Møte nr 2 med Regjeringen om Statsbudsjettet 2018

Forsvarets seniorforbund deltok den 24. april i møte nr 2 med Regjeringen angående Statsbudsjettet 2018. Ref. krav som FSF stilte i møte nr 1 den 9. desember 2016. Se vedlegg.

På møtet poengterte leder FSF Geir Anda følgende iht. tidligere krav.

Forsvarets seniorforbund viser til tidligere innsendte krav for budsjettet 2018, og alle kravene som er fremsendt står ved lag. Forbundet vil fremheve vårt punkt 2, Arbeidslinjen og presisere nødvendigheten av at det i kommende budsjetter legges til rette for at eldre arbeidstakere som ønsker det, kan stå lenger i arbeid. Det er nødvendig for landet at den kompetansen som de eldre besitter beholdes, og ikke minst det at mange eldre vil kunne ha et arbeid å gå til, vil redusere psykisk og fysisk plager for mange.
 
For punkt 3, pensjon vil FSF vise til
de siste års reallønnsvekst for pensjonister og de foreliggende prognoser for økonomisk utviklingen frem mot 2020. Sett i dette lys er det lite som tyder på at en vil komme i nærheten av de forutsetninger som ble lagt til grunn for å innfase reguleringsordningen fra pensjonsforliket i 2005 med en omforent modell hvor lønnsveksten tillegges, deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette skulle over tid gi minst eller bedre utvikling enn et gjennomsnitt av lønns og prisvekst. Saken dreier seg om å opprettholde realverdien i opparbeidede pensjonsrettigheter gjennom regulering av de løpende pensjoner. Vi står nå i fare for at flere årskull med pensjonister får nedskrevet sine pensjoner gjennom den foreliggende reguleringsmodell.
 
FSF vil derfor forsterke sitt krav om at det innføres en sikringsregel som gjennom regulering av de løpende pensjoner vil garantere at pensjonen minst reguleres med prisveksten.

Dokumenter

1. Møte statsbudsjett 2018 , 24 apr 17.jpg
2. Møte statsbudsjett 2018. 24 apr 17.jpg

Aktivitetskalender