Statsbudsjettet for 2024

Felles krav fra Forsvarets seniorforbund, LOP og Senior Norge

Det fjerde møtet mellom regjeringen og seniororganisasjonene fant sted i Akersgata 64 torsdag 8. juni. Leder og nestleder representerte forbundet i møte med statsråd Marte Mjøs Persen fra arbeids- og inkluderingsdepartementet. Statsråd Persen innledet møtet med et fortsatt ønske om å videreutvikle møtene mellom regjeringen og seniororganisasjonene. Hun satte stor pris på at flere av organisasjonene hadde samordnet og levert felles prioriterte krav. Forsvarets seniorforbund (FSF) er meget godt fornøyd med at vi møter regjeringen fire ganger i løpet av året når det gjelder krav og innspill til statsbudsjettet. Dette har vært et av våre innsendte krav gjennom flere år og nå er vi der.

På vegne av FSF, LOP og Senior Norge presenterte Jan Erik Thoresen, leder FSF, våre 3 prioriterte krav:

  1. FSF, Senior Norge og LOP krever at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i statsbudsjettene. Kvaliteten på tjenestene må ikke avhenge av kommuneøkonomi og kommunale prioriteringer. Det må avsettes vesentlig økte bevilgninger til bygging av institusjonsboliger og en kompetanseheving av helsepersonalet slik at det kan tas et løft i hjemmetjenestene i den enkelte kommune. FSF, Senior Norge og LOP ber derfor regjeringen om å styrke kommuneøkonomien vesentlig på dette området.
     
  2. FSF, Senior Norge og LOP krever at regjeringen setter krav til fylker og kommuner angående opplæring av eldreråd. For å sikre lik kvalitet på opplæringen, er det viktig å bidra med øremerkede midler til dette.
     
  3. FSF, Senior Norge og LOP krever lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år.

Statssekretæren i helse- og omsorgsdepartementet kommenterte at flere av kravene fra seniororganisasjonene vil bli håndtert i forbindelse med tillitsreformen og «Bo trygt hjemme». FSF kommenterte at det er bra og forventer at ord blir til handling. Statssekretæren i kommunal og moderniseringsdepartementet orienterte om regjeringens handlingsplan «Digital hele livet» og som blir lansert før sommerferien. Ordet digitalt utenforskap er blant annet erstattet med digital inkludering (et mer positivt ladet ord), sa statsråden. Tall fra statistisk sentral byrå (SSB) viser at 84 % av de mellom 69 og 79 år er på en digital plattform (internett). Det er satt søkelys på et likeverdig offentlig tjenestetilbud og digital opplæring i handlingsplanen. I tillegg vil det komme en offentlig digital fullmaktsløsning, noe som vil forenkle hverdagen til mange.

Statsråden avsluttet møtet med å si at de innsendte kravene vil bli forelagt statsministeren og behandlet av respektive departement i Regjeringen.

2023.06.08 FSF_LOP_SN_foto PAVo.jpg