Trygdeoppgjøret 2023 - oppdatert 21. juni

Et meget godt oppgjør for pensjonistene.

Årets trygdedrøftinger er gjennomført og det ble et meget godt oppgjør for våre pensjonister. Forsvarets seniorforbunds krav i årets trygdeoppgjør, sammen med Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Senior Norge og LOP, var at reguleringen av løpende pensjoner i 2023 skulle gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten og helt og fullt etterreguleres med for lavt anslått lønnsvekst på 0,6 pst og prisvekst på 2,4 pst i 2022. FSF har gjennom flere trygdeoppgjør hatt dette som krav. Det tidligere reguleringsregimet med et fratrekk på 0,75 pst ga unødig store svingninger og pensjonistene fikk derfor flere år på rad med reallønnsnedgang. FSF er glad for at dette reguleringsregimet nå er på plass og ihht lov og forskrift og ikke gjennom forhandlinger.

Nytt grunnbeløp (G) fra 1. mai i år blir 118.620 kr, noe som er en økning på 6,41 pst. Ny gjennomsnittlig G for 2023 er 116.239 kr. Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 8,54 pst fra 1. mai (årlig økning blir 6,91 pst).

Årets trygdeoppgjør vil bli lagt frem for Stortinget før sommeren i en egen stortingsmelding.

Oppdatering 21. juni

Meld. St. 20 (2020-2023) – Regulering av pensjonar i 2023 og inntektstilhøve for pensjonistar med Innst. 497s (2022-2023) av 8. juni 2023, ble behandlet i Stortinget 15. juni.
Innstillingens tilrådning ble enstemmig vedtatt 15.06.2023 kl 15.15.

Etterregulering:

 Som følge av økning i folketrygdens grunnbeløp og regulering av tjenestepensjon, vil pensjoner fra Statens pensjonskasse (SPK) bli omregnet med virkning fra1.mai 2023, og etterbetalt i juli. 

Stortingsmelding

2023.05.23 Statsråden_JET_PAVo.jpg

Aktivitetskalender