Trygdedrøftinger 2018 - FSF sine krav

22. mai 2018

Nestleder Per Anders Volden deltok i det første drøftingsmøte med Regjeringen tirsdag 22. mai  vedrørende trygdeoppgjøret for 2018. FSF sine krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie. Det andre drøftingsmøte blir gjennomført torsdag 24. mai hvor også resultatet av drøftingene vil bli presentert. 

Forsvarets seniorforbund arbeider for at våre alderspensjonister skal være omfattet av forutsigbare pensjonsordninger som sikrer pensjonistenes økonomisker og sosiale kår. Vi poengterer at pensjonssystemet må være tuftet på forutsigbare forhold når det gjelder opptjening og utbetaling. Pensjonsordningens struktur og innhold må derfor ligge fast over tid. FSF sitt prinsipielle syn er at pensjonistene skal ha samme utvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Vårt langsiktige mål er at vi skal følge de yrkesaktives lønnsvekst slik det var før den nye pensjonsreformen ble innført.

FSF viser til Stortingets vedtak av 26. mai 2005 i forbindelse med behandlingen av St.meld nr 12 (2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene, der det blant annet står:

«Etter at pensjonsreformen er trådt i kraft justeres løpende pensjoner i folketrygden med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Opparbeidede pensjonsrettigheter justeres med lønnsveksten. Garantipensjonen lønnsindekseres justert for utviklingen i levealder."

Ved behandling av Ot.prop nr 37 (2008-2009) ble Stortingets vedtak om at pensjoner under utbetaling skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten vedtatt gjennomført, ved at pensjoner reguleres med lønnsveksten og deretter fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent.

I Stortingets behandling av de økonomiske beregningene av virkninger av pensjonsreformen forutså man en årlig reallønnsvekst på 1,5 prosent. Med en fast faktor på 0,75 prosent skulle denne forutsetningen gi en realvekst i utbetalt pensjon på om lag halvparten av reallønnsveksten. De siste års økonomiske utvikling og realistiske prognoser for de kommende år viser at denne forutsetningen ikke lenger er til stede, noe som innebærer at pensjoner under utbetaling ikke lenger får en økning i realverdi slik som forutsatt. De siste 4 årene har pensjonistene derfor hatt en negativ kjøpekraftsutvikling. FSF mener at når forutsetningen som reguleringsmodellen er basert på ikke gir den utviklingen i pensjonene som er forutsatt, må modellen eller forutsetningene revideres/justeres.

Ved at regulering av folketrygdens grunnbeløp og alderspensjoner ble lovfestet, ble det ikke lenger behov for en behandling i Stortinget. Dette har etter forbundets syn svekket pensjonistenes posisjon i en demokratisk prosess. FSF henstiller Regjeringen til å fremme denne problemstillingen til Stortinget.

FSF krever at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2018 slik at denne gjennomføres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens operasjonalisering om et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødvendig store svingninger og bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen. Dersom Regjeringen står fast på denne modellen, henstiller FSF Regjeringen om å supplere modellen med en sikringsmekanisme som vil motvirke særlig lav regulering.

FSF’s krav til trygdeoppgjøret for 2018:

FSF viser til felles protokolltilførsel fra det engere utvalg i protokoll av 23. april 2018 og krever at lønnsveksten i 2016 ikke korrigeres for strukturelle endringer og andre strukturelle effekter slik at lønnsvekst for 2016 på 2,4 prosent legges til grunn for drøftingene.

FSF krever at alderspensjonene i 2018 reguleres med gjennomsnittet av anslått lønnsvekst på 2,8 prosent og anslått prisvekst på 2,1 prosent. FSF’s samlede krav på regulering av grunnbeløpet på årsbasis blir 2,8 prosent. Det vil gi alderspensjonistene en inntekstvekst i 2018 på 2,45 prosent.

Forsvarets seniorforbund forventer at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget.

AH_3_2018.jpg