Forsvarssjefens fagmilitære råd

Ett år etter at regjeringen ba om forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) om hvordan Forsvaret bør innrettes for fremtiden, overleverte admiral Haakon Bruun- Hanssen 1. oktober sin anbefaling til forsvarsministeren.

I oppdraget ble Forsvarssjefen spesielt bedt om å prioritere evnen til å forsvare Norge mot an- grep. Kjernen i FMR er derfor å styrke overvåking og etterretning; styrke beredskapen, reaksjonsevnen og utholdenheten; samt styrke evnen til å beskytte kritisk infrastruktur. Forsvaret må, i rammen av NATO, ha en avskrekkende e ekt på en potensiell motstander og må utgjøre et relevant førstelinjeforsvar som raskt kan ta opp kampen mot en motstander på norsk jord i påvente av allierte forsterkninger.

Utgangspunktet for arbeidet med FMR var analyser som viste at dagens forsvar har store utfordringer med å løse de mest krevende oppgavene knyttet til krise og krig. Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene har forsterket behovet for å gjøre noe med dette. Samtidig viste analysene at det ikke er mulig å videreføre dagens forsvar med dagens bevilgningsnivå. Et av prinsippene for arbeidet har der- for vært at når noe nytt skal inn må noe tas ut.

Fagmilitære rådet

Så til hovedtrekkene i det fagmilitære rådet. Det er nødvendig å fylle opp lagre og ta igjen etterslepet på vedlikehold. Bemanningen i operative avdel inger må styrkes, og det er behov for å tenke nytt. Det anbefales å ta i bruk og utnytte ny teknologi som satellitter, droner, autonome systemer og langtrekkende presisjonsvåpen. Et relevant forsvar er nødt til å følge med i utviklingen, både når det gjelder teknologi og selve anvendelsen av militærmakt. I FMR ligger også en anbefaling om å styrke det landmilitære nærværet i Finmark, med en kombinasjon av en mekanisert stridsgruppe i Porsanger, en styrking av grensevakten og en satsing på ytterligere innsatsstyrker i HV. FMR legger videre opp til økt seilingsaktivitet med styrket bemanning av fartøyene, og det satses på forsvar mot langtrekkende missiler og å få mest mulig e ekt av kampsystemet F-35.


En forutsetning for å styrke forsvarsevnen er å e ektivisere der det er mulig. Et av grepene i FMR er å forenkle kommando- strukturen og kutte i staber, administrasjon og støtte. Det legges opp til å samle virksomhet nærmere knyttet til hovedfartsårene i Norge der det er mulig. Likevel; selv med omfattende effektivisering, kra samling av baser og nedleggelse av enkelte kapasiteter, vil anbefalingen kreve en økning av forsvarsbudsjettene. Norge må ha et forsvar som er økonomisk bærekraftig i et langsiktig perspektiv, med balanse mellom oppgaver, struktur og budsjett, og der den forsvars- spesifikke kostnadsveksten er tatt hensyn til.

I disse dager behandles FMR i Forsvarsdepartementet som en del av arbeidet med regjeringens nye langtidsplan (LTP) for forsvarssektoren som skal behandles i Stortinget i vårsesjonen 2016.

 

Aktivitetskalender