Forsvarets seniorforbund sier nei til portforbud

04. februar 2021

Forsvarets seniorforbund (FSF) støtter ikke forslaget fra Regjeringen om endringer i smittevernloven angående innføring av portforbud.

Forsvarets seniorforbund (FSF) støtter ikke forslaget fra Regjeringen om endringer i smittevernloven angående innføring av portforbud. Regjeringen mener at det kan være et nødvendig tiltak i ekstreme situasjoner dersom koronapandemien kommer ut av kontroll.

Innføring av portforbud er et svært inngripende tiltak. FSF anerkjenner det gode arbeidet Regjeringen og helsemyndighetene har gjort så langt under pandemien, og vi har tillit til det arbeidet som gjøres. Vi har også forståelse for at Regjeringen ønsker en hjemmel for å innføre et portforbud for å bekjempe pandemien. FSF mener imidlertid at innføring av portforbud ikke er et egnet verktøy i vårt demokrati med høy grad av tillit mellom innbyggerne og Regjeringen. Så langt har nordmenn vist at de takler frihet under ansvar. Sammenlignet med andre europeiske land er befolkningens tillit til politiske institusjoner og myndigheter høy.

Flere av tiltakene som er iverksatt fra myndighetenes side har vært svært begrensende for vår personlige frihet. Å nekte innbyggerne å forlate sine hjem til bestemte tider er å gå betydelig lenger og har i henhold til Folkehelseinstituttet trolig liten effekt. Befolkningen er allerede flinke til å etterleve myndighetenes råd om liten eller ingen sosial kontakt. De tiltakene som allerede er iverksatt har både store økonomiske og sosiale konsekvenser for mange. Et portforbud vil sammen med øvrige smitteverntiltak ramme sosialt skjevt. De som allerede har hatt mest negative konsekvenser av øvrige tiltak, blir ytterligere straffet av et portforbud. De eldre er ikke de som oftest forlater eget hjem på kveld og natt. Svært mange av de eldre er aleneboende, og den isolasjon mange føler med dagens innskrenkninger, vil bare bli ytterligere forsterket.  Det kan medføre økt utenforskap og mer ensomhet. Ulempene ved å innføre et portforbud er trolig derfor større enn fordelene.

Forsvarets seniorforbund er av den oppfatning at Regjeringen allerede har tiltak gjennom smittevernloven som innebærer sosial nedstengning av landet. Norge har i dag relativt lav smitte og dødeligheten i befolkningen er også lav sett i forhold til mange andre land i verden. Årsakene til dette er sammensatt og kan være mange. FSF er av den oppfatning at det norske bosettingsmønstre er en viktig faktor i denne sammenheng. Vi har få innbyggere sett i forhold til mange andre land og vi bor relativt spredt, med noen få unntak (Oslo med tilgrensende kommuner/tettsteder). FSF har vanskelig for å se at smittefaren er stor ved å bevege seg utendørs. Smittesituasjonen ser ut til å oppstå hvor flere mennesker er samlet/har sosial omgang. Tiltakene som Regjeringen og helsemyndighetene har iverksatt så langt har vært vellykkede, og det er bra.

Om det skulle bli nødvendig med et så inngripende tiltak, må det være landets øverste myndighet, dvs Stortinget på forslag fra Kongen i Statsråd, som må vedta en slik hastelov. Det kan trolig gjøres i løpet av få dager og vil ikke bety noen vesentlig forsinkelse. Ved en fortsatt god forvaltning, oppfølging og kontroll av eksisterende smittevernstiltak, er det ikke behov for en hjemmel om portforbud.

Akershus festning_vinter_blå_himmel.jpg