Vår historie

FSF-Halden/Sarpsborg

 

Forsvarets seniorforbund avdeling Halden/Sarpsborg ble stiftet under navnet Forsvarets pensjonistforening Halden/Sarpsborg på Fredriksten festning den 18 mars 1986.

Forhistorien for stiftelsen av foreningen var at Borg-, senere Fredrikstad pensjonistforening, var stiftet den 11 desember 1980. Det vil si tre år før Forsvarets pensjonistforbund ble stiftet. Denne foreningen var ved starten bare for menn og rekrutterte hovedsaklig pensjonister i Fredrikstadområdet. Etter hvert ble det opprettet en rekke pensjonistforeninger, og under Forsvarets pensjonistforbunds vinger fra 15 februar 1983.
Før stiftelsen av Forsvarets pensjonistforening Halden/Sarpsborg fant sted, ble det avholdt et møte den 15 november 1985 på Ravneberget, som da var Østfold heimevernsdistrikt 01s standkvarter. I dag kvinnefengsel. Her møtte kun 5 pensjonister på grunn av et ufyselig vær, og nytt møte ble berammet.
Den 18 mars 1986 møtte et ukjent antall pensjonister opp på Fredriksten festning, og et styre på 5 medlemmer ble valgt, og da som interimstyre for 1 år.
Valgt ble:
  - Inger Lundestad, Fredrikstad (formann)
  - Ebba Kruse,       Fredrikstad (sekretær)
  - Aslaug Fredriksen, Gressvik (kasserer)
  - Erling Bakke,      Halden (styremedlem)
  - Frithjof Fagerbakk, Halden (styremedlem)
Informasjon om etableringen ble sendt til Norsk tjenestemannsblad og Kartellnytt.
Avdelingen fikk sine vedtekter på plass allerede fra starten, og har siden revidert disse etter Forbundets anbefalte retningslinjer, senest 26 september 2013.

Møtevirksomheten i avdelingen, normalt en gang i måneden unntatt juli og august, ble holdt i Fredriksten festnings lokaler hvor det også var adgang til rimelig og god bevertning. Dette varte helt fram til Forsvarets virksomhet ble lagt ned i 2005. Fra da av har all møtevirksomhet vært lagt til Halden håndverkerforenings lokaler. Her måtte det organiseres ny bevertning på møtene, men etter en del prøving og feiling fant man fram til en løsning med alternerende bevetningsansvar blant medlemmene mot en viss godtgjørelse. Dette har fungert bra. Møtelokalet er tilfredsstillende for vårt formål, har et lite men godt kjøkken, og ligger sentralt i Halden med gode parkeringsmuligheter- Leiekostnadene er marginale.
Medlemstallet i avdelingen har variert mellom 40 og 80, og er idag 84.
Fremmøtet på medlemsmøtene har variert mellom 15 og 30 prosent, og medlemmene kan deles i tre kategorier
  - aktive i avdelingen i alle sammenhenger
  - delvis aktive som deltar på møter av og til, men ikke tar verv
  - passive som aldri møter opp, men betaler sin kontingent

Avdelingen har god kontakt med Forbundet, og kommunikasjonen er hovedsaklig databasert. Forbundet har også besøkt avdelingen en rekke ganger med leder og nestleder. Kommunikasjonen med medlemmene utover medlemsmøtene har etter hvert gått over fra skriftlig postgang til data (e-post), men en del av medlemmene har fortsatt ikke datatilgang, og må derfor tilskrives pr brev.

Avdelingen har aldri stått fram med noen egne kampsaker, men har lojalt sluttet seg til de saker som Forbundet har markert eller fremmet overfor de respektive myndigheter, det være seg Forsvaret eller de forskjellige departementer. Disse saker er omtalt i de jubileumshefter som ble utgitt av Forbundet ved 10- og 20-årsjubileumene i henholdsvis 1993 og 2003.

Helt siden starten  har avdelingen lagt vekt på innholdet i medlemsmøtene i form av foredrag og/eller kåseri av forskjellig art. Spennvidden har vært stor, men stort sett tatt sikte på å treffe de "aller fleste hjemme" med emner som har vært presentert.
For å skaffe seg inntekter utover medlemskontingenten har avdelingen også hele tiden hatt lotteri på møtene. Dette har gitt god fortjeneste, og vært en nødvendighet når kun en marginal del av kontingenten beholdes lokalt. Inntekter ut over dette har kun vært årlige mindre beløp de senere år fra de to lokale sparebankene.

Avdelingen har lagt vekt på å markere medlemmenes runde dager fra 70 år og oppover med en blomsteroverrekkelse. Når medlemmer har gått bort har avdelingen vist sin deltakelse med bårebukett eller en pengegave.

Avdelingen har hele tiden lagt opp til turer og ekskursjoner. Disse har i hovedsak gått til objekter i Østlandsområdet, sam båtturer til Danmark og Tyskland. Turene har vært betinget av tilfredsstillende deltakelse, men erfaringer viser at pensjonistene dekker sine reisebehov på andre måter også, særlig ved reiser til sydligere breddegrader.

Den militære vertsavdeling for avdelingen var Hærens forvaltingssskole fra starten av og fram til 2005. Fra da av overtok Rygge hovedflystasjon og Base Rygge dette en kort periode, før Oslofjord heimevernsdistrikt 01 tok over. Avdelingen har hatt, og har et meget godt forhold til vertsavdelingen, og har fått dekket de basale utgifter som vi ellers ville fått hvis vi var samlokalisert. Ordningen med budsjettinnspill fra avdelingen og fremsending av fakturaer for refusjon har funger meget godt. Avdelingen er registrert i Brønnøysundregisteret.

Avdelingens ledelse siden stiftelsen har vært stabil og god, og som ledere har følgende vært valgt
1986 - 1991 Inger Lundestad
1991 - 1993 Ingrid Armand Jensen
1993 - 1996 Erling Solheim
1996 - 1999 Jon Borten
1999 - 2002 Erling Solheim
2002 - 2006 Thor Johansen
2006 - 2009 Johan Gabrielsen
2009 - 2013 Thor Johansen
2013 - 2017 Ove Aardal
2017 -          Bjørnar Nyborg


Avdelingens medlem Oddvar Solholt var nestleder i Forbundet i 2001 - 2005 og herunder redaktør av "Medlemskontakt". Han har forøvrig vært sekretær i avdelingen siden 1999, et verv han takket av fra under årsmøtet i januar 2016.

Vår leder fra 2013 til 2017, Ove Aardal, har vært styremedlem i Forbundet siden 2015 som representant for Region 6. Han fortsetter der.

Når avdelingen ser tilbake på sin virksomhet, kan vi slå fast at det har vært fine år sammen med gode kollegaer, hvor det sosiale samvær har vært framtredende. Man har også hatt plass for fagmilitære og organisasjonsmessige innslag der dette har vært naturlig. Avdelingen har ikke befattet seg med de store saker, men har gitt sine innspill til Forbundet der dette har vært nødvendig eller er bedt om. Slik sett har vi først og fremst vært til hygge og i noen grad til nytte for hverandre.

forstørrelsesglass.jpg