Militære pensjonstapere ?

Aldergrensen for militært personell er 60 år. Mange, med en klar plan for hvordan de skal utnytte sitt otium, har sett på tidlig pensjonsalder som en fordel. Med pensjonsreformen fra 2011 er denne fordelen i ferd med å bli en ulempe. For alle som er født etter 1963 vil opptjeningstiden bli for kort for en skikkelig pensjon. Pensjoneres du etter 2023 blir du en pensjonstaper!

Hva kan vi gjøre med det? Forsvarets Seniorforbund ønsker en oppmykning av særaldersgrensen i Forsvaret, slik at det blir mulig å stå lenger i jobb. Men også andre reformer er ønskelige.

Går du av med pensjon i en alder av 60 år er fremtiden usikker. Samfunnet har i økende grad forsøkt å usynliggjøre og pasifisere seniorene som samfunnsgruppe. Som aktiv yrkesutøver har du bekreftet deg selv gjennom arbeidet, holdt deg faglig à jour, hatt et sosialt nettverk og utviklet deg faglig og menneskelig gjennom kollegial samhandling. Å bli satt på sidelinjen, utstøtt av det aktive samfunnet og sendt på 20, kanskje 30 års tvungen ferie, kan oppleves tungt av mange. I særdeleshet om det også medfører økonomisk trange tider.

Alternativet kan være å jobbe, satse på en ny karriere. Hvis du får en jobb! Dessverre er det slik i Norge at seniorer i praksis nærmest er utestengt fra yrkeslivet. Både private og offentlige arbeidsgivere er tilbakeholdne med å innkalle seniorer til jobbintervju. Et tilleggsproblem er at mange sivile arbeidsgivere vet for lite om militær kompetanse og hvordan den kan utnyttes i det sivile.

Slik er det ikke nødvendigvis i andre land. I land som Frankrike og USA er erfaringsutvekslingen mellom det sivile samfunn og det militære naturlig og gjensidig befruktende. Militært personell er foretrukket i en lang rekke stillinger som dreier seg om alt fra ledelse, strategi, personalledelse, analyse, it-sikkerhet, lagerhold, transport og undervisning; og hvorfor skal man ikke engasjere pensjonerte militære til å lage beredskapsplaner for fylker, kommuner og private bedrifter? Militære er trenet i planmessig, rasjonell tenkning og ledelse, kvaliteter som ikke finnes i overflod. Å holde pensjonerte militære utenfor arbeidslivet er negativt og et tap for samfunnet.

I Norge blir ikke den militære kunnskapen verdsatt tilstrekkelig. Det beror på uvitenhet. Opplysning er nødvendig, en oppgave som krever tettere samarbeid mellom Forsvaret, statlige myndigheter, undervisningsinstitusjoner og arbeidsgiverorganisasjonene. Militær utdannelse må også i fremtiden utformes slik at den anerkjennes på linje med tilsvarende sivil kompetanse.

Videre må pensjonsreglene i offentlig sektor reformeres. I dag vil Statens Pensjonskasse trekker deg i pensjon om du tjener penger i annen offentlige tjeneste, men ikke i privat virksomhet. For en som tvangspensjoneres i en alder av 60 år med lav pensjon, er det uholdbart.

Som samfunn står vi overfor en utfordring: Vi ønsker alle å holde folk i jobb lengst mulig, ta vare på kompetanse, kunnskaper og talent, styrke Forsvaret og bygge broer mellom det militære og det sivile Norge. Forutsetningen er at mentale sperrer fjernes, at lover og regler endres og at nye muligheter anerkjennes.

 

FSF Logo.jpg

Aktivitetskalender