Statsbudsjettet 2022

10. desember 2020

Forsvarets seniorforbund sine krav til statsbudsjettet for 2022 ble overlevert statsråd Henrik Asheim tirsdag 9. desember

Leder Jan Erik Thoresen og nestleder Per Anders Volden deltok 9. desember i møte med Regjeringen (nettbasert) om statsbudsjettet for 2022. FSF sine krav ble presentert for statsråd Henrik Asheim fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Jan Erik Thoresen presiserte overfor Statsråden FSFs syn angående underreguleringen. Vårt krav er at pensjonistene skal få tilsvarende andel av kjøpekraftsutviklingen som de yrkesaktive. FSF er uenig i underreguleringen av våre pensjoner. Forhold som levealdersjustering og avkortning av pensjonenes lønnsvekst sammenlignet med de yrkesaktives lønnsvekst, fører til at pensjonistene får sin kjøpekraft svekket i forhold til de yrkesaktive. FSF har klart gitt uttrykk for at dette er en uheldig utvikling som på lengre sikt vil gjøre gapet mellom de årlige pensjoner og de yrkesaktives lønnsutvikling større og større.

I budsjettforhandlingene (statsbudsjettet 2021) mellom Regjeringen og Frp ble det enighet om å øke neste års pensjoner med ca 2 milliarder kroner. Dette innebærer et løft av pensjonene til enslige minstepensjonister på 5.000 kr og ny regulering av pensjonene med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, men ikke høyere enn lønnsveksten. Dette er tiltak som FSF støtter, men Thoresen presiserte at FSF opprettholder sitt krav om gjennomsnitt av lønns- og prisvekst fullt ut, også når lønnsveksten blir lavere enn prisstigningen.

Pensjonistforbundet har krevd forhandlingsrett med Regjeringen angående trygdeoppgjøret og at de skal representere de andre pensjonistorganisasjonene. Dette er ikke FSF ening i. Det er uakseptabelt å gi en pensjonistorganisasjon forhandlingsrett og talsmann på vegne av alle pensjonister og etter FSF mening brudd på nåværende prosedyrer. Forsvarets seniorforbunds syn er at pensjoner under utbetaling skal gjennomføres ihht lov og forskrift og ikke være gjenstand for forhandlinger. Både tjenestepensjon og alderspensjon må basere seg på opptjente rettigheter gjennom et langt yrkesaktivt liv. Det skal lønne seg å være i jobb. Dette var både Senior Norge, LOP og UNIO enig i. Samtlige arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiversiden har sendt felles brev til Stortinget og ASD hvor de har redegjort for sitt syn på pensjonsforliket mellom SV, Frp og Pensjonistforbundet. De er ikke enig i at det skal gjennomføres forhandlinger angående trygdeoppgjøret.

Statsråden avsluttet møtet med å si at budsjettforhandlingene med Frp ikke var en varig endring av reguleringene, men at det var et ettårig tillegg for 2021. FSFs krav til statsbudsjettet for 2022 er lagt ved denne artikkelen.

Dokumenter

2020.12.09 JET.jpg