Møte med Regjeringen

12. april 2018

Forbundskontoret var tirsdag 10. april i det andre møte med Regjeringen vedrørende statsbudsjettet for 2019.

Vi opprettholdt våre krav fra desember 2017 med fokus på våre 4 områder økonomi, helse og omsorg, arbeidslinjen og demokratisk underskudd. Flere av våre krav var felles med de andre seniororganisasjonene. Forbundskontoret vil her nevne de siste års negative kjøpekraftsutvikling for våre pensjonister og underreguleringen, noe som skaper grunn for bekymring. Vi mener det er urimelig at pensjonistene skal ha dårligere lønnsutvikling enn lønnsmottakerne.

Innenfor helse og omsorg mener vi at oral helse skal være en del av det offentlige helsetilbudet på lik linje med annet legetilsyn. Regjeringen sier at de vil legge til rette for at eldre skal stå lenger i arbeid. Det er en utvikling FSF er meget positiv til. Imidlertid er det lovverk innenfor statsforvaltningen som ikke er godt nok og ikke harmonisert. FSF krever blant annet lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år.

Et område som også FSF deler med andre seniororganisasjoner er den rivende utviklingen innenfor digitaliseringen i samfunnet vårt. Flere eldre sliter med å betale sine regninger på nettbank og kommunisere med offentlige etater på nett. Det er manglende kompetanse på digitale verktøy blant de eldre og dette kan føre til diskriminering og utenforskap.

Statsråd A Haugli kommenterte blant annet dette med underregulering og 0,75. Hun viste til stortingsmelding nr 4 og regulering av pensjoner. Ordningen vil bli videreført og det er bred politisk enighet om dette på Stortinget. Hun sa også at over tid vil dette være en ordning som har større fordeler for pensjonistene enn ulemper. Årets trygdeoppgjør vil bli gjennomført som tidligere ved at Regjeringen gjennomfører drøftinger med de berørte parter i løpet av mai måned. Trygdeoppgjøret vil bli lagt frem for Stortinget som en del av budsjettbehandlingen. Det er ikke gjenstand for forhandlinger.

Hun sa videre at digitaliseringen er kommet for å bli. Hun er klar over utfordringene og vil ha større fokus på opplæring og informasjon for pensjonistene. Statssekretær Line Miriam Sandberg fra Helse- og omsorgsdepartementet fokuserte på den nye reformen som kommer i løpet av våren, «Leve hele livet». Det er en reform som hun har meget stor tro på og som blant annet vil ta tak i flere av utfordringene som seniororganisasjonene har på blokka si.

Statsbudsjettet_2018.JPG

Aktivitetskalender