Trygdedrøftinger 2019 - FSF sine krav

21. mai 2019

Per Anders Volden, fungerende leder FSF, deltok i det første drøftingsmøte med Regjeringen mandag 20. mai som gjelder trygdeoppgjøret for 2019. FSF sine krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie. Det andre drøftingsmøte blir gjennomført tirsdag 21. mai hvor også resultatet av drøftingene vil bli presentert.

Forsvarets seniorforbund arbeider for at våre alderspensjonister skal være omfattet av forutsigbare pensjonsordninger som sikrer pensjonistenes økonomiske og sosiale kår. Vi poengterte under drøftingsmøte at pensjonssystemet må være tuftet på forutsigbare forhold når det gjelder opptjening og utbetaling. Pensjonsordningens struktur og innhold må derfor ligge fast over tid. FSF sitt prinsipielle syn er at pensjonistene skal ha samme utvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Vårt langsiktige mål er at vi skal følge de yrkesaktives lønnsvekst slik det var før den nye pensjonsreformen ble innført.

FSF viser til Stortingets vedtak av 26. mai 2005 under behandlingen av St.meld nr 12 (2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene, der det blant annet står:

«Etter at pensjonsreformen er trådt i kraft justeres løpende pensjoner i folketrygden med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Opparbeidede pensjonsrettigheter justeres med lønnsveksten. Garantipensjonen lønnsindekseres justert for utviklingen i levealder.»

I Stortingets behandling av de økonomiske beregningene av virkninger av pensjonsreformen, forutså man en årlig reallønnsvekst på 1,5 prosent. Med en fast faktor på 0,75 prosent skulle denne forutsetningen gi en realvekst i utbetalt pensjon på om lag halvparten av reallønnsveksten. De siste års økonomiske utvikling og realistiske prognoser for de kommende år viser at denne forutsetningen ikke lenger er til stede, noe som innebærer at pensjoner under utbetaling ikke lenger får en økning i realverdi slik som forutsatt. Selv om dette trygdeoppgjøret er et nulloppgjør, er det likevel det femte året på rad uten positiv vekst for pensjonistene. Siden reguleringsregimet startet, har flere forhold i norsk og internasjonal økonomi endret seg. FSF mener at når forutsetningen som reguleringsmodellen er basert på ikke gir den utviklingen i pensjonene som er forutsatt, må modellen eller forutsetningene revideres/justeres.

Ved at regulering av folketrygdens grunnbeløp og alderspensjoner ble lovfestet, ble det ikke lenger behov for en behandling i Stortinget. Dette har etter forbundets syn svekket pensjonistenes posisjon i en demokratisk prosess. FSF henstiller Regjeringen til å fremme denne problemstillingen til Stortinget.

FSF krever at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2019 slik at denne gjennomføres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens operasjonalisering om et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødvendig store svingninger og bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen. Dersom Regjeringen står fast på denne modellen, henstiller FSF Regjeringen om å supplere modellen med en sikringsmekanisme som vil motvirke særlig lav regulering.

FSF’s krav til trygdeoppgjøret for 2019:

FSF krever at alderspensjonene i 2019 reguleres med gjennomsnittet av anslått lønnsvekst på 3,2 prosent og anslått prisvekst på 2,3 prosent. Det vil gi alderspensjonistene en inntekstvekst i 2019 på 2,75 prosent. Forsvarets seniorforbund forventer at Regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget.

2019 (1).JPG