Trygdeoppgjøret 2022 – Ingen etterregulering for prisvekst

Regjeringen og Høyre har blitt enig om at etterreguleringen fra 2021 bare skal gjennomføres med halvparten av avviket på lønnsveksten i fjor (0,55 pst). Dette var organisasjonene uenig i.

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet i dag i møte med Regjeringen ved statsråd Marte Mjøs Persen fra arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forsvarets seniorforbunds krav i årets trygdeoppgjør, sammen med Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS og Senior Norge, var at det skal tas hensyn til et negativt avvik i lønnsveksten på 1,1 pst og et negativt avvik i prisveksten på 0,7 pst ref det som ble lagt til grunn i trygdedrøftingene i fjor og det endelige resultatet. Begge avvik skal regnes inn med 50 pst vekst slik at avviket for lønnsveksten teller 0,55 pst og avviket for prisveksten teller 0,35 pst. Samlet avvik blir da 0,9 pst.

Organisasjonene viser til at regjeringen i Prop. 41 L åpner for at også avviket på pris kan tas inn i årets drøftinger. Stortingsflertallet (AP, SP og Høyre) går ikke inn for dette. Det står referert i Innst. 194 L at «Departementet har ingen prinsipielle motforestillinger mot at avvik i prisveksten for 2021 hensyntas i 2022, men mener fortsatt at forenklingshensyn klart taler for å se bort fra dette i 2022». Denne argumentasjonen er tynn. Etterregulering for avvik på både lønnsvekst og prisvekst vil være en naturlig følge av at regulering av løpende pensjoner ble lagt om til et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst i fjor.

Nevnte organisasjoner sammen med LOP står derfor sammen om en protokolltilførsel som argumenterer for at det også skulle vært etterregulert for avviket på prisveksten i fjor.   

Grunnbeløpet reguleres med 4,84 prosent på årsbasis fra 2021 til 2022. Ny gjennomsnittlig G for 2022 blir 109.784 kroner og ny G fra 1. mai i år blir 111.477 kroner, en økning på 4,77 prosent. Trygdeoppgjøret i år innebærer at løpende alderspensjon fra folketrygden får en økning på 3,53 prosent fra 1. mai i år, mens en årlig vekst i alderspensjonen fra 2021 til 2022 blir 4,12 prosent.

Årets trygdeoppgjør vil bli lagt frem for Stortinget før sommeren.

2022.05.18 JET og MMP.jpg