Vi legger ned vår avdeling

Kjære medlem!

Vårt utsatte årsmøte 2020 ble avviklet i Bombardersalen 13. oktober 2020 med 16 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Dessverre ble det ikke mulig å gjennomføre programmet for 2020 grunnet koronakrisen. Vi måtte også avlyse vårt ordinære årsmøte 18. mars. Det ble derfor ikke fastsatt kontingent for innværende år. Styret la derfor frem forslag på det utsatte årsmøtet at vi ikke belaster medlemmene med kontingent for 2020, men at vi dekker forbundskontingenten for 2020 fra våre oppsparte midler.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Styret har etter årsmøtet 2019, der det ble vedtatt førstegangs nedleggelse av avdelingen, vært meget aktive blant medlemmene for å få et nytt styre på plass i 2020. Flere av medlemmene har sagt seg villige til å inngå i styret, men kun som styremedlemmer. Ingen har vært villige til å bekle vervene som leder, sekretær og kasserer. Disse vervene er helt avgjørende for avdelingens drift. Heller ikke på årsmøtet fikk vi kandidater til disse vervene, og styret fremmet da andre gangs forslag om nedleggelse av FSF avd. Fredrikstad som egen avdeling under Forsvarets seniorforbund fra dags dato.

Styrets forslag ble vedtatt med 15 stemmer, 1 stemme imot.

For fortsatt å kunne opprettholde en viss aktivitet i Fredrikstad, hadde Laila von Hafenbrädl fremmet forslag om å slå sammen vår avdeling med FSF avd. Rygge og med en satelittfunksjon her i Fredrikstad. Dette hadde styret tidligere drøftet med Rygge og vår regionrepresentant for å klarlegge mulighetene for en slik sammenslåing. En sammenslåing ville naturlig nok ført til at vi overførte våre midler til Rygge, men Rygge fremmet også visse økonomiske krav som i praksis kunne bli vanskelig å etterkomme. B.l a måtte den årlige støtten som vår avdeling får fra HV-01 overføres til Rygge, og at en eventuell sammenslåing måtte godkjennes av et ekstraordinært årsmøte i avdelingen på Rygge. Med andre ord fremsto sammenslåingen noe usikker slik saken sto på årsmøtet vårt.

Ved avstemmingen falt forslaget fra Laila von Hafenbrädl ved at 8 stemte mot forslaget mens 7 stemte for forslaget. 1 stemme ikke avgitt.

Situasjonen var dermed slik at at vedtaket om å legge ned avdelingen pr 13. oktober 2020 fortsatt ble stående, og heller ingen sammenslåing med FSF avd Rygge.

På årsmøtet fikk det avtroppende styret fullmakt til å gjennomføre avviklingen av virksomheten her i Fredrikstad. Dette vil skje mot forbundet sentralt, Forsvarsbygg lokalt og sentralt, samt vår vertsavdeling HV-01. Forbundet tar hånd om våre aktiva og oppbevarer disse i 3 år i tilfelle ny drift av avdelingen gjenopptas. Etter 3 år tilfaller midlene forbundet. Vårt lokale i Artillerigården må sies opp og HV-01s støtte både til kontor og drift opphører. Videre må det ryddes lokalt og tas vare på både arkiv og eiendeler av historisk verdi.

Avdelingen ble stiftet 11. desember 1980, den gang med navnet Borg Pensjonistforening, og var den nest eldste avdeling i Forsvarets seniorforbund. Avdelingen har i alle år vært preget av høy aktivitet og god tilslutning fra medlemmene. Medlemstallet har imidlertid vært jevnt synkende fra 162 medlemmer i 2004 til 57 medlemmer ved nedleggelsen av avdelingen. Allikevel, det har vært en fin tid helt til det siste, og det føles både vemodig og trist at avdelingen nå måtte legges ned.

Hva nå med deres medlemskap i forbundet? Vi håper at flest mulig av dere ønsker å være medlem i forbundet, og regner med at forbundet vil rette en henvendelse til hver enkelt av dere om dette. Alternativene kan være medlemskap i en annen avdeling, Rygge og Halden er i så fall de nærmeste avdelingene eller direkte medlem i forbundet, dvs. ikke tilknyttet noen lokal avdeling.

Da gjenstår det bare å takke dere alle for å ha vært trofaste medlemmer i Forsvarets seniorforbund avdeling Fredrikstad, og ønske dere en fortsatt god høst!