Om avdelingen

Om avdelingen

Forsvarets Seniorforbund avd. Rygge  (FSF avd. Rygge) ble stiftet 28 april 1983 under navnet Pensjonistforeningen Rygge hoved-flystasjon

E-post: rygge@fsforb.no. Telefon leder: 971 36 284. Post adresse: Postboks 31, 1581 Rygge. 

HVEM ER VI ?
Fra starten av hadde foreningen 40 - 50 medlemmer som besto av ansatte og tidligere ansatte ved Rygge hovedflystasjon samt deres ektefeller / samboere. Helt fra starten av har foreningen vært tilsluttet Forsvarets Seniorforbund (FSF), som er en landsomfattende organisasjon for alle som får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret, samt deres livsledsagere. Både forbundet og vår lokale forening har vært i en rivende utvikling, noe som nå har avtatt noe ifm sentralisering og reduksjoner i Forsvaret. FSF har i dag ca 11 000 medlemmer fordelt på 46 lokale foreninger, mens FSF avd. Rygge har ca 430 medlemmer som kommer fra alle forsvarsgrener og fra et stort geografisk område. Hovedtyngden bor naturlig nok i Mosseregionen.

FORMÅL
FSF avd. Rygge har som formål å: samarbeide med lokale militære staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner samt sivile organisasjoner og forvaltningsmyndigheter for å få løst saker av betydning for medlemmene arbeide for løsning av FSFs oppgaver fremme kameratskap gjennom sosialt samvær, møtevirksomhet og andre aktiviteter drive opplysnings- og rekrutteringsarbeid. FSF har som formål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger samarbeide med sentrale militære myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisa-sjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets pensjonister støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

HVEM KAN BLI MEDLEM ?
Som medlem tar foreningen opp personer, som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til pensjon fra SPK, deres ektefeller eller samboer. Personer som har utført tjenester ved Forsvarets installasjoner kan også søke om medlemskap, Dog kan uførepensjonerte som oppfyller nevnte krav til tjensete og pensjon, opptas unsatt alder. Aldersgrensen er slettet. Med Forsvaret menes i denne forbindelse også Forsvarsdepatementet og alle underliggende etater. Medlemskontingenten er pt kr 325,- pr. år pr. medlem, herav betales kr 200,- til forbundet. Vi anser det som svært viktig at alle som kan, gjennom sitt medlemskap, deltar i arbeidet med å oppfylle både foreningens og forbundets formålsparagrafer. Jo flere vi er jo sterkere står vi for å oppnå dette, spesielt med tanke på både å ta vare på - samt forbedre - de rettigheter vi har som pensjonister / blivende pensjonister.

VIRKSOMHET
Foruten at vi etter beste evne arbeider med faglige saker som følger av foreningens og forbundets formål, er det sosiale aspektet tillagt stor vekt gjennom våre ulike aktiviteter. I hovedsak er dette tiltak og aktiviteter som: Medlemsmøter - normalt et møte på høsten og ett eller to møter på våren. Samt et årsmøte i mars/april hver år. Møtene holdes i Befalsmessa (Rygge IL's klubbhus på Halmstad når messa er opptatt) etter et noen lunde fast program bestående av foredrag/kåseri eller underholdning av ulik karakter, servering, utlodning og sosialt samvær etter ønske. I tillegg har vi arrangementer som julebord. (Vi kan også delta på Befalsklubbens arrangementer.) og sommeravsluttning. Onsdagstreff på Rygge IL's klubbhus kl 1230, hvor vi spiser nystekte vafler og møter likesinnede til mimring og nyheter. (Opphold i skoleferien og i de store høytidene kunngjøres etter hvert). Turvirksomhet. Vi har en egen Turkomite som legger opp forslag til lengre og kortere turer både i inn- og utland. Normalt er det en utenlandstur på våren og en på høsten, litt avhengig av tidspunktene på turene. Av faste turer nevner vi 5 dagers høst- og vinterturer til Vesle Skaugum på Golsfellet.

STØTTE FRA RYGGE FLYSTASJON
Alle pensjonistforeninger under FSF er tildelt en militær vertsavdeling, og for FSF avd. Rygge er dette naturlig nok Rygge flystasjon. Vertsavdelingene er gjennom et direktiv fastsatt av Forsvarssjefen gitt i oppdrag å støtte "sine pensjonistforeninger" med tjenester som tildeling av kontorplass, utlån/tilgang til kontormateriell som telefaks, PC-utrustning og kopimaskin, tilgang til FDN, bistå med EDB-opplegg og annet teknisk utstyr, samt forestå brukerstøtte, tildeling av rekvisita etter behov, porto og utsending av post, transportstøtte i forbindelse med tjenestereiser / velferd, opptrykk av brosjyrer og andre dokumenter. (Direktivet er pt under revisjon). Siste omorganisering har gjort at foreningen ikke har noen formelt tildelt vertsstasjon.

FORENINGENS ORGANER - KONTORPLASS
Utenom årsmøtene er Styret foreningens høyeste organ. Dette består pr i dag av: Leder Nils Tangeland, Nestleder Bjørn Sneås,Sekretær Sigmund Skreiberg, Kasserer Alf Haugan, 3 styremedlemmer Webjørn Kaldhusseter, Inger Johanne Øra og Gerd Nilsen. 3 varamedlemmer til styret Turid Tangen, Edny Nordby og Sigurd Øvstebø. Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør Arbeidsutvalget som ivaretar den daglige drift. Foreningen er tildelt kontorplass i Saniteten, 2. etage (kontorbygget), Rygge flystasjon. Her er det normalt åpent hver annen mandag i tiden kl 1000 - 1200. Om det ønskes kontakt med en av styrets medlemmer kan de kontaktes privat.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM AV FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING  RYGGE OG FORSVARETS SENIORFORBUND