Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt et privat alternativ til offentlig verge.

Det kommer frem av vergemålsloven § 78 hva en fremtidsfullmakt er. Bestemmelsen lyder:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Så lenge du er klar i hodet og har det vi kaller samtykkekompetanse, kan du gi ordinære fullmakter til personer du stoler på. Dette endrer seg dersom du blir dement. Da trenger du hjelp. Statsforvalteren er vergemålsmyndighet og oppnevner verge for den som trenger det. En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til offentlig verge. Det er som regel fastlegen som foretar vurderingen om du er «klar i hodet» eller ikke. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal styre din privatøkonomi og hvordan det skal gjøres, dersom du skulle komme i en situasjon hvor du selv ikke kan gjøre det. Det gjelder samme formkrav til en fremtidsfullmakt som ved et testamente og opprettelsen av en fremtidsfullmakt må selvsagt gjøres mens en er åndsfrisk. Både den som oppretter fremtidsfullmakten (fullmaktsgiveren) og den som blir oppnevnt til fremtidsfullmektig må være myndig, altså over 18 år. Den fremtidsfullmektige må ikke være under vergemål selv. Det kan være lurt å utpeke flere alternativer. Dersom den første ikke kan, trer nummer to inn osv. Du bør selvsagt snakke med den som skal være fremtidsfullmektig, selv om det ikke er noe krav i loven. I tillegg bør den som påtar seg denne jobben gjøre det av frivillighet. Med andre ord ikke noe tvang.

For de aller fleste går det greit å sette opp en enkel fremtidsfullmakt på egen hånd. I denne sammenheng er det viktig å tenke gjennom hvilke oppgaver fremtidsfullmektigen skal ha. Det være seg å ta seg av hus, hytte, bil, båt, aksjer, bankkontoer, kjæledyr osv. Du må kanskje ta stilling til om hva som skal selges dersom du kommer på institusjon. Skal det deles ut verdier som forskudd på arv? Hva skal barn og evt barnebarn/oldebarn ha i bursdags-/julegaver årlig? Du må med andre ord definere klart hvilke oppgaver fullmektigen skal ha og evt ikke ha. Du kan også gi føringer på hva/hvordan oppgavene skal løses. Mange kan oppleve denne prosessen og det som skal settes opp på fremtidsfullmakten, som vanskelig. Det er imidlertid meget viktig å være gjennom denne prosessen, da du blir nødt til å finne gode løsninger på noen vanskelige spørsmål. Forbundskontoret kan hjelpe/gi støtte til sine medlemmer i denne situasjonen. Kan ikke forbundskontoret gi nødvendig hjelp og du er i tvil om hvordan en fremtidsfullmakt skal opprettes og hvordan formulere oppgavene til fullmektigen, bør du få hjelp av en advokat.

Det kan være vanskelig å snakke om opprettelse av fremtidsfullmakt internt i familien. En kan få følelsen av å miste kontrollen og at andre overtar styringen. Ofte er det barna som kjenner til mulighetene og fordelene med en fremtidsfullmakt. Søk råd og veiledning dersom du er i tvil. Du finner Statsforvalterens informasjon og eksempel på fremtidsfullmakt vedlagt (Fremtidsfullmakt | Statsforvalteren.no). Denne malen er generell og du må derfor arbeide med innholdet og fullmektigens oppgaver. Vær oppmerksom på at jo rundere du er i formen, jo mer er det rom for tolking. Er du mer konkret i beskrivelsene, er det mindre rom for tolking. Søknad om Statsforvalterens stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt er også vedlagt (GA-8046BSøknadomstadfestingavfremtidsfullmakt221215-1.pdf (d71tvbqpkyamo.cloudfront.net).

Hverken Statsforvalteren eller andre offentlige etater skal ha noe å gjøre med fremtidsfullmakten før det er aktuelt. Det innebærer at man må ta godt vare på originalen og det er smart å opprette to originaler eller en original og en bekreftet kopi.

Dokumenter

Aktivitetskalender