Møte med eldre- og folkehelseministeren

09. mars 2018

Forsvarets seniorforbund hadde et meget godt møte med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen torsdag 8. mars.

Møtet ble gjennomført i regi av Seniorenes fellesorganisasjon som er paraplyorganisasjonen for FSF, Senior Norge og Avinor seniorforening. Leder Geir Anda redegjorde kort om FSF og forbundets formål, våre 39 avdelinger og våre kjerneverdier. Han fokuserte spesielt på vårt eldrepolitiske dokument innenfor områdene økonomi, helse og omsorg, arbeidslinjen/diskriminering og demokratisk underskudd.

Geir Anda la vekt på at de eldre skal sikres en god og verdig alderdom tilpasset den enkeltes behov for omsorg og støtte. Et økende behov for forebyggende arbeide mot demens og tilrettelegging for at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig var andre områder han vektla overfor statsråden. Avslutningsvis poengterte han viktigheten av å gjennomføre formelle og uformelle møter med Regjeringen for å diskutere pensjonistenes økonomiske, kulturelle, sosiale, helse- og omsorg og velferdsmessige utfordringer.

Statsråden kommenterte det som ble tatt opp og hadde spesielt fokus på sine oppgaver som blant annet er folkehelse, pleie, omsorg og ensomhet blant de eldre. Hun er i ferd med å etablere et nasjonalt eldreombud (ref Jeløyaerklæringen). Dette er noe FSF støtter og ser frem til at kommer på plass. Videre redegjorde statsråden for Regjeringens eldrereform «Leve hele livet» som planlegges lagt fram for Stortinget i mai måned i år. Dette er et verktøy som skal brukes av den enkelte kommune. Regjeringen vil også videreføre prøveordningen med statlig finansiert eldreomsorg for å høste erfaringer med forsøket. 6 kommuner inngår nå i prosjektet som skal gå over 3 år.

Foto: Christian Nørstebø Forsvarets Forum

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og styreleder Geir Anda FSF