En seier til pensjonistene og Forsvarets seniorforbund

23. februar 2021

Forsvarets seniorforbund sitt innspill til Stortinget og de politiske partiene angående pensjonsforliket ga resultater. Stortinget har i stort fattet vedtak i tråd med FSF sin anbefaling.

Det er ikke bare Pensjonistforbundet, sammen med SV og FrP som skal ha æren for pensjonsforliket som ble debattert i Stortinget 16. februar. Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP), Senior Norge og FSF har deltatt sterkt i prosessen. Gjennom trygdeoppgjørene og innspill til de årlige statsbudsjettene har FSF stilt krav for å bedre pensjonistenes kår, både økonomisk og velferdsmessig.  

FSF har i flere år krevd at underregulering av alderspensjoner skal fjernes. Subsidiært at den gjennomføres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Det er flere som nå hevder at vi er kvitt underreguleringen. Det er ikke riktig. FSF gjør oppmerksom på at en underregulering med 0,75 prosent blir erstattet med en annen form for underregulering. Med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst vil vi få mindre utbetalt i gode tider og mer utbetalt i dårlige tider slik det har vært i de siste 5-6 årene. En fordel med ny ordning er at pensjonistene ikke vil få nedgang i kjøpekraft med mindre også lønnstakerne får det. I tillegg er det slik at underreguleringen vil bli mindre enn 0,75 prosent dersom reallønnsveksten for lønnstakerne er mindre enn 1,5 prosent.

Forsvarets seniorforbund har også stilt krav til at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget, noe som ble vedtatt.

Et annet forslag som ble debattert var: «Stortinget ber regjeringen gi forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjøret. Pensjonistforbundet/SAKO skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistene.»

Forsvarets seniorforbunds syn i denne saken var helt klar. Det er uakseptabelt å gi en pensjonistorganisasjon forhandlingsrett og å skulle være talsmann på vegne av alle pensjonister. Etter FSF mening er det brudd på nåværende prosedyrer. Forsvarets seniorforbunds syn er at pensjoner under utbetaling skal gjennomføres ihht lov og forskrift og ikke være gjenstand for forhandlinger. Både tjenestepensjon og alderspensjon må basere seg på opptjente rettigheter gjennom et langt yrkesaktivt liv. Det skal lønne seg å være i jobb. Forslaget om forhandlingsrett ble ikke vedtatt.

Kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og Regjeringen er et godt forslag. Dette er et krav FSF har gitt innspill til i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.

Følgende vedtak ble fattet i Stortinget 16. februar 2021:

  • Stortinget ber regjeringen om å legge frem et lovforslag for Stortinget om å regulere løpende pensjoner med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, som får virkning fra 2022.
  • Stortinget ber regjeringen gjeninnføre praksis med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget i vårsesjonen, fra og med trygdeoppgjøret for 2021.
  • Stortinget ber regjeringen gå i dialog med pensjonistenes organisasjoner med sikte på å etablere kvartalsvise møter mellom regjeringen og pensjonistorganisasjonene, der saker av betydning for pensjonister kan drøftes.
  • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med trygdeoppgjøret for 2021 legge inn en kompensasjon for trygdeoppgjøret 2020, tilsvarende differansen mellom dagjeldende reguleringsprinsipper og regulering som faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.
  • Stortinget ber regjeringen om å orientere Stortinget på egnet måte om Pensjonsutvalgets vurderinger når det gjelder minstenivåer, samt hvordan Pensjonsutvalgets innstilling vil bli fulgt opp.
  • Stortinget ber regjeringen om at den årlige meldingen til Stortinget om regulering av pensjoner og pensjonisters inntektsforhold rapporterer om utviklingen i antall mottakere av minste pensjonsnivå, samt utviklingen i lavinntekt blant alderspensjonistene.
  • Stortinget ber regjeringen be Pensjonsutvalget vurdere hva som er et rimelig minstenivå i folketrygden for ulike stønadsgrupper, herunder vurdert opp mot hensynet til sliternes mulighet til å gå av med pensjon fra 62 år, og hva som er rimelig i forhold til yrkesaktives rettmessige forventninger om å få noe igjen for sin innbetaling av trygdeavgift.
  • Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til regelfesting om at organisasjonene i forbindelse med de årlige trygdeoppgjørene, kan forhandle om andre spørsmål med betydning for pensjonistene.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at beløpet på 4 000 kroner vedtatt i desember 2020 videreføres som en permanent økning av minstepensjonen for enslige, fra 1. januar 2021, og legge dette på toppen av trygdeoppgjøret for 2021.
  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023. Stortinget ber regjeringen vurdere midlertidige, kompenserende økonomiske tiltak for arbeidsgiversiden og overgangsregler som gjør at pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet.
Penger (foto-Tom S).jpg