Trygdeoppgjøret 2018 - Resultat

24. mai 2018

Regjeringen avviser nok en gang pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

Årets trygdedrøftinger er gjennomført og resultatet er akseptabelt. Forsvarets seniorforbund mener Regjeringens holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner ikke er tatt til etterretning og beklager at Regjeringen ikke er enig i at de strukturelle endringer og strukturelle effekter i 2016 har påvirket lønnsutviklingen på en slik måte at det må betegnes som særlige forhold og derfor holdes utenfor ved beregningen av lønnsveksten.

 

Den lovfestede reguleringsordningen for pensjoner under utbetaling som beskriver at lønnsveksten tillegges og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent, bygger på en forutsetning om en reallønnsvekst på 1,5 prosent. FSF har ved flere anledninger påpekt at denne forutsetningen over flere år ikke lenger er til stede. FSF fremsatte derfor krav om at reguleringen i 2018 skulle baseres på Stortingets vedtak fra 26. mai 2005 hvor det blant annet fremgår:

«Etter at pensjonsreformen er trådt i kraft justeres løpende pensjoner i folketrygden med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Opparbeidede pensjonsrettigheter justeres med lønnsveksten. Garantipensjonen lønnsindekseres justert for utviklingen i levealder.»
 

Med en reallønnsvekst på under 1,5 prosent oppfylles ikke forutsetningen om realvekst i pensjonene på minst 0,75 prosent. Når reallønnsveksten er lavere enn 0,75 prosent får pensjonistene en negativ kjøpekraftsutvikling. Å regulere pensjoner under utbetaling med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten vil gi en jevnere utvikling i pensjonistenes kjøpekraft enn å regulere med lønnsveksten fratrukket en fast faktor. Det vil også gi minst risiko for negativ realinntekstutvikling.

Årets trygdeoppgjør er gjennomført iht lov og forskrift, men uten at forutsetningen som disse bestemmelser legger til grunn blir vurdert. Forsvarets seniorforbund har derfor bedt Regjeringen om å fremme en sak til Stortinget for reell politisk behandling vedrørende de forutsetninger om reallønnsvekst som ble lagt til grunn ved behandlingen av Ot.prp nr 37 ( 2008 -2009). FSF, har ut fra en vurdering av det formelle grunnlag, underskrevet protokollen, men har tatt inn en protokolltilførsel.

Noen tall fra årets trygdeoppgjør:

Grunnbeløpet (G) i folketrygden øker til kr 96 883 per 1. mai 2018. Lønnsvekst med virkning fra 1. mai 2018 er på 3,47 prosent. Løpende alderspensjon vil bli økt med 2,69 prosent fra samme dato (øker med 3,47 prosent og deretter fratrukket 0,75 prosent).

AH_5_2018.jpg

Aktivitetskalender