Trygdeoppgjøret ferdig drøftet. Pensjonistene får ikke kompensert for prisveksten.

Pensjonistorganisasjonene signerte ikke protokollen.

Grunnbeløp fra 1. mai 2016;   92576 kroner, en økning med 2,78 prosent.
Alderspensjon under utbetaling øker med 2,01 prosent (øker med 2,78 prosent og deretter fratrukket 0,75 prosentpoeng)

 

Oversikt over reguleringsfaktorer og satser fra 1.mai 2016,  se vedlegg.

For andre gang deltok Forsvarets seniorforbund i trygdedrøftinger med regjeringen.
Årets trygdedrøftinger ble gjennomført 18. og 19. mai. Resultatet skal endelig fastsettes av Kongen i statsråd. Utfordringen som forbundet stod ovenfor var at det foreliggende tallgrunnlaget ville gi en regulering av de løpende alderspensjoner som ikke ville gi kompensasjon for prisstigningen i 2016. Forsvarets seniorforbund beklager sterkt at landets alderspensjonister også i år får en negativ kjøpekraftsutvikling.

Trygdedrøftingene gjennomføres i Arbeids- og sosialdepartementet. Regulering av grunnbeløpet og pensjoner under utbetaling følger en reguleringsmodell, vedtatt av Stortinget og nedfelt i lov. Drøftingene blir derfor begrenset til å skape en felles forståelse for tallmateriellet som skal legges inn i modellen.

Forsvarets seniorforbund beklager sterkt at pensjonister ikke får kompensert for den forventede prisstigningen i 2016.
Med bakgrunn i trygdeoppgjøret i 2015 hvor pensjonistene fikk en negativ utvikling i kjøpekraft ble det lovet fra regjeringen en gjennomgang av reguleringsprinsippene for å hindre at pensjonistene får negativ kjøpekraft over tid samtidig som kjøpekraften for de yrkesaktive øker. Forbundet hadde i denne sammenheng forventinger til politikerne, men I møte med Arbeids- og sosialdepartementet 18.aprl 2016 fikk vi meddelt at det ikke forelå grunnlag for å endre gjeldende bestemmelser, dvs det var ingen politisk vilje til å gjøre noe med saken.  Årets trygdeoppgjør er derfor gjennomført som tidligere iht lov og forkrift, derfor må konsekvensene av årets trygdeoppgjør tillegges Stortinget.

Forsvarets seniorforbund, sammen med de andre pensjonistorganisasjonene, besluttet og ikke signere protokollen fra årets drøftinger.
Forbundet ga et tillegg til protokollen
Forsvarets seniorforbund finner å måtte tilkjennegi sin protest mot et resultat av et trygdeoppgjør  som har i seg negativ utvikling av pensjon i forhold til prisvekst ved ikke å signere årets protokoll.

Forsvarets seniorforbund vil, sammen med samarbeidende pensjonistforbund, initiere et arbeidet for å påvirke en endring av nåværende prosess med trygdeoppgjøret, slik at en kommer ut av det uføre som nåværende regelverk legger opp til.

FSFs krav til trygdeoppgjøret 2016,  se egen artikkel fra 18 mai 2016.

Dokumenter

IMG_1356 Drøfting 2016.JPG

Aktivitetskalender