Trygdeoppgjøret 2019

22. mai 2019

Regjeringen avviser igjen pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

Forsvarets seniorforbund er skuffet over Regjeringens holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner. Selv om dette er et tilnærmet nulloppgjør er dette det femte året på rad uten positiv vekst for våre pensjonister. Regjeringen holder fast på at underreguleringen av pensjonene skal være 0,75 prosent under forventet lønnsvekst. Siden reguleringsregimet startet har flere forhold i norsk og internasjonal økonomi endret seg.

Den lovfestede reguleringsordningen for pensjoner under utbetaling som beskriver at lønnsveksten tillegges og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent, bygger på en forutsetning om en reallønnsvekst på 1,5 prosent. De siste års økonomiske utvikling og realistiske prognoser for de kommende år viser at denne forutsetningen ikke lenger er til stede, noe som innebærer at pensjoner under utbetaling ikke lenger får en økning i realverdi slik som forutsatt. Dette har FSF påpekt gjentatte ganger og vi ser med stor bekymring på den negative effekten av den økonomiske forskjellsbehandlingen som skjer gjennom avkortning i pensjonene.

Med en reallønnsvekst på under 1,5 prosent oppfylles ikke forutsetningen om realvekst i pensjonene på minst 0,75 prosent. Når reallønnsveksten er lavere enn 0,75 prosent får pensjonistene en negativ kjøpekraftsutvikling. Dagens regulering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger og bidrar til å svekke oppslutningen om pensjonsreformen. Å regulere pensjoner under utbetaling med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst vil gi en jevnere utvikling i pensjonistenes kjøpekraft enn å regulere med lønnsveksten fratrukket en fast faktor. Det vil også gi minst risiko for negativ realinntekstutvikling.

Årets trygdeoppgjør er gjennomført iht lov og forskrift, men uten at forutsetningen som disse bestemmelser legger til grunn blir vurdert. Forsvarets seniorforbund har derfor bedt Regjeringen om å fremme en sak til Stortinget for reell politisk behandling vedrørende de forutsetninger om reallønnsvekst som ble lagt til grunn ved behandlingen av Ot.prp nr 37 (2008 -2009). Forsvarets seniorforbund legger prinsipielt til grunn at beslutninger og vedtak som baseres på bestemte forutsetninger må underlegges nye vurderinger når forutsetningene endres eller faller bort. FSF, har ut fra en vurdering av det formelle grunnlag, underskrevet protokollen, men har sammen med Senior Norge tatt inn en protokolltilførsel.

 

Noen tall fra årets trygdeoppgjør:

Grunnbeløpet (G) i folketrygden øker til kr 99 858 per 1. mai 2019, en økning på 3,07 prosent. Løpende alderspensjon vil bli økt med 2,3 prosent fra samme dato (øker med 3,07 prosent og deretter fratrukket 0,75 prosent). På årsbasis gir det en økning i alderspensjonen på 2,4 prosent fra 2018 til 2019.

AH 2019 (3).JPG

Aktivitetskalender