Skal pensjonistenes kjøpekraft svekkes også denne gang?

Forsvarets seniorforbund har satt frem følgende pensjonskrav til 2017 budsjettet: ”Det må legges inn en økonomisk korrigering for nedreguleringsfaktoren på 0,75 %, slik at realveksten for løpende alderspensjoner minimum tilsvarer forventet prisvekst”. Vil vi bli hørt?

I forbindelse med forrige års trygdeoppgjør sto det strid om reguleringen for pensjonister. Ansvarlig minister Robert Eriksson fulgte opp Stortingets pensjonsbeslutning fra 2011. FRPs gruppe i Stortinget protesterte mot sin egen minister, men til ingen nytte. Stortingsflertallet sto på sitt og det endte med tap av kjøpekraft for mange av landets pensjonister.

Regjeringen vil unngå en gjentagelse av fjorårets åpne uenighet. For én sak er forandret. Det blir ikke fremmet noen egen sak for Stortinget om trygdeoppgjøret og følgelig blir det heller ingen debatt om trygdeoppgjøret i juni. Det skyldes en endring Robert Eriksson la inn i 2016 budsjettet noen måneder før han gikk av i fjor høst. Han satte av penger til regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) i statsbudsjettet for i år, og når pengene allerede er bevilget trenger ikke regjeringen sende over en ny sak til Stortinget. Ikke alle forsto konsekvensen av det som omtales som ”en ny rutine for budsjettering av ytelser som omfattes av folketrygdens grunnbeløp.”

Konsekvensen er imidlertid at det nå ligger an til at pensjonistene igjen får en kjøpekraftsnedgang på om lag 1 %. Forhandlingene om revidert statsbudsjett mellom samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti, synes ikke å ha endret dette scenariet. Da resultatet av forhandlingene ble lagt frem for offentligheten 30. mai, var det ikke satt av én krone til kompensasjon for svekket kjøpekraft for pensjonistene. Dermed ligger det an til tap for pensjonistene også i år - og slik lønnsveksten er for tiden, kan dette bli konsekvensen i flere år fremover. Riktignok kan partiene fremme forslag om tilleggsbevilgninger når revidert budsjett behandles i Stortinget i midten av juni. Vi skal ikke ha alt for store forventninger. Trygdeoppgjøret er en stor post i budsjettet med en ramme på 8-10 milliarder kroner. I et trangt budsjett med store utfordringer, er det ikke usannsynlig at pensjonistene blir salderingsfaktor.

Pensjonistpar og enslige pensjonister får likevel mer. Det skyldes at FRP fikk gjennomslag for å gi mer til pensjonistpar og Kristelig folkeparti satte som forutsetning for å akseptere bevilgningen at enslige pensjonister også skulle få 4000 kroner mer. Regjeringen vil også kunne argumentere med at pensjonistene som andre skattebetalere vil nyte godt av en generell skattelette.

Pensjonister.jpg

Aktivitetskalender