Trygdeoppgjøret 2024

23. mai 2024

Et godt oppgjør for pensjonistene

Årets trygdedrøftinger er gjennomført og det ble et godt oppgjør for våre pensjonister. Trygdeoppgjøret sikrer oss en realinntektsvekst på 0,7 prosent. Grunnbeløpet øker med 4,56 prosent (5.408 kr) til 124.028 kr fra 1. mai i år. Grunnbeløpet vil ha en årsvekst fra 2023 til 2024 på 5,15 prosent. Det innebærer at alderspensjonene øker med 4,58 prosent på årsbasis og med 2,76 prosent fra 1. mai. Ny minstepensjon blir 268.761 kr.  Den relativt lave reguleringen av alderspensjonene fra 1. mai i år skyldes det høye overhenget fra 2023. Anslagene for lønns- og prisvekst er i henhold til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget på lønnsveksten i 2024 er på 5,2 prosent (ref rammen i frontfagsoppgjøret) og anslaget på prisveksten er på 3,9 prosent. Eventuelle avvik vil bli håndtert og ivaretatt i forbindelse med trygdeoppgjøret i 2025.

Forsvarets seniorforbunds krav i årets trygdeoppgjør, sammen med Unio, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), LO, Akademikerne, YS, Senior Norge (SN) og Landsforbundet for offentlig pensjonister (LOP), var at reguleringen av løpende pensjoner i 2024 skulle gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten og etterreguleres for avvik i tidligere år og i henhold til lov og forskrift som er vedtatt av Stortinget.

FSF har gjennom flere trygdeoppgjør hatt dette som krav. Det tidligere reguleringsregimet med et fratrekk på 0,75 pst ga unødig store svingninger og pensjonistene fikk derfor flere år på rad med reallønnsnedgang. FSF er glad for at dette reguleringsregimet nå er på plass og ihht lov og forskrift og ikke gjennom forhandlinger. Det forhandles om lønn og ikke om pensjoner!

Årets trygdeoppgjør legges frem i statsråd fredag 24. mai og vil deretter bli lagt frem for Stortinget før sommeren i en egen stortingsmelding. Pensjon og trygdeutbetalingene økes med virkning fra utbetalingen i juni med en etterregulering for mai måned.

2024.05.23 Statsråden og statssekr AID_1.jpg

Aktivitetskalender