Forsvarets seniorforbunds lederkonferanse 6. - 7. mai 2024

08. mai 2024

Forsvarets seniorforbunds lederkonferanse på Thon Hotell Linne i Oslo ble meget vellykket.

Lederkonferansen samlet avdelingsledere og stedfortredere i Forsvarets seniorforbund fra hele landet, og det ble en meget innholdsrik og god opplevelse for deltakerne. Temaet for årets lederkonferanse var «motivasjon».

 

Den første dagen på konferansen var meget givende og innholdsrik. Dagen startet med et foredrag av Andrea Rognstrand, som er nyhetsredaktør i Forsvarets Forum. Hun ga oss en god del råd og tips på hvordan vi kan bli bedre med innsalg til mediene.

 

Deretter fikk vi en flott orientering av Anna Cecilie Jentoft og Svein Erling Smolan, begge fra forbundsstyret, om hvordan vi kan nyttiggjøre oss av sosiale medier i både rekrutteringsøyemed og samtidig beholde gamle medlemmer.

 

Den neste orienteringen var et «knakende» godt foredrag av Jon Reichelt. Han snakket om «Det vil helst gå galt, men det er ikke sikkert det gjør noe…». Et vanskelig tema presentert på en meget lettfattelig måte, noe som skapte både latter og begeistring i salen. Holdninger kommer til uttrykk i det man sier og gjør og ikke i det man sier at man sier og gjør, sa Jon Reichelt.

 

Dagens siste foredrag var ved nestkommanderende i Forsvarsstaben (NK FST), kontreadmiral Bjørn-Erik Marthinsen. Han redegjorde for status, utvikling og utfordringer for Forsvaret på en meget god måte. NK FST var ærlig og oppriktig både på styrker og svakheter og hvilke utfordringer Forsvaret står ovenfor i fremtiden. Fokus og hovedutfordring fremover vil bli å beholde og rekruttere personell. Vi må få til et bedre samspill med samfunnet for øvrig, tenke nytt og vilje til å ta risiko. Dagen ble avsluttet med regionvise møter.

 

Jan Erik Thoresen, leder FSF, innledet den andre dagen på konferansen ved å si noe om FSFs utfordringer og satsningsområder. Han hadde fokus på rekruttering, medlemsutvikling, rekruttering av tillitsvalgte (skape ettervekst), årets trygdeoppgjør, digitalisering og særaldersgrenser.

Forbundskontoret får ofte spørsmål "Hvorfor bli medlem i Forsvarets seniorforbund"? Her redegjorde leder FSF på to forhold:

• Den sosiale arenaen på lokalt nivå ( ift aktiviteter og tilhørighet) og

• Kontakten med myndighetene (Regjeringen og FD/FSJ).

 

 Arbeidet som gjøres ute ved den enkelte avdeling er særdeles viktig både for å beholde og rekruttere nye medlemmer. Det arbeidet FSF gjør opp mot myndighetene ifm trygdeoppgjør og statsbudsjett og rådgivning til våre medlemmer er også meget viktige områder for å beholde våre medlemmer, sa Jan Erik Thoresen.

 

Neste innlegg under konferansen var ved Knut Nordbø, leder for rekrutteringskomiteen. Han redegjorde for status på arbeidet som er gjort så langt. Vær synlige i det offentlige rom, i lokal presse, ved militære avdelinger og overfor andre militære interesseorganisasjoner. Etabler stands og ha årlige vervekampanjer; for eksempel på veterandagen, 17. mai, eldredagen, FN-dagen, minnedagen og andre lokale anledninger. «Kamerat-verving» viser seg å være den mest effektive rekrutteringsmetoden, sa Knut Nordbø.

 

Neste foredragsholder var Sturla Bjerkaker, styreleder i Seniornett. Seniornett ble stiftet i 1997 og har ca 10.000 medlemmer fordelt på 200 foreninger over hele landet. Det er 2 medlemsgrupper i seniornett, de som kan og de som har behov for datahjelp. Mange kjenner på skyld, skam og raseri, da de ikke mestrer den digitale utviklingen, sa Sturla Bjerkaker. Seniornetts datahjelp er en telefontjeneste og medlemsbladet er et brukshefte for hjelp i den digitale verden. Seniornett veileder på en slik måte at det gir trygghet og følelse av mestring for den som mottar veiledningen, sa Bjerkaker.

 

Deretter fikk vi et meget godt foredrag av statssekretær Ellen Rønning Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Temaet var helse- og omsorg for eldre. Statssekretæren redegjorde for "Bo trygt hjemmereformen» og seniorpolitikken i stort. Vi lever lenger og det blir stadig flere eldre, sa statssekretæren. Det finnes allerede mange gode tjenester lokalt. Blant annet i bruk av frivillige organisasjoner og at de yngre hjelper de eldre (feks at studenter og eldre bor under samme tak).

Statssekretæren fokuserte på 4 forhold:

• Å skape et levende lokalsamfunn (med bl a sosiale møteplasser og planlegging av egen alderdom)

• Boligtilpasning og planlegging (husbankens rolle, trygghetsboliger, flere aldersvennlige boliger og boligrådgivning)

• Kompetente medarbeidere (tillitsreformen, styrke ledelse, kunnskapsstøtte)

• Trygghet for brukere og støtte til pårørende (den nye hjemmetjenesten, pårørendeavtaler og heldøgns omsorgsplasser).

 

Den neste orienteringen var ved leder og nestleder FSF, Jan Erik Thoresen og Per Anders Volden. Her ble prosessen i samarbeidet med Regjeringen beskrevet og poengtert. Dette arbeidet er meget viktig ift påvirkning av den gjeldene politikken og hvordan den prioriteres fra Regjeringens side. FSF er ett av fire seniorforbund som har drøftingsrett med Regjeringen. Følgende punkter ble berørt:

Hvordan påvirke og fremme vårt budskap, drøftinger vs forhandlinger, landsmøtet som vårt øverste organ og myndighet, det eldrepolitiske dokument, trygdeoppgjør og innspill og krav til statsbudsjettet.  

 

På slutten av dag 2 fikk vi en orientering om prosessen i valgkomiteens arbeide forut for landsmøtet i 2025 ved leder valgkomiteen Arild Dregelid. Deretter redegjorde Barbro H Frøisland for strategi- og handlingplanutvalgets arbeide frem mot landsmøte neste år.

Avslutningsvis fikk vi en orientering og status om Ambera ved Jan Olav Frestad.

Forbundskontoret takker samtlige deltakere for stor delaktighet og gode innspill i forbindelse med årets lederkonferanse.

2024.05.06 Alle deltakere.jpg

Aktivitetskalender