Trygdeoppgjøret 2020 - Nedgang i kjøpekraft for pensjonistene

02. september 2020

Forsvarets seniorforbund er meget skuffet over Regjeringens gjennomføring av årets trygdeoppgjør. Nok en gang ble våre krav avvist. Dette er det sjette året på rad uten positiv vekst for pensjonistene. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen poengterte at Regjeringen vil avvente pensjonskommisjonens evaluering av pensjonsreformen i 2022 før de treffer evt tiltak. Dette er FSF sterkt uenig i.   

Den lovfestede reguleringsordningen for pensjoner under utbetaling som beskriver at lønnsveksten tillegges og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent, bygger på en forutsetning om en reallønnsvekst på 1,5 prosent. De siste års økonomiske utvikling og realistiske prognoser for de kommende år viser at denne forutsetningen ikke lenger er til stede, noe som innebærer at pensjoner under utbetaling ikke lenger får en økning i realverdi slik som forutsatt. Dette har FSF påpekt gjentatte ganger og vi ser med stor bekymring på den negative effekten av den økonomiske forskjellsbehandlingen som skjer gjennom avkortning i pensjonene.

Med en reallønnsvekst på under 1,5 prosent oppfylles ikke forutsetningen om realvekst i pensjonene på minst 0,75 prosent. Når reallønnsveksten er lavere enn 0,75 prosent får pensjonistene en negativ kjøpekraftsutvikling. Dagens regulering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger og bidrar til å svekke oppslutningen om Pensjonsreformen. Å regulere pensjoner under utbetaling med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten vil gi en jevnere utvikling i pensjonistenes kjøpekraft enn å regulere med lønnsveksten fratrukket en fast faktor. Det vil også gi minst risiko for negativ realinntekstutvikling.

FSF er meget skuffet over at vi må vente på evalueringen av pensjonsreformen og resultatene fra det offentlige utvalget i 2022. Avslutningsvis vil FSF bemerke at årets trygdeoppgjør gjennomføres før de store oppgjørene i Staten for øvrig. Dette er meget uheldig.

Årets trygdeoppgjør er gjennomført iht lov og forskrift, men uten at forutsetningen som disse bestemmelser legger til grunn blir vurdert. Forsvarets seniorforbund har bedt Regjeringen om å fremme en sak til Stortinget for reell politisk behandling vedrørende de forutsetninger om reallønnsvekst som ble lagt til grunn ved behandlingen av Ot.prp nr 37 (2008 -2009). Forsvarets seniorforbund legger prinsipielt til grunn at ordninger/systemer/beslutninger/vedtak som baseres på bestemte forutsetninger må underlegges nye vurderinger når forutsetningene endres eller faller bort.

Penger (foto-Tom S).jpg

Aktivitetskalender