Statsbudsjettet 2024 - møte nr 2

20. desember 2022

Statsbudsjettet for 2024 vil bli stramt og det vil treffe seniorområdet

Statsråd Marte Mjøs Persen oppsummerte det andre møte mellom seniororganisasjonene og Regjeringen ved å stadfeste at også dette budsjettet vil bli stramt og på linje med 2023. Det er meget vanskelige tider, sa statsråden.

Dagens møte med Regjeringen var godt. Leder Jan Erik Thoresen presenterte forbundets krav til Statsbudsjettet for 2024 for statsråd Marte Mjøs Persen (Arbeids- og inkluderingsminister).

Han innledet med å presisere at Forsvarets seniorforbund har som mål å bevare verdien i våre pensjoner og at helse- og omsorgstilbudet for eldregenerasjonen skal gi verdighet livet ut. Deretter kommenterte han våre 3 viktigste prioriteter:

  • FSF krever at underregulering av alderspensjoner fjernes
  • FSF krever at Regjeringen setter søkelys på opplæring av eldreråd i fylkene og kommunene og
  • FSF krever at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i statsbudsjettene. Kvaliteten på tjenestene må ikke avhenge av kommuneøkonomi og kommunale prioriteringer. FSF ber Regjeringen om å styrke kommuneøkonomien vesentlig.

Jan Erik Thoresen presiserte overfor Statsråden FSFs syn angående underreguleringen. Vårt krav er at pensjonistene skal få tilsvarende andel av kjøpekraftsutviklingen som de yrkesaktive. Forhold som levealdersjustering og avkortning av pensjonenes lønnsvekst sammenlignet med de yrkesaktives lønnsvekst, fører til at pensjonistene får sin kjøpekraft svekket i forhold til de yrkesaktive. FSF har i flere år gitt uttrykk for at dette er en uheldig utvikling som på lengre sikt vil gjøre gapet mellom de årlige pensjoner og de yrkesaktives lønnsutvikling større og større.

Statsråden kommenterte at Regjeringen er opptatt av at eldrerådene skal fungere etter intensjonen og at de skal virke best mulig. Regjeringen har avsatt 690 mill kr i 2023 til opplæring og videreutvikling av både de fylkeskommunale og kommunale eldrerådene.  

Statsråden avsluttet møtet ved å sette søkelys på 3 områder som Regjeringen pt jobber med/vurderer:

  • Etterlattepensjon
  • Samordningsfella (er under vurdering på Stortinget)
  • Skatteutvalgets rapport.

Skatteutvalgets rapport vil bli sendt på høring og ingenting er pt vedtatt.

Neste møte med Regjeringen angående Statsbudsjettet for 2024 er 11. april 2023.

Dokumenter

2022.12.20 Statsråd MMP (2).jpg

Aktivitetskalender