Pensjonsforlik? Forsvarets seniorforbund reagerer

16. november 2020

Forsvarets seniorforbund reagerer og er ikke enig i hele pensjonsforliket mellom FrP og SV.

I forrige uke annonserte FrP og SV, med støtte av Pensjonistforbundet, et pensjonsforlik som de presenterte for Stortinget. Forsvarets seniorforbund og de andre pensjonistorganisasjonene har ikke vært involvert i saken. Pensjonsforliket går ut på følgende:

  • Endre dagens reguleringsmodell for å hindre at pensjonistene taper kjøpekraft så lenge lønnsmottakerne ikke gjør det.
  • Erstatte dagens ordning der pensjonistene underreguleres med 0,75 prosent sammenlignet med lønnsveksten til arbeidstakere med en modell der pensjonene skal beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønn- og prisvekst. Ordningen bør få virkning fra 2020.
  • Opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense på 60 prosent av medianinntekt, hvor første steg skal gjennomføres i 2020.
  • Gjeninnføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene. Pensjonistforbundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister) skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner.
  • Pensjonistforbundet skal få plass i Teknisk Beregningsutvalg (TBU) på vegne av pensjonistenes organisasjoner.
  • Det skal etableres kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistene kan løftes og drøftes.
  • Stortinget skal få egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold til behandling i vårsesjonen og ikke i høstsesjonen som i dag.

Forsvarets seniorforbund har i dag gitt følgende kommentarer til alle partiene på Stortinget – se vedlagte dokument.

Dokumenter

Penger (foto-Tom S).jpg