samværet har vært framtredende. Særlig etter at den militære aktiviteten i Halden ble nedlagt har miljøet i seniorforeningen vært viktig for å opprettholde kollegial kontakt så vel som kontakt med Forsvaret. Seniorforeningen representerer først og fremst et forum for sosiale sammenkomster og trivsel.  Foreningen kan også til en viss grad sies å representere et forum for fagmilitære og organisasjonsmessige foredrag og diskusjoner som naturlig har vært av interesse for mange medlemmer.

forstørrelsesglass.jpg