Statsbudsjettet 2020

02. april 2019

Forbundskontoret var mandag 1. april i det andre møte med Regjeringen vedrørende statsbudsjettet for 2020.

FSF opprettholdt sine krav fra desember 2018 med fokus på våre fire områder økonomi, helse og omsorg, arbeidslinjen og demokratisk underskudd. Flere av våre krav var felles med de andre seniororganisasjonene. Forbundskontoret vil her nevne de siste års negative kjøpekraftsutvikling for våre pensjonister og underreguleringen, noe som skaper grunn for bekymring. De siste fire årene har pensjonistene hatt betydelig nedgang i realinntektene sine. Den metoden pensjonene reguleres på forutsetter at reallønnsveksten er på minst 1,5 prosent. Det har ikke skjedd siden 2014. FSF mener det er urimelig at pensjonistene skal ha dårligere lønnsutvikling enn lønnsmottakerne. Forbundet har i de siste års drøftinger som gjelder statsbudsjettet påpekt urimeligheten med underreguleringen.

Å regulere pensjoner under utbetaling med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten vil gi en jevnere utvikling i pensjonistenes kjøpekraft enn å regulere med lønnsveksten fratrukket en faktor på 0,75. Det vil også gi minst risiko for negativ realinntekstutvikling. Vårt langsiktige mål er imidlertid at pensjonistene skal følge de yrkesaktives lønnsvekst slik det var før pensjonsreformen ble innført. Dette gir forutsigbarhet og likhet uavhengig av positiv eller negativ lønnsvekst. 

Statsråd A Hauglie kommenterte blant annet dette med underregulering og 0,75. Det er bred politisk enighet om dette på Stortinget, sist vedtatt på Stortinget i desember 2018. Hun sa også at over tid vil dette være en ordning som har større fordeler for pensjonistene enn ulemper. Årets trygdeoppgjør vil bli gjennomført som tidligere ved at Regjeringen gjennomfører drøftinger med de berørte parter i løpet av mai måned. Trygdeoppgjøret vil bli lagt frem for Stortinget som en del av budsjettbehandlingen.

 

AH_2_2018.jpg