Møte med Regjeringen - Statsbudsjettet for 2023

Det andre møtet mellom Regjeringen og seniororganisasjonene fant sted i Akersgata 59 torsdag 21. april. Leder og nestleder representerte forbundet i møte med Statsråd Marte Mjøs Persen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statsråd Persen innledet møtet med et stort ønske om å videreutvikle møtene mellom Regjeringen og seniororganisasjonene. Det innebærer at vi vil møte Regjeringen 4 ganger i løpet av året når det gjelder innspill og krav til Statsbudsjettet mot 2 møter i dag. Dette er Forsvarets seniorforbund meget godt fornøyd med.

I sitt innlegg til statsråden poengterte leder FSF, Jan Erik Thoresen, at FSF er fornøyd med at det har kommet på plass en ordning i trygdeoppgjøret med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst etter flere år med negativ kjøpekraftsutvikling. FSF mener fortsatt at underregulering av alderspensjonene skal fjernes. FSF mener at det ikke skal gjennomføres forhandlinger i trygdeoppgjøret, men at det skal gjennomføres i henhold til lov og forskrift. Tjenestepensjon og alderspensjon skal basere seg på opptjente rettigheter fra et langt yrkesaktivt liv. Dette kunne statsråden bekrefte, og det er FSF meget godt fornøyd med.

Jan Erik avsluttet sitt innlegg med å rette søkelys på lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år. I dag er ikke dette på plass. Skal arbeidstakere i fremtiden kunne jobbe lenger, må lovverket endres på dette punktet. Statsråden er også opptatt av å avklare dette forholdet. Et oppnevnt utvalg evaluerer blant annet dette og vil avlegge en rapport innen 15. juni.  

Statsråden avsluttet møte med å si at hun jobber aktivt for å gjøre NAV mer tilgjengelig. Regjeringen ser at dagens NAV ikke er optimalt organisert for å støtte og hjelpe folket. I tillegg må det gjøres noe med språket slik at vi skjønner de tilbakemeldingene som NAV gir. 

De neste møtene med Regjeringen er 13. og 16. mai i forbindelse med årets trygdeoppgjør.

 

2022.04.22 Statsråden og leder FSF.jpg