Medlemsmøte torsdag 11. oktober - flyktningearbeidet i Halden kommune - oppsummering

 

FOREDRAG OM BOSETTING AV FLYKTNINGER GA NY KUNNSKAP OG BEDRE FORSTÅELSE

Bosetting av flyktninger var tema på seniorforeningens møte torsdag 11. oktober. Karin Oraug fra Halden kommune orienterte. Hennes jobb er det samme som kommunens oppgave; Hurtig bosetting av flyktninger i Halden.

Kommunestyret i Halden har dette året sagt seg villig til å ta i mot 15 flyktninger. Kommunen har ansvar for å skaffe bolig for de nyankomne. De fleste aktuelle boliger finner man sentralt i byen, men man ser gjerne etter muligheter for boliger rundt om i kommunen.

Det er selvfølgelig ikke bare et spørsmål om å skaffe boliger. De som kommer må få språkopplæring, utdanning, arbeid og alt annet som kommer inn under begrepet integrering.

Som vi alle vet vil det å beherske norsk i stor grad være nøkkelen til videre utdanning og arbeid, og i bredere forstand integrering i samfunnet. Mange flyktninger kommer med begrenset skolemessig bakgrunn. De syriske flyktningene er generelt bedre stillet på dette felt. Men også for de som har god utdanningsbakgrunn fra hjemlandet, for eksempel leger eller tannleger, vil norske profesjonskrav kreve betydelig etterutdanning.

Norskopplæring og utdanning generelt representerer således et stort og svært krevende arbeidsfelt. Her står skolesystemet sentralt i et bredt samarbeid med offentlige og private aktører.

Bosetting og integreringstiltak i kommunene finansieres gjennom statens program for bosetting de første fem årene. Det er svært viktig å arbeide målrettet for at så mange som mulig er økonomisk selvhjulpne i god tid innenfor denne perioden.

Oraug betonte sterkt nødvendigheten av nært samarbeid med bedrifter og organisasjoner om det å skaffe jobb og aktivitetsmuligheter for flyktningene. Hun oppfordret også oss som enkeltpersoner eller familier å vurdere mulighetene for å bidra med hjelp og støtte til flyktninger.

Oraugs orientering førte naturlig nok til masse spørsmål og kommentarer. Med sin lange erfaring og gode kunnskaper fra dette og lignende saksfelt kunne hun gi utfyllende og gode svar. Uten tvil kunne mange gå fra møtet med nye kunnskaper og kanskje større forståelse for kommunens omfattende arbeidet med mottak og integreringer av flyktninger.

Hkk2.jpg
Folkets hus.jpg
folkets hus2.jpg