Regjeringen avviser pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

Forsvarets seniorforbund er skuffet over politikernes holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner.Årets trygdedrøftinger er gjennomført, resultatet er dessverre ikke oppløftende. Ut fra gjeldende regler skal de to foregående år vurderes om det er avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst. For 2016 var forventet lønnsvekst satt til 2,4 prosent, rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) viser at faktisk lønnsvekst for alle grupper under ett, er satt til 1,7 prosent. Dette innebærer at lønnsveksten som ble lagt til grunn i trygdeoppgjøret i 2016 ble for høy. FSFs krav var basert på at lønnsveksten i arbeidsmarkedet var sterkt preget av strukturelle endringer i arbeidsmarkedet. Hvordan de strukturelle endringer har påvirket lønnsveksten i 2016 er meget godt beskrevet i TBUs rapport. FSF ser alvorlig på at Regjeringen velger å se bort fra deler av arbeidet som er nedlagt for å tilrettelegge tallgrunnlaget for regulering av pensjonene. FSF forventet at det ville være politisk vilje til å se tallgrunnlaget i en helhetlig sammenheng i forbindelse med reguleringen.
Regjeringen avviste FSFs krav om at avviket mellom forventet og faktisk lønnsvekst i 2016 skyldtes strukturelle endringer i arbeidsmarkedet.

Den lovfestede reguleringsordningen for pensjoner under utbetaling som beskriver at lønnsveksten tillegges og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent, bygger på en forutsetning om en reallønnsvekst på 1,5 prosent. FSF har ved flere anledninger påpekt at denne forutsetningen over flere år ikke lenger er til stede. FSF fremsatte derfor krav om at reguleringen i 2017 skulle baseres på pensjonsforliket fra
26. mai 2005 hvor det blant annet fremgår:

«Etter at pensjonsreformen er trådt i kraft justeres løpende pensjoner i folketrygden med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten.»

 

 1. Med en reallønnsvekst på under 1,5 prosent oppfylles ikke intensjonen om realvekst i pensjonene på minst 0.75 prosent. Blir reallønnsveksten på under 0,75 prosent mister pensjonisten kjøpekraft.
  Regjeringen avviste FSFs krav em omlegging av reguleringsordningen.

  Årets trygdeoppgjør er gjennomført iht lov og forskrift, men uten at forutsetningen som disse bestemmelser legger til grunn blir vurdert.
  FSF, har ut fra en vurdering av det formelle grunnlag, underskrevet protokollen, men har sammen med Unio og Seniorsaken tatt inn en protokolltilførsel.

  FSF vil uttrykke ovenfor sine medlemmer skuffelse over den manglende politiske vilje som foreligger med hensyn til å vurdere konsekvensene av endrede økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn for pensjonsreformen.

  Grunnbeløpet i folketrygden øker til kr 93 634, en økning på 1,14 prosent fra 1. mai 2017.
  Pensjonene øker med 0,38 prosent fra samme dato.

 

 

 

Dokumenter

DSC01366.JPG