Statsbudsjettet for 2025

11. juni 2024

Felles krav fra Forsvarets seniorforbund, LOP og Senior Norge.

Det fjerde møtet mellom regjeringen og seniororganisasjonene fant sted i Akersgata 59 i dag. Leder og nestleder representerte forbundet i møte med statsråd Tonje Brenna fra arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statsråd Brenna innledet møtet med et fortsatt ønske om å videreutvikle møtene mellom regjeringen og seniororganisasjonene. Hun satte stor pris på at flere av organisasjonene, som vi sammen med SN og LOP, hadde samordnet og levert felles prioriterte krav. FSF er meget godt fornøyde med at vi møter regjeringen fire ganger i løpet av året når det gjelder krav og innspill til statsbudsjettet.

På vegne av FSF, LOP og Senior Norge presenterte Jan Erik Thoresen, leder FSF, våre 4 prioriterte krav:

 1. FSF, Senior Norge og LOP krever at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i statsbudsjettene. Kvaliteten på tjenestene må ikke avhenge av kommuneøkonomi og kommunale prioriteringer. Det må avsettes vesentlig økte bevilgninger til bygging av          institusjonsboliger og en kompetanseheving av helsepersonalet slik at det kan tas et løft i hjemmetjenestene i den enkelte kommune. FSF, Senior Norge og LOP ber derfor regjeringen om å styrke kommuneøkonomien vesentlig på dette området.
   
 2. FSF, Senior Norge og LOP krever at det bevilges penger til bygging av egne sykehjem/avdelinger for personer med demens. Eksempler på tiltak som har positiv effekt er musikkterapi og hundebesøk. Videre krever vi at det etableres/kommer på plass demenskoordinator i alle kommuner.
   
 3. FSF, Senior Norge og LOP krever at mammografiprogrammet skal utvides til også å gjelde kvinner over 69 år. Vi krever videre at det opprettes et screeningsprogram for å avdekke prostatakreft hos menn.
   
 4. FSF, Senior Norge og LOP krever at etterlattepensjon skal reguleres på linje med alderspensjon.

Statssekretær Ole Gustav Narud fra kommunal- og distriktsdepartementet kunne fortelle at kommuneøkonomien ville bli styrket fra 2025 og at det allerede er foretatt en omfordeling av midler blant kommunene. Han sa at Regjeringen vil justere kursen gradvis. Statssekretær Nancy Charlotte P Anti fra samme departement orienterte oss om st. meld. 13 (2023 – 2024) – Bustadmeldinga. Hun satte søkelys på følgende fire områder:

 • Flere skal få muligheten til å eie egen bolig
 • Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart
 • Ta vare på de boliger vi har, og bygge de vi trenger
 • Forsterket innsats for dem som ikke klarer å skaffe seg eller beholde en egen bolig selv.

Vi fornyer og gjenreiser husbanken, sa hun. Det innebærer blant annet nytt og utvidet mandat (oppdrag) og tilførsel av mere penger. Statsråden avsluttet møte med å si at de innsendte kravene vil bli behandlet av respektive departement i Regjeringen og at tilbakemelding vil komme.

Dokumenter

2024.06.11 JET_2.jpg

Aktivitetskalender